Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Inledning

Enligt artikel 33 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums) består kostnaderna för rättsliga förfaranden (tiesas izdevumi) av

1. domstolsavgifter,

2. depositioner,

3. kostnader kopplade till rättsprocessen.

Vilka avgifter gäller?

En statlig avgift tas ut vid ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Under processens gång kan parten även behöva betala nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende till statskassan (t.ex. kostnader i samband med att söka svaranden på begäran av käranden, eller kostnader för överlämnande, utfärdande och översättning av kallelser och andra domstolshandlingar).

Hur mycket ska jag betala?

Enligt artikel 34.1.9 i civilprocesslagen är den statliga avgiften för att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande 2 % av summan av fordran. Avgiften får dock inte överstiga 500 euro.

De nödvändiga kostnaderna för att behandla ett ärende varierar beroende på ett antal faktorer (t.ex. om handlingar skickas med post eller e-post).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om en ansökan inte åtföljs av dokument som styrker att statliga avgifter och andra domstolskostnader har betalats i enlighet med det förfarande och till de belopp som föreskrivs i lag går domstolen, i enlighet med artikel 133 i civilprocesslagen, inte vidare med behandlingen av ansökan och kommer att fastställa en tidsfrist för när käranden ska ha åtgärdat bristerna.

Om käranden åtgärdar bristerna inom den föreskrivna tidsfristen anses ansökan ha ingetts den dag den ingavs till domstolen första gången.

Om käranden inte åtgärdar bristerna inom tidsfristen anses ansökan inte ha ingetts och skickas tillbaka till käranden.

Att en ansökan skickas tillbaka till käranden hindrar inte käranden från att på nytt inge den till domstolen, i enlighet med det ordinarie förfarande som föreskrivs i lag.

Om domstolsavgifter ska erläggas för delgivning av handlingar kommer domstolen inte att utföra delgivningen förrän tillämplig avgift har betalats. Om däremot kostnader för att behandla ett ärende inte betalas frivilligt till statskassan innan målet prövas kommer de att återkrävas i enlighet med allmänna regler för verkställighet av domar.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Statliga avgifter och domstolskonton (Valsts nodevas un tiesu konti).

Den statliga avgiften kan betalas till statskassan (Valsts kase). Den statliga avgiften (artikel 34 i civilprocesslagen, med undantag för punkt 6) ska betalas enligt följande:

Mottagare: Statskassan

Registreringsnummer: 90000050138

Iban: LV55TREL1060190911200

Mottagarens bank: Statskassan

BIC-nummer: TRELLV22

Syfte med betalningen: ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens uppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Den statliga avgiften för en ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller någon annan verkställbar handling kan betalas till statskassans bankkonto. Den statliga avgiften för en ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller någon annan verkställbar handling (artikel 34 i civilprocesslagen, punkt 6) ska betalas enligt följande:

Mottagare: Statskassan

Registreringsnummer: 90000050138

Iban: LV71TREL1060190911300

Mottagarens bank: Statskassan

BIC-nummer: TRELLV22

Syfte med betalningen: ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens uppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende och kostnader kopplade till verkställighet av skyldigheter efter underrättelse kan betalas till domstolskansliets konto (Tiesu administrācija). Nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende (artikel 39 i civilprocesslagen) och kostnader kopplade till verkställighet av skyldigheter efter underrättelse (artikel 406.3 i civilprocesslagen):

Distriktsdomstolar (stadsdomstolar) och regionala domstolar

Mottagare: Domstolskansliet

Registreringsnummer: 90001672316

Iban: LV51TREL2190458019000

Mottagarens bank: Statskassan

BIC-nummer: TRELLV22

Syfte med betalningen: ”21499” och ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende görs för en annan persons räkning måste den personens uppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Vad ska jag göra efter betalningen?

När du inger en ansökan till domstolen måste du bifoga dokument som styrker att du har betalat den statliga avgiften och andra domstolskostnader i enlighet med det förfarande och till det belopp som föreskrivs i lag. Du måste betala alla nödvändiga kostnader för att behandla ärendet innan målet prövas.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.