Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskagrekiskaengelskafranskalettiskalitauiskapolskaslovakiskaslovenskafinska är dock redan färdig.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter för europeiska betalningsförelägganden regleras av lagen om domstolsavgifter (Gerichtskostengesetz – GKG).

Domstolsavgifter kan antingen betalas när ansökan görs eller via faktura. Rent tekniskt sker betalningen via banköverföring.

Vilka avgifter gäller?

Enligt § 12.3 och 12.4 i lagen om domstolsavgifter ska det europeiska betalningsföreläggandet utfärdas först efter betalning av den fastställda avgiften.

De exakta avgifterna anges i en bilaga till lagen om domstolsavgifter (Kostnadsförteckning, Kostenverzeichnis – KV-GKG). I nummer 1100 i KV-GKG anges en avgiftssats på 0,5 för det europeiska betalningsföreläggandet.

Avgiftsbeloppet avgörs av tvisteföremålets värde, vilket i regel är identiskt med det belopp som fordras i den talan som väckts. Utöver huvudfordran finns även accessoriska fordringar i form av ränta och andra kostnader. Värdet på dessa accessoriska fordringar beaktas inte.

Hur mycket ska jag betala?

Följande avgifter ska betalas vid utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande:

Tvistebelopp upp till Avgift i euro Tvistebelopp upp till Avgift i euro
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgifterna inte betalas i förskott utfärdar domstolen inte ett betalningsföreläggande och förfarandet avslutas.

För att domstolen ska kunna koppla betalningen till rätt ärendenummer är det viktigt att sökanden även anger ärendenummer när han eller hon gör banköverföringen.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgiften kan betalas i förskott samtidigt som ansökan inges. Om avgiften inte har betalats skickar domstolen ut en faktura till sökanden.

a) Via bankgirering

Du kan betala via bankgirering.

b) Med kreditkort

Du kan inte betala med kreditkort.

c) Överföring från sökandens bankkonto av domstol

Det går inte att betala via överföring från sökandens bankkonto av domstol.

d) Rättshjälp

Om sökanden har beviljats rättshjälp behöver han eller hon inte betala några rättegångskostnader eller göra några förskottsbetalningar. Ansökan om rättshjälp måste inges till samma domstol som ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

e) Annat

Det finns inga andra betalningsmetoder.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter slutförd betalning noterar domstolen att ansökan är betald och behandlar ansökan.

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.