Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter regleras av lag 549/1991 om domstolsavgifter. Avgiftstariffen finns i en bilaga till lagen. Avgifterna går till statskassan.

De betalas in på ett särskilt konto hos den tjeckiska riksbanken som öppnats för den aktuella domstolen. Avgifter som inte överstiger 5 000 koruna (CZK) kan också betalas med hjälp av stämpelmärken.

Vilka avgifter gäller?

I förfarandet för utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska domstolsavgifter betalas i enlighet med det allmänna förfarandet. Samma regler gäller som i andra tvistemålsförfaranden.

Hur mycket ska jag betala?

Avgifterna tas ut som en fast summa, eller som en procentandel för de avgifter som grundas på en visst belopp. Den procentuella avgiften beräknas som produkten av avgiftsbasen och avgiftssatsen. De olika avgiftssatserna anges i den tariff som finns i en bilaga till lag 549/1991 om domstolsavgifter.

Avgiften för ett europeiskt betalningsföreläggande baseras på grundregeln för beräkningen av avgifter. För en ansökan om betalningsföreläggande till en tvistemålsdomstol tas följande avgifter ut:

  • För belopp upp till 20 000 CZK tas en fast summa på 1 000 CZK ut.
  • För belopp över 20 000 CZK men under 40 000 000 CZK är avgiften 5 % av beloppet.
  • För belopp över 40 000 000 CZK är avgiften 2 000 000 plus 1 % av den del av beloppet som överstiger 40 000 000 CZK. Summor över 250 000 000 CZK beaktas inte.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Skyldigheten att betala domstolsavgifter uppstår när en talan väcks, när ett överklagande inges eller när en domstol eller annan institution ålägger en betalningsförpliktelse. Avgiften ska betalas så snart betalningsskyldigheten uppkommit.

Om avgiften inte betalas samtidigt som talan väcks eller överklagandet inges förpliktar domstolen sökanden att betala avgiften inom den tidsfrist som domstolen fastställer. Om avgiften inte har betalats när denna frist löper ut avbryter domstolen förfarandet (förutom i vissa undantagsfall som anges i lagen). Betalningar som görs efter att tidsfristen har löpt ut beaktas inte.

Om beslutet att avbryta förfarandet på grund av utebliven betalning vinner laga kraft upphör betalningsskyldigheten.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifterna betalas via banköverföring till relevant domstols konto. Kontouppgifterna finns på de enskilda domstolarnas webbplatser, som du når via följande internetportal: https://www.justice.cz/. Avgifter upp till 5 000 CZK kan också betalas med hjälp av stämpelmärken.

Ärenden som rör avgifterna för ett visst förfarande avgörs av domstolen med materiell och territoriell behörighet att pröva och döma i målet i första instans. Ärenden som rör avgifterna för ett visst förfarande som prövas av en appellationsdomstol eller en domstol i sista instans avgörs av den domstol som avgjorde målet i första instans, om inte annat anges nedan.

Om en person är skyldig att betala en avgift i samband med ett överklagande eller ett beslut i sista instans i sakfrågan, eller i samband med ett överklagande eller ett beslut i sista instans som medför att förfarandet avslutas, avgörs frågan om domstolsavgifter av förstainstansdomstolen, om inte appellationsdomstolen eller domstolen i sista instans avgör frågan om avgifterna.

Vad ska jag göra efter betalningen?

En persons skyldighet att betala avgifter upphör när pengarna sätts in på relevant domstols bankkonto eller stämpelmärkena överlämnas till relevant domstol. Personen behöver inte överlämna några andra dokument.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.