Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

De nationella bestämmelser som reglerar domstolsavgifter är

S.I. No. 22 of 2014

S.I. No. 23 of 2014

S.I. No. 24 of 2014

För närvarande anges ingen avgift för ansökningar om europeiska betalningsförelägganden i de irländska förordningarna om domstolsavgifter. Lämna därför in din ansökan utan att bifoga någon avgift.

Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.