Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Inledning

Det är lagen om domstolsavgifter (Gerichtskostengesetz, GKG) som anger avgifterna för europeiska betalningsförelägganden. Domstolsavgifterna kan antingen betalas samtidigt som ansökan lämnas in eller genom en domstolsfaktura.

Vilka avgifter gäller?

Ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas först när avgiften har betalats. De exakta avgifterna anges i den kostnadstabell (Kostenverzeichnis, KV) som finns som en bilaga till lagen om domstolsavgifter. I punkt 1100 i kostnadstabellen anges en avgiftssats på 0,5 för ett europeiskt betalningsföreläggande.

Det är tvisteföremålets värde som avgör hur stor avgiften blir. Vanligtvis är detta värde samma belopp som skadeståndskravet. Utöver huvudfordran kan det även finnas accessoriska fordringar i form av ränta eller kostnader, men de tas inte i beaktande när tvisteföremålets värde fastställs.

Hur mycket ska jag betala?

Följande domstolsavgifter ska betalas vid utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande:

Tvisteföremålets värde upp till

Avgift i euro

Tvisteföremålets värde upp till

Avgift i euro

500

36.00

50 000

300.50

1 000

36.00

65 000

366.50

1 500

39.00

80 000

432.50

2 000

49.00

95 000

498.50

3 000

59.50

110 000

564.50

4 000

70.00

125 000

630.50

5 000

80.50

140 000

696.50

6 000

91.00

155 000

762.50

7 000

101.50

170 000

828.50

8 000

112.00

185 000

894.50

9 000

122.50

200 000

960.50

10 000

133.00

230 000

1 059.50

13 000

147.50

260 000

1 158.50

16 000

162.00

290 000

1 257.50

19 000

176.50

320 000

1 356.50

22 000

191.00

350 000

1 455.50

25 000

205.50

380 000

1 554.50

30 000

224.50

410 000

1 653.50

35 000

243.50

440 000

1 752.50

40 000

262.50

470 000

1 851.50

45 000

281.50

500 000

1 950.50

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgifterna inte betalas i förskott utfärdar domstolen inte ett betalningsföreläggande och förfarandet avslutas.

För att domstolen ska kunna koppla betalningen till rätt ärendenummer är det viktigt att sökanden även anger ärendenummer när han eller hon gör banköverföringen.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgiften kan betalas i förskott samtidigt som ansökan inges. Om avgiften inte har betalats i förskott skickar domstolen en faktura till sökanden. Betalningen kan göras via banköverföring. Det går inte att betala med kreditkort, och domstolen kan inte heller dra avgifterna från sökandens bankkonto.

Om sökanden har beviljats rättshjälp ska inga rättegångskostnader eller förskottsbetalningar tillämpas. Ansökan om rättshjälp måste inges till samma domstol som ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

Det går inte att betala på något annat sätt.

Vad ska jag göra när jag har betalat avgiften?

Efter slutförd betalning noterar domstolen att ansökan är betald och behandlar ansökan.

Senaste uppdatering: 05/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.