Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

På vilket sätt kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Om du som privatperson, eller en advokat som agerar för din räkning, ansöker hos domstol om ett europeiskt betalningsföreläggande (formulär A i förordning (EG) nr 1896/2006) måste du betala de domstolsavgifter som fastställts i nationell lagstiftning. Den som inger sin ansökan personligen, utan hjälp av en advokat, behöver inte betala advokatarvoden i förskott (se skäl 26 i förordningen). Om ansökan godtas och ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas (formulär Ε i förordningen), och inga invändningar framställs efter detta och föreläggandet förklaras verkställbart (formulär G), erhåller man en exekutionstitel. Dessutom måste man betala en avgift för en bestyrkt kopia (télos apográfou). Storleken på denna avgift beror på typen av fordran (i enlighet med lagen om stämpelskatt (Kódika Telón Chartosímou)).

Vilka avgifter gäller?

Om man inger formulär A måste man betala en stämpelskatt (télos chartosímou – stämpelmärket fästs på ansökan, se lagen om stämpelskatt) och en domstolsstämpelskatt (télos dikastikoú ensímou – man måste köpa ett domstolsstämpelmärke eller inge ett typ B-kvitto från ett skattekontor (DOY) – eftersom det är en elektronisk version –, och detta måste föras till ärendeakten, se lag 3978/1912, i dess lydelse enligt artikel 1(IC1) i lag 4093/2012: 0,08% av fordran plus skatteliknande avgifter, när fordran överstiger 200 euro. Dessutom görs betalningar till nationella organ som beräknas på grundval av storleken på fordran.

Hur mycket ska jag betala?

Domstolsavgifterna beräknas på det belopp som avses i ansökan om betalningsföreläggande, i enlighet med ovannämnda lagstiftning.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolen kommer då inte att pröva ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande eller om verkställighet av ett europeiskt betalningsföreläggande som förklarats verkställbart.

På vilket sätt kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifterna kan endast betalas personligen till den domstol som formulär A inges till, eller från vilken ett betalningsföreläggande begärs med stöd av formulär G. För närvarande går det inte att betala domstolsavgifter på elektronisk väg.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du måste inge din ansökan till domstolen.

Senaste uppdatering: 22/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.