Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Reglerna för förfarandekostnader anges i den konsoliderade lagen om rättegångskostnader (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Vilka avgifter gäller?

I tvistemål står varje part för kostnaderna för sin egna dokument och de dokument som behövs för talan, om parten enligt lag eller av domstolen ålagts att betala dessa (artikel 8 i den konsoliderade lagen om rättegångskostnader, presidentdekret nr 115/2002).

Följande avgifter tas ut vid en tvistemålstalan:

  • En standardavgift för att väcka talan.
  • Delgivningsavgifter.
  • Avgifter för kopior.

Hur mycket ska jag betala?

De belopp som ska betalas anges i artikel 13 och artikel 30 i presidentdekret nr 115/2002, som rör standardavgiften respektive förskottsbetalning av avgiften för att täcka delgivningskostnaderna om domstolen begär detta.

Avgifter för kopior regleras av artikel 267 ff. i presidentdekret nr 115/2002 och anges i tabellerna 6, 7 och 8, som fogats som bilaga till det dekretet.

Enligt artikel 46 i lag nr 374/1991 om inrättande av fredsdomarämbetet (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [i Italien är fredsdomare lagfarna domare], ska endast standardavgiften betalas för handlingar och domar som avser belopp på upp till 1 033 euro.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Vid utebliven betalning delger domstolen eller ett inkassoföretag (ett avtal har ingåtts med företaget Equitalia Giustizia SpA) den betalningsskyldige en betalningsanmodan med instruktioner om hur standardavgiften ska betalas (artikel 248 i presidentdekret nr 115/2002).

Vid utebliven betalning av avgifter för kopior och det belopp som anges i artikel 30 i presidentdekret nr 115/2002 får domstolen vägra att godta dokumentet (artikel 285 i presidentdekret nr 115/2002).

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Om betalningen görs i Italien via ett postkonto ska formulär F23 eller stämpelmärken som köpts från auktoriserade tobakshandlare och butiker användas.

Betalningar från utlandet i form av bankgirering bör göras till följande konto:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter betalning måste relevant kvitto uppvisas för domstolen, tillsammans med bevis på betalning.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.