Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Inledning

De avgifter som tas ut i samband med detta förfarande fastställs i artikel 1.2, artikel 2 och artikel 13.1 i tariff B i kapitel 12 i Maltas lagsamling, lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure).

Registreringsavgiften kan inte betalas på elektronisk väg.

Vilka avgifter gäller?

Betalning krävs i samband med följande formulär:

Formulär A – Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande

Formulär D – Beslut om att avvisa en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande

Formulär E – Europeiskt betalningsföreläggande

Formulär F – Bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet

Formulär G – Verkställighetsförklaring

Hur mycket ska jag betala?

Formulär A – Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande: 30,00 euro i registreringsavgift och 7,20 euro för varje underrättelse till svaranden/svarandena och till den som ingett formulär D eller E.

Formulär F – Bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet: 30,00 euro i registreringsavgift och 7,20 euro för varje underrättelse till sökanden.

Formulär G – Verkställighetsförklaring: 20,00 euro i registreringsavgift.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Formuläret behandlas inte förrän betalning har gjorts.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalning av domstolsavgifter kan göras till följande bankkonto:

Kontohavare

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (internationellt bankkontonummer)

MT94VALL22013000000050011428265

Nationell banknyckel

SORT CODE 22013

Kontonummer

50011428265

BIC/SWIFT-kod

VALLMTMT

Bankens namn

BANK OF VALLETTA

Bankens adress

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Kontovaluta

EURO

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du ska lämna in kvittot från den bank som transaktionen gjordes via.

Senaste uppdatering: 05/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.