Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet i Cypern regleras av 2008 års förfarandeförordning om det europeiska betalningsföreläggandet (7/2008), som trädde i kraft den 12 juni 2008.

Vilka avgifter gäller?

I artikel 25 i förfarandeförordningen anges att domstolsavgifterna inte får överstiga de domstolsavgifter som tas ut i vanliga civilrättsliga förfaranden, i enlighet med den skala som anges i formulär H i bilaga VIII (se nedan).

Hur mycket ska jag betala?

Se svaret på fråga 2.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Din ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande prövas inte förrän domstolsavgifterna har betalats.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifterna kan betalas via den cypriotiska centralbanken (Central Bank of Cyprus).

Vad ska jag göra efter betalningen?

Så snart centralbanken har bekräftat för distriktsdomstolen att den har tagit emot överföringen med en kreditnota hänskjuts ärendeakten till behörig domare som, om alla villkor är uppfyllda, meddelar att ett europeiskt betalningsföreläggande kommer att utfärdas.

BILAGA VIII

DOMSTOLSAVGIFTER

Formulär H

Artikel 25.2 i

2008 års förfarandeförordning om det europeiska betalningsföreläggandet

Post

Stämpelavgift (euro)

a) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 100 euro men inte 500 euro

17,00

b) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 500 euro men inte 2 000 euro

31,00

c) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 2 000 euro men inte 10 000 euro

48,00

d) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 10 000 euro men inte 50 000 euro

94,00

e) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 50 000 euro men inte 100 000 euro

154,00

f) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 100 000 euro men inte 500 000 euro

256,00

g) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 500 000 euro men inte 2 000 000 euro

342,00

h) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 2 000 000 euro

427,00

Om det belopp som kärandens fordran avser ökar efter det att talan väckts ska mellanskillnaden betalas.

Om tvisteföremålets värde ökar på grund av ett genkäromål ska svaranden (genkäranden) betala mellanskillnaden.

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.