Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Enligt artikel 33.2 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums) består domstolskostnaderna (tiesas izdevumi) av

  • en statlig avgift (valsts nodeva),
  • en kansliavgift (kancelejas nodeva), och
  • nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende.

En statlig avgift måste betalas för varje inlaga som inges till domstolen – det ursprungliga käromålet, ett svaromål, en ansökan från tredje part med ett separat yrkande i tvistefrågan i en pågående process, en ansökan i en särskild process eller en annan ansökan som föreskrivs i artikel 34 civilprocesslagen. I artikel 43 i civilprocesslagen anges vilka personer som är befriade från skyldigheten att betala domstolskostnader (inklusive statliga avgifter).

Domstolen förpliktar den förlorande parten att betala den vinnande partens domstolskostnader. Om ett käromål har bifallits i vissa delar förordnar domstolen att kärandens kostnader ska ersättas i förhållande till hur stor del av talan som bifölls, och att svarandens kostnader ska ersättas i förhållande till hur stor del av talan som ogillades. Vid ett anslutningsöverklagande (blakus sudzība) av ett domstolsavgörande, eller vid förnyad prövning av en tredskodom, återbetalas inte den statliga avgiften.

Om käranden drar tillbaka en fordran måste han eller hon ersätta svarandens domstolskostnader. I så fall behöver svaranden inte ersätta kärandens domstolskostnader. Om en kärande emellertid drar tillbaka sina fordringar på grund av att svaranden frivilligt har betalat dem efter att de framställdes förpliktar domstolen, på kärandens begäran, svaranden att ersätta kärandens domstolskostnader.

Om domstolen bestämmer sig för att inte pröva en talan förpliktar domstolen, på svarandens begäran, käranden att ersätta svarandens domstolskostnader.

Om käranden är befriad från skyldigheten att betala domstolskostnader förpliktas svaranden att betala kärandens domstolskostnader till statskassan för den del av talan som bifölls.

Vilka avgifter gäller?

En statlig avgift måste betalas för en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Under förfarandet kan parten även vara tvungen att betala andra domstolskostnader, såsom en kansliavgift (t.ex. för avskrifter och kopior av handlingarna i målet) och kostnader för att behandla ärendet (t.ex. kostnader för att på kärandens begäran leta efter svaranden, eller kostnader för delgivning, utfärdande och översättning av stämningsansökningar och andra domstolshandlingar).

Hur mycket ska jag betala?

När du ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande måste du betala en statlig avgift på 2% av skuldsumman. Avgiften får dock aldrig vara högre än 498,01 euro. Det belopp som eventuellt ska betalas i kansliavgift fastställs i enlighet med artikel 38 i civilprocesslagen. Kostnaderna för behandlingen av ett ärende kan variera beroende på en mängd olika faktorer (t.ex. om handlingarna har delgetts per post eller e-post).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om ett käromål inte åtföljs av dokument som styrker att statliga avgifter och andra domstolskostnader har betalats i enlighet med det förfarande och till de belopp som föreskrivs i lag går domstolen, i enlighet med artikel 133 i civilprocesslagen, inte vidare med behandlingen av käromålet. Domstolen fastställer en tidsfrist för när käranden måste ha åtgärdat bristerna.

Om käranden åtgärdar bristerna inom den föreskrivna tidsfristen anses käromålet ha ingetts den dag det ingavs till domstolen första gången.

Om käranden inte åtgärdar bristerna inom tidsfristen anses käromålet inte ha ingetts och skickas tillbaka till käranden.

Att ett käromål skickas tillbaka till käranden hindrar inte käranden från att på nytt inge det till domstolen, i enlighet med det ordinarie förfarande som föreskrivs i lag.

Om domstolens kostnader för delgivning av handlingar ska ersättas delger domstolen inte handlingarna förrän den relevanta avgiften har betalats. Om kostnaderna för behandlingen av ett ärende inte betalas frivilligt till statskassan före behandlingen av ärendet drivs de emellertid in i enlighet med de allmänna reglerna om verkställighet av domar.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Den statliga avgiften kan betalas till statskassans konto (Valsts kase). Den statliga avgiften (artikel 34 i civilprocesslagen, med undantag av punkt 6) ska betalas till:

Mottagare: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV55TREL1060190911200

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Den statliga avgiften för en ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller annan verkställbar handling kan betalas till statskassans konto. Den statliga avgiften för en ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller annan verkställbar handling (artikel 34 i civilprocesslagen punkt 6) ska betalas till:

Mottagare: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV71TREL1060190911300

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Kansliavgiften kan betalas till statskassans konto. Kansliavgiften (artikel 38 i civilprocesslagen) ska betalas till:

Mottagare: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV39TREL1060190911100

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av en kansliavgift görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Kostnader för behandlingen av ett ärende och verkställighetskostnader för fullgörandet av en skyldighet kan betalas till domstolsförvaltningens konto (Tiesu administrācija). Kostnader för behandling av ett ärende (artikel 39 i civilprocesslagen) och verkställighetskostnader för fullgörandet av en skyldighet (artikel 406.3i civilprocesslagen):

Distriktsdomstolar och regionala domstolar

Mottagare: Tiesu administrācija

Registreringsnummer: 90001672316

Kontonummer: LV51TREL2190458019000

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ”21499”, och ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av kostnaderna för behandling av ett ärende görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Vad ska jag göra efter betalningen?

När du inger ett käromål till domstolen måste du bifoga dokument som styrker att du har betalat den statliga avgiften och andra domstolskostnader i enlighet med det förfarande och till det belopp som föreskrivs i lag. Du måste också betala en kansliavgift innan en viss begärd tjänst utförs. Du måste betala kostnaderna för behandlingen av ärendet innan behandlingen påbörjas.

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.