Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregistret, i dess ändrade lydelse.

Domstolsavgifter kan betalas med bank- eller kreditkort, via banköverföring eller på ett utländskt bankkontor.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter tas ut enligt § 1 i lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregistret, i dess ändrade lydelse. Avgifter tas ut för ansökningar om enskilda rättshandlingar eller domstolsförfaranden som vidtas av förvaltningsmyndigheter för domstolarna och åklagarmyndigheter enligt den tabell över domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregistret som anges i en bilaga till denna lag.

Avgifter tas också ut för förfaranden och handlingar som utan föregående ansökan vidtas till förmån för den som betalar avgiften, om detta uttryckligen anges i tabellen.

Hur mycket ska jag betala?

Avgiftssatsen anges i tabellen som en procentandel av avgiftsbasen eller som en fast summa. Om en avgiftssats har fastställts för ett visst förfarande gäller detta ett förfarande i en enda instans. Samma avgiftssats tillämpas även vid ett överklagande i samma mål.

Om ingen särskild sats har fastställts är avgiftssatsen för en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande 6% av kostnaden (betalningen) för föremålet för förfarandet eller tvisteföremålets värde, dock minst 16,50 euro. Samma sats tillämpas vid ett bestridande.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om den fastställda avgiften inte betalas i samband med att ett klagomål, en ansökan om att inleda ett förfarande, ett ordinärt överklagande eller ett överklagande i en rättsfråga inges, ska domstolen uppmana den betalningsskyldige att betala avgiften inom en tidsfrist som domstolen fastställer. Tidsfristen är i regel tio dagar från mottagandet av uppmaningen. Om avgiften trots uppmaningen inte betalas inom den fastställda fristen avbryter domstolen förfarandet. I betalningsuppmaningen ska den betalningsskyldige varnas för följderna av utebliven betalning.

Domstolen ska inte avbryta förfarandet på grund av utebliven betalning i följande fall:

  1. Om den redan har inlett förfarandet.
  2. Om klagomålets eller ansökans räckvidd har utvidgats, eller ett genkäromål eller en ansökan har ingetts i samma ärende efter att förfarandet har inletts.
  3. Om den begär betalning av ett avgiftsbelopp som strider mot bestämmelserna i lagen.
  4. Om betalningsskyldigheten har uppkommit på grund av en ansökan om nödåtgärder.
  5. Om en ansökan om befrielse från avgiften har ingetts inom tidsfristen för att betala domstolsavgiften och domstolen beviljade denna. Om domstolen endast beviljar delvis befrielse från avgiften ska den uppmana den betalningsskyldige att betala den del av domstolsavgiften som inte omfattas av avgiftsbefrielsen.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifter som tas ut av domstolar, förvaltningsmyndigheter för domstolarna och åklagarmyndigheter kan betalas kontant, med bank- eller kreditkort, via postanvisning eller banköverföring eller på ett utländskt bankkontor. Avgifter betalas kontant, med bank- eller kreditkort, via banköverföring eller på ett utländskt bankkontor med hjälp av teknisk utrustning från en statligt helägd systemoperatör, om det behöriga organet uppfyller förutsättningarna för detta. Avgifterna kan betalas kontant om domstolarna, förvaltningsmyndigheterna och åklagarmyndigheterna har möjliggjort detta, förutsatt att avgiften för ärendet inte överstiger 300 euro. Avgifter för ärenden som rör företagsregister (punkt 17 i avgiftstabellen) kan dock betalas kontant även om de överstiger 300 euro. Om domstolen, förvaltningsmyndigheten och åklagarmyndigheten ingår i det centrala avgiftsregistreringssystemet betalas avgifter via postanvisning, med bank- eller kreditkort, via banköverföring eller på ett utländskt bankkontor till systemoperatörens konto.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Betalningen kan bekräftas med hjälp av handlingar som normalt förekommer vid respektive betalningsmetod, dvs. ett kvitto på kontant betalning, kvitto på postanvisning, kontoutdrag osv.

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.