Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Inledning

I mål som rör det europeiska betalningsföreläggandet tillämpas de regler om beräkning och betalning av stämpelavgift som anges i punkterna 1–3 i artikel … i den litauiska civilprocesslagen.

Enligt den litauiska regeringens beslut nr 1240 av den 27 oktober 2011 om godkännande av reglerna för beräkning, betalning, kvittning och återbetalning av stämpelavgift kan denna avgift även betalas på elektronisk väg.

Vilka avgifter gäller?

Stämpelavgiften ska betalas med det belopp som anges i nästa punkt.

Hur mycket ska jag betala?

Vid ansökan om ett domstolsföreläggande är stämpelavgiften lika med en fjärdedel av det belopp som ska betalas för domstolsprövningen av rättstvisten, dock minst tio euro, förutom om en person enligt lag eller i ett domstolsavgörande helt eller delvis har befriats från skyldigheten att betala stämpelavgift eller fått uppskov med betalningen av stämpelavgiften.

Om gäldenären inkommer med invändningar efter det att domstolsföreläggandet har utfärdats och käranden väcker talan enligt det vanliga förförandet kvittas ovannämnda stämpelavgift mot den stämpelavgift som ska betalas för ansökan.

Om borgenärens ansökan i det fall som avses i artikel 439.6 i civilprocesslagen inte anses ha ingetts återbetalas inte den stämpelavgift som har betalats till sökanden.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Ansökan måste åtföljas av dokument och annan bevisning som ligger till grund för sökandens fordringar, samt bevis på att stämpelavgiften har betalats.

Om stämpelavgiften inte har betalats fastställer domstolen i ett beslut en tidsfrist för när den måste vara betald. Denna frist får inte vara kortare än sju dagar. Beslutet översänds senast den första arbetsdagen efter utfärdandet.

Om den part som ingett inlagan betalar stämpelavgiften inom den föreskrivna fristen anses inlagan ha ingetts den dag den ursprungligen ingavs till domstolen. I annat fall anses inlagan inte ha ingetts. I så fall förordnar domstolen senast fem arbetsdagar efter att tidsfristen för att betala avgiften löpte ut att inlagan, tillsammans med eventuella åtföljande dokument, ska skickas tillbaka till den person som ingav inlagan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Stämpelavgiften betalas till ett särskilt konto för budgetintäkter vid den statliga skatteinspektionen, som lyder under finansministeriet, med hjälp av den betalningsmetod som den berörda personen väljer (internetbank, kontantbetalning, banköverföring osv.).

Vad ska jag göra efter betalningen?

Betalningsordern eller ett annat dokument som styrker att betalning gjorts utgör bevis på att stämpelavgiften har betalats. Följande uppgifter måste ingå:

  1. Betalarens förnamn, efternamn och personnummer (för juridiska personer, namn och organisationsnummer).
  2. Motpartens förnamn, efternamn och personnummer (svarande, gäldenär osv.) (för juridiska personer, namn och organisationsnummer).
  3. Betalningsdatum.
  4. Betalningskod.
  5. Belopp.
  6. Syftet med betalningen (anges som ”stämpelavgift”, och namnet på den domstol vid vilken talan väckts).

Om stämpelavgiften betalas av partens juridiska ombud (advokat, rättegångsbiträde eller någon annan person som företräder partens intressen) bör betalningsordern eller annat dokument som styrker att betalning gjorts utöver ovannämnda uppgifter dessutom innehålla den företrädda partens förnamn, efternamn och personnummer (för juridiska personer, namn och organisationsnummer).

Om stämpelavgiften betalas på elektronisk väg behövs inget dokument för att styrka betalningen.

Senaste uppdatering: 23/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.