Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Hur betalar jag?

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Inledning

Den rättsliga avgiften för att få ett domstolsavgörande till stånd för att kräva verkställande av ett europeiskt betalningsföreläggande, sker i början av förfarandet på begäran av en av parterna. Avgiften regleras genom Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (ändrad genom Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero) och Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre (ändrad genom Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo).

Och slutligen genom Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social som innebar en ändring av ovannämnda lag 10/2012 (Ley 10/2012).

Avgiften betalas till Agencia Tributaria, via ett formulär som kan laddas ned och som ska fyllas i på följande sätt:(Klicka här) eller via en app som skapar formuläret när uppgifterna är ifyllda (pinche aquí) och är tillgängligt för elektronisk betalning, men för tillfället bara för stora företag.

Betalningen ska göras när formuläret för begäran A lämnas in. Betalning kan göras av den rättsliga företrädaren eller advokaten i den betalningsskyldigas namn eller på hans vägnar, särskilt om vederbörande inte är bosatt i Spanien och utan att det är nödvändigt att vederbörande har ett skatteregistreringsnummer före den egna betalningen. Företrädaren eller advokaten har ingen skattemässig skyldighet vad gäller denna betalning.

Vilka avgifter gäller?

I förfarandet för det europeiska betalningsföreläggandet är de personer som är skyldiga att betala avgiften, personer som utövar den rättsliga aktiviteten och utför den betalningsbelagda handlingen, dvs. personer som lämnar in en begäran eller ett genkäromål via formulär A, och endast när kravet i förfarandet grundas på en handling som fungerar som exekutionstitel och som har upprättats genom ett förfarande utanför domstol i enlighet med artikel 517 i civilprocesslagen av den 7 januari och betalningskravet överstiger ett värde på 2 000 euro, eftersom att det inte omfattas av betalning då det är fråga om en rättslig exekutionstitel. Dessutom är fysiska personer som har beviljats rättshjälp uteslutna om de styrker att de uppfyller de lagstadgade kraven för rättshjälp.

Hur mycket ska jag betala?

Enligt förfarandet om ett europeiskt betalningsföreläggande ska en fast avgift på 100 euro betalas, till vilken kommer ett belopp som varierar beroende på det krävda beloppet, och som räknas fram genom att använda de beräkningsgrunder som anges i tabellen nedan:

Beräkningsgrund

Betalningsskyldig

Typ av beskattning

Högsta möjliga avgift

0–1 000 000 euro

Fysisk person

0,50 %


Från 1 000 000 euro

Juridisk person

0,25 %

10 000 euro

Beräkningsgrunden är samma som beloppet i det rättsliga förfarandet. För ett europeiskt betalningsföreläggande motsvarar beloppet i det rättsliga förfarandet det krävda beloppet, plus avtalsmässig ränta och straffavgifter.

För ett europeiskt betalningsföreläggande med en beräkningsgrund på 9 000 euro blir avgiften för en juridisk person 100 euro + 9 000 euro * 0,50 % = 145 euro.

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Om du inte lämnar in ett kvitto på betalningen kommer exekutionsbiträdet Letrado de la Administración de Justicia att begära in det från dig, och förfarandet kommer inte att återupptas förrän så har skett. Avsaknad av kvitto på betalningsskyldigheten innebär inte att de frister som föreskrivs i rättegångslagstiftningen inte tillämpas, så att om betalningen inte sker enligt ovanstående, kommer det betalningspliktiga förfarandet att avslutas i förtid och förfarandet kommer att fortsätta eller avslutas, beroende på vilket som är tillämpligt.

Hur betalar jag?

Du betalar själv innan motparten lägger fram det rättsliga förfarandet. Du betalar avgiften med hjälp av den officiella mallen 696 för betalningsskyldighet av avgift för rättsligt utövande som ska fyllas i på följande sätt: (Klicka här) eller viaen app som skapar formuläret när uppgifterna är ifyllda(pinche aquí). Du kan betala personligen vid någon av de samarbetande bankerna. Mallen finns på spanska och engelska.

För närvarande kan endast stora företag betala elektroniskt, genom banköverföring, med kreditkort, betalning från bankkonto osv., eftersom lagstiftningen om avgifter nyligen har ändrats och ingen teknisk lösning ännu har kunnat införas.

Rättsliga avgifter omfattas av rättshjälp, som regleras av Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (lagen om rättshjälp) (läs mer i artiklarna 1–8 och 46–51).

Du kan hitta information om rättshjälp på webbplatsen https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita. Här kan du också begära att få rättshjälp beviljad, genom att välja det advokatförbund som ska sköta det rättsliga förfarandet.

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Kvittot över betalning med hjälp av den officiella mallen (på papper eller i elektronisk form), som ska valideras, skickar du in tillsammans med formulär A.

För närvarande tillåter inte Spanien att formulär som gäller det europeiska betalningsföreläggandet sänds elektroniskt. Därför ska du skicka kvittot (på papper eller i elektronisk form) i pappersform eller utskrivet tillsammans med övrig krävd dokumentation.

När elektroniskt översändade av handlingar blir möjligt, kommer det att innebära en minskning på 10 % av avgiften. Enligt lagstiftningen ska 60 % av avgiften betalas tillbaka då en dom accepteras eller när en tvist avslutas.

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.