På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett förenklat förfarande för att erhålla domar om obestridda fordringar i gränsöverskridande fall på privaträttens område. Ett gränsöverskridande fall är ett fall där åtminstone en av parterna har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan stat än den medlemsstat där den domstol vid vilken talan väckts är belägen.

Vilka avgifter gäller?

För att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande måste domstolsavgifter betalas. Om du vill betala med ett bank- eller kreditkort bör relevanta kortuppgifter anges i formulär A i bilagan till förordningen, ”Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande”.

Om en fordran behöver drivas in måste en tilläggsavgift betalas. Närmare uppgifter om vilka typer av förfaranden som är tillgängliga finns på sidan om verkställighetsförfaranden i England and Wales.

Hur mycket ska jag betala?

Information om domstolsavgifter i England och Wales finns i broschyren om domstolsavgifter i tvistemålsdomstolar och familjedomstolar (EX50 – Civil and Family Court Fees).

Den avgift som ska betalas grundas på tvisteföremålets värde.

Avgifterna i nedanstående tabell gällde den 17 november 2016. Domstolsavgifterna ändras då och då, så du bör alltid kontrollera med domstolen, ditt juridiska ombud eller någon annan kunnig person eller organisation vilka avgifter som är aktuella. Avgifterna anges i brittiska pund (GBP). För att beräkna vad motsvarande belopp blir i euro måste du konvertera beloppet den dag du tänker inge ansökan.

1.1 För att inleda förfaranden (inklusive förfaranden efter att tillstånd beviljats) för att driva in en penningfordran som

Avgift som ska betalas (GBP)

a) inte överstiger 300 pund

35 pund

b) överstiger 300 pund men inte överstiger 500 pund

50 GBP

c) överstiger 500 pund men inte överstiger 1 000 pund

70 GBP

d) överstiger 1 000 pund men inte överstiger 1 500 pund

80 GBP

e) överstiger 1 500 pund men inte överstiger 3 000 pund

115 GBP

f) överstiger 3 000 pund men inte överstiger 5 000 pund

205 GBP

g) överstiger 5 000 pund men inte överstiger 10 000 pund

455 GBP

h) överstiger 10 000 pund men inte överstiger 200 000 pund

5% av värdet på fordran

i) överstiger 200 000 pund

10 000 pund

För verkställighet måste en tilläggsavgift betalas.

Du måste betala en domstolsavgift för att lämna in en ansökan till domstolen och sedan betala ytterligare avgifter vid olika stadier av förfarandet. Beroende på dina personliga omständigheter kan du ha rätt till avgiftsbefrielse (fee remission), vilket betyder att du kanske inte behöver betala någon domstolsavgift, eller bara behöver betala en del av den. Du måste dock ansöka om avgiftsbefrielse för varje avgift under hela domstolsförfarandet. Om du ansöker om avgiftsbefrielse när du lämnar in den första ansökan så gäller den följaktligen bara för den första ansökningsavgiften. Anledningen är att dina personliga omständigheter kan ändras under domstolsförfarandets gång och att du kanske inte längre har rätt till någon avgiftsbefrielse senare under förfarandet. Det kan också hända att du blir berättigad till avgiftsbefrielse under förfarandets gång.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte lämnar korrekta kreditkortsuppgifter eller om betalningen av någon anledning misslyckas, översänder den domstol som handlägger ärendet formulär B, ”Begäran om komplettering och/eller rättelse av ansökan om europeiskt betalningsföreläggande”, till sökanden. Sökanden uppmanas att lämna giltiga kreditkortsuppgifter så att domstolsavgifterna kan betalas. Om rätt betalning inte erhålls sker ingen vidare behandling av ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Du kan betala domstolsavgiften genom att lämna korrekta betalningsuppgifter till domstolen. Framför allt bör du lämna relevanta uppgifter i formulär A, "Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande".

Betalningen görs vanligtvis med bank- eller kreditkort. Den domstol som talan väcks vid kanske inte godtar alla betalningsmetoder i formulär A. Sökanden bör därför kontakta domstolen och kontrollera vilka betalningsmetoder som kan användas.

Eventuell går det även att betala med kreditkort över telefon. Många domstolar kan ta emot kortbetalningar på detta sätt. Du bör dock först kontakta den relevanta domstolen för att få en bekräftelse på att det går att betala avgiften på detta sätt.

Krav på elektronisk betalning kan endast ställas på personer med adress i Förenade kungariket.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om ansökan har ingetts på rätt sätt utfärdar domstolen ett europeiskt betalningsföreläggande (formulär E) mot svaranden. Ett meddelande om utfärdandet skickas samtidigt till sökanden, tillsammans med ett kvitto på betalningen.

Kvittot är i regel 8 x 12 cm. Överst anges domstolens namn och adress och nederst det belopp som har betalats samt dag och tidpunkt för betalningen.

För mer information se information om europeiska gränsöverskridande fordringar.

Senaste uppdatering: 04/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.