Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Estland

Om den statliga avgiften ska betalas enligt ett domstolsavgörande måste den betalas till det konto som anges i domen. Referensnumret som anges i samma dom ska också anges.

Innehåll inlagt av
Estland

Inledning

Om du ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande hos en domstol i Estland måste du betala samma statliga avgift som vid en nationell ansökan. Statliga avgifter och andra förfarandekostnader regleras av civilprocesslagen och lagen om statliga avgifter. Statliga avgifter och förfarandekostnader som betalas till domstol kan endast betalas via banköverföring.

Vilka avgifter gäller?

När du inger din ansökan måste du betala en statlig avgift för att täcka kostnaderna för förfarandet. Under förfarandet kan andra förfarandekostnader uppstå, t.ex. avgifter för delgivning av rättegångshandlingar och kostnader för tolkning och översättning.

Hur mycket ska jag betala?

Om du ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande hos en domstol i Estland måste du betala samma statliga avgift som vid en nationell ansökan. Hur stor statlig avgift du ska betala beror på hur stor din fordran är. Den statliga avgiften är t.ex. 140 euro för en fordran på 500 euro, 245 euro för en fordran på 1 000 euro, 280 euro för en fordran på 1 500 euro och 315 euro för en fordran på 2 000 euro.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Du måste betala den statliga avgiften i förskott när du inger din ansökan. Om du inte har betalat avgiften ger domstolen dig möjlighet att betala den inom en tidsfrist som domstolen fastställer. Om du inte har betalat den statliga avgiften när fristen löper ut avvisas ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Statliga avgifter kan endast betalas via banköverföring. Kreditkort godtas inte. Finansministeriet är betalningsmottagare vid alla betalningar som ska gå till domstolen.

Om du betalar den statliga avgiften i förskott måste du så noggrant som möjligt ange vilket förfarande du betalar den statliga avgiften för i meddelandefältet på betalningsordern. Om du lämnar in en ansökan via informationssystemet e-File kan du betala den statliga avgiften genom länken för internetbanker. Om den statliga avgiften ska betalas enligt ett domstolsavgörande måste den betalas till det konto som anges i domen. Referensnumret som anges i samma dom ska också anges.

Mer information om konton för statliga avgifter och domstolarnas referensnummer finns på de estniska domstolarnas webbplats.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du måste lämna information till domstolen som visar att du har betalat den statliga avgiften, så att domstolen kan bekräfta att den har tagit emot betalningen. Följande uppgifter ska lämnas: namnet på den person som betalat avgiften, till vilken bank och vilket konto avgiften betalats, det belopp som betalats och betalningsdatumet. Domstolen kan kontrollera att den har tagit emot betalningen på elektronisk väg. Du behöver med andra ord inte lämna in den betalningsorder som bekräftar att du har betalat avgiften. Vid behov kan domstolen dock be att få se denna.

Senaste uppdatering: 14/12/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.