Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Införandet av det europeiska betalningsföreläggandet (förordning (EG) nr 1896/2006, som trädde i kraft den 12 december 2008) har gjort det möjligt för borgenärer att driva in sina obestridda gränsöverskridande fordringar på privaträttens område via ett enhetligt förfarande som grundas på standardformulär. Parterna behöver inte delta i en domstolsförhandling. Förordningen gäller mellan samtliga EU-medlemsstater utom Danmark.

Rättsliga rådet (Raad voor de rechtspraak) har utsett distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag) till den enda domstol som är behörig att handlägga ärenden som gäller europeiska betalningsförelägganden. Om ett bestridande inges kan förfarandet fortsätta i enlighet med de vanliga reglerna om territoriell behörighet.

För att ansöka om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande måste formulär A användas. Formuläret finns på alla EU-språk och kan hämtas på Europeiska kommissionens webbplats.

Formuläret

Ansökningar till distriktsdomstolen i Haag får endast inges på nederländska.

Ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande kan skickas till:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

För mer information, ring domstolens kansli för allmänna frågor (griffie Algemene Zaken) på +31 (0)70-381 22 64.

Vilka avgifter gäller?

Avgifterna beror på huvudfordrans belopp. Se även frågan Hur mycket ska jag betala?

Hur mycket ska jag betala?

En översikt över gällande avgifter 2019 anges nedan.

Fordrans eller ansökans typ/belopp

Domstolsavgift för juridiska personer

Domstolsavgift för fysiska personer

Domstolsavgift för personer med begränsade medel

Domstolsavgift i domstol som prövar underdistriktsmål

Mål som rör en fordran eller ansökan

avseende ett obestämt belopp, eller

ett belopp på högst 500 euro

121 euro

81 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som överstiger 500 euro men inte 12 500 euro

486 euro

231 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som överstiger 12 500 euro

972 euro

486 euro

81 euro

Domstolsavgift i domstol som prövar andra mål, som inte är underdistriktsmål

Mål som rör en fordran eller ansökan

– avseende ett obestämt belopp, eller

639 euro

297 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som inte överstiger 100 000 euro

1 992 euro

914 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som överstiger 100 000 euro

4 030 euro

1 599 euro

81 euro

För mer information, se följande webbplatser: Rechtspraak.nl (de nederländska domstolarnas webbplats) och Raad voor Rechtsbijstand (rättshjälpsrådet).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgifterna inte betalas i tid kan behandlingen av ansökan avbrytas, och målet avvisas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Sökanden får en faktura på de domstolsavgifter som ska betalas. Betalningen kan göras via banköverföring.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter att du har betalat avgiften ska du invänta närmare information från distriktsdomstolen i Haag.

Genom den förordning som inför ett europeiskt betalningsföreläggande föreskrivs att domstolen ska utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande snarast möjligt och normalt inom 30 dagar från inlämnandet av ansökan.

Länkar

Gällande avgifter 2019

De nederländska domstolarnas webbplats

Raad voor Rechtsbijstand

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.