Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Hur betalar jag?

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Inledning

De domstolsavgifter som tas ut i ett förfarande för att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande anges i den slovenska lagen om domstolsavgifter (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Sloveniens officiella kungörelseorgan) nr 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – författningsdomstolens beslut, 19/15 – författningsdomstolens beslut, 30/16 och 10/17–ZPP-E (lagen om ändring av civilprocesslagen), nedan kallad ZST-1), som innehåller allmänna bestämmelser om domstolsavgifter.

Enligt ZST-1 (artikel 6) kan domstolsavgifter betalas med kontanter, elektroniska betalningsmedel och andra giltiga betalningsmedel. Detta gäller även betalning av avgifter för förfarandet för att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande. I praktiken kan domstolsavgifter betalas elektroniskt via bankernas internetbetalningstjänster.

Vilka avgifter gäller?

För att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande tas en engångsavgift ut för hela förfarandet. Avgiften ska betalas av sökanden och betalningen måste göras samtidigt som ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande inges till domstolen.

Hur mycket ska jag betala?

Den domstolsavgift som sökanden måste betala för en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande beror på värdet på fordran.

Kvoten är 1,2 (tariffpost 1301 i avgiftstariffen enligt ZST-1) och avgiften beräknas enligt den tabell som finns i artikel 16 i ZST-1. Eftersom det finns så många värdeklasser kan inte alla förtecknas i detalj.

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Om sökanden inte betalar domstolsavgiften i tid genomför domstolen förfarandet ändå. Vid behov drivs avgiften in i ett senare skede.

Hur betalar jag?

Enligt ZST-1 (artikel 6) kan domstolsavgifter betalas med kontanter, elektroniska betalningsmedel och andra giltiga betalningsmedel. Detta gäller även betalning av avgifter för förfarandet för att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

I praktiken kan domstolsavgifterna betalas elektroniskt via bankernas internetbetalningstjänster, eller direkt via betaltjänstleverantörer eller till domstolens kassa (kontant eller via kortterminal).

Varje bank har sin egen internetbetalningstjänst för elektroniska betalningar.

Den betalningsskyldige kan betala domstolsavgiften i förskott, dvs. när ansökan om att inleda förfarandet inges till domstolen. Det går även att inge ansökan till domstolen och vänta tills domstolen skickar ut en betalningsuppmaning som anger tillämpligt belopp och alla andra uppgifter som behövs för betalningen.

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Om referensnumret i betalningsuppmaningen från domstolen anges vid betalningen av domstolsavgiften behöver den betalningsskyldige inte lämna något bevis på betalningen till domstolen. I så fall underrättas domstolen om betalningen via ett särskilt elektroniskt banksystem (UJPnet), där korrekt referensnummer är avgörande för att hitta enskilda betalningar.

Om domstolsavgiften betalas utan att korrekt referensnummer anges måste den betalningsskyldige emellertid lämna in ett betalningsbevis till domstolen. Det finns inga formella krav på hur ett sådant betalningsbevis ska vara utformat för att vara giltigt. Vid behov kontrollerar domstolen betalningsbeviset mot UJPnet-plattformen för att bekräfta att domstolsavgiften har betalats (framför allt när avgiften inte har betalats i domstolens kassa).

Senaste uppdatering: 01/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.