Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Om ett förfarande för utfärdande ett europeiskt betalningsföreläggande inleds i Ungern måste en notarieavgift betalas för att driva in en obestridd penningfordran i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Beloppet fastställs i lag L från 2009 om förfarandet för utfärdande av betalningsförelägganden och justitieministeriets dekret nr 14/1991 av den 26 november 1991 om notarieavgifter. Enligt dessa ska en notarieavgift på 3 % av tvisteföremålets värde betalas när förfarandet inleds. Sökanden kan välja att betala kontant eller med ett kredit- eller bankkort på notariens kontor eller via överföring till notariens konto eller via en postanvisning.

Vilka avgifter gäller?

En notarieavgift ska betalas när förfarandet inleds.

Hur mycket ska jag betala?

Notarieavgiften är 3 % av penningfordran exklusive avgifter (räntor, kostnader). Vid flera fordringar är notarieavgiften 3 % av totalbeloppet, dock minst 5 000 ungerska forint (HUF) och högst 300 000 HUF. Om fler än fem personer deltar i förfarandet är minimiavgiften 1 000 HUF multiplicerat med antalet parter. Om penningfordran är i en annan valuta än ungerska forint ska avgiften beräknas på motsvarande belopp i ungerska forint. Beräkningen grundas på centralbankens officiella växelkurs den dag ansökan görs.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte betalar notarieavgiften när förfarandet inleds uppmanar notarien sökanden att betala avgiften. Om sökanden underlåter att betala avgiften inom den föreskrivna tiden avslår notarien ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Sökanden kan välja en av nedanstående betalningsmetoder:

  1. Han eller hon kan betala kontant till den notarie som ansvarar för ärendet.
  2. Han eller hon kan på valfritt postkontor gör en betalning till ansvarig notaries betalningskonto med hjälp av en postanvisning.
  3. Han eller hon kan betala via banköverföring till notariens bankkonto.
  4. Om ansvarig notaries kontor har lämplig utrustning kan betalningen göras med kredit- eller bankkort.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om notarieavgiften betalas kontant eller med kredit- eller bankkort på notariens kontor behöver sökanden inte tillhandahålla något annat bevis på betalning.

Om sökanden betalar notarieavgiften via postanvisning måste kvittot på betalningen bifogas ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

Om sökanden betalar notarieavgiften via banköverföring till notariens bankkonto måste han eller hon till ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande bifoga ett aktuellt kontoutdrag eller en kopia på detta, för att bevisa att beloppet har debiterats.

Senaste uppdatering: 03/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.