Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Inledning

Enligt artikel 5 i förordningen om domstolsavgifter (Regulamento das Custas Processuais) som antogs genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2008 anges domstolsavgiften (taxa de justiça) i beräkningsenheter (unidades de conta, UC). För närvarande motsvarar en beräkningsenhet 102 euro). Domstolsavgiften fastställs i förhållande till målets värde eller komplexitet.

Förordningen om domstolsavgifter innehåller särskilda bestämmelser avseende Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Vilka avgifter gäller?

Enligt artikel 7.4 och tabell II-A i förordningen om domstolsavgifter gäller följande domstolsavgifter för ansökan om europeiskt betalningsföreläggande:

 • Fordran upp till 5 000 euro: 102 euro (1 UC).
 • Fordran mellan 5 000 och 15 000 euro: 204 euro (2 UC).
 • Fordran från 15 000,01 euro: 306 euro (3 UC).

En högre avgift kan tas ut

 1. om målet visar sig vara särskilt komplicerat; i dessa fall kan domstolen i slutändan fastställa en högre avgift än vad som anges i tabell II i förordningen om domstolsavgifter (artikel 7.7); enligt artikel 530.7 i civilprocesslagen (Código de Processo Civil) är särskilt komplicerade ärenden när det gäller domstolsavgifter sådana mål eller interimistiska förfaranden som omfattar
  1. omständliga yrkanden eller krav,
  2. ytterst specialiserade rättsliga eller tekniska frågor eller frågor som kräver en kombinerad analys av rättsliga frågor från mycket olika perspektiv, eller
  3. ett stort antal vittnen, analys av komplex bevisning eller flera långvariga steg i förfarandet, och
 2. om den person som är skyldig att betala domstolsavgiften är ett vinstdrivande bolag som under föregående år inkom med 200 eller fler ansökningar om interimistiska åtgärder eller andra former av anspråk eller exekutiva åtgärder vid en domstol, ett kansli eller en kontaktpunkt; i sådana fall gäller följande avgifter för ansökningar om betalningsföreläggande som lämnas in av det berörda företaget:
 • Fordran upp till 5 000 euro: 153 euro (1,5 UC).
 • Fordran mellan 5 000 och 15 000 euro: 306 euro (3 UC).
 • Fordran från 15 000,01 euro: 459 euro (4,5 UC).

Om svaranden bestrider föreläggandet i enlighet med artikel 17.1 i förordning (EG) 1896/2006 och förfarandet fortsätter kommer sökandens domstolsavgift för det europeiska betalningsföreläggandet att dras av från det belopp som ska erläggas för det fortsatta förfarandet (artikel 7.6 i förordningen om domstolsavgifter).

Hur mycket ska jag betala?

Se föregående svar.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

I enlighet med artikel 642 i civilprocesslagen kommer domstolskansliet att anmoda dig att betala domstolsavgifterna inom tio dagar, tillsammans med en straffavgift motsvarande minst en beräkningsenhet och högst fem beräkningsenheter. Om du inte kan styrka att domstolsavgifterna och straffavgiften har betalats inom tio dagar beslutar domstolen att fordran, ansökan eller överklagandet ska återkallas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter måste betalas via banköverföring.

När du ansöker om ett betalningsföreläggande via domstol ombeds du att vänta på instruktioner från kansliet för den centrala tvistemålsavdelningen vid Portos distriktsdomstol om hur betalningen ska ske. Det rekommenderas därför starkt att du anger en e-postadress till sökanden eller dennes ombud.  Domstolskansliet skickar ett referensnummer (12 siffror som börjar med 70) som anges i kommentarsfältet för banköverföringen tillsammans med förfarandets ärendenummer så att betalningen kan kopplas till ärendet. Du måste lämna in ett överföringsbevis till domstolen.

Om du väljer att betala innan domstolsförhandlingarna påbörjas, dvs. utan att vänta på domstolens betalningsanmodan, är betalningsuppgifterna följande (och du måste lämna in ett överföringsbevis till domstolen):

Innehavare: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (Institutet för finansiell styrning och infrastruktur inom rättsväsendet).

NIF (skatteregistreringsnummer): 510 361 242.

Kontonummer: 1120014160.

NIB (portugisiska BBAN): 078101120112001416052.

IBAN-kod: PT50078101120112001416052.

Bankens namn: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

BIC/Swift (identifieringskod): IGCPPTPL.

Vad ska jag göra efter betalningen?

I enlighet med artikel 22.1 i genomförandeförordning (Portaria) nr 419-A/2009 av den 17 april 2009 ska du lämna in ett bevis på att avgiften betalats, tillsammans med motsvarande inlagor eller begäran, om inte annat föreskrivs i genomförandeförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013.

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.