Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

De regler som gäller i Sverige om ansökningsavgift för europeiskt betalningsföreläggande är:

Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande 5 § Den som ansöker om europeiskt betalningsföreläggande ska betala en ansökningsavgift. Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Ansökningsavgiften ska betalas i förskott.

Om sökanden inte följer ett föreläggande att betala ansökningsavgift, ska ansökan avvisas.

Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande 3 § Vid inbetalning av ansökningsavgiften ska sökanden ange svarandens personnummer eller organisationsnummer.

Det är möjligt att göra betalningen elektronsikt till Kronofogdemyndighetens angivna kontouppgifter.

Vilka avgifter gäller?

Du som ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande i Sverige ska betala en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften ska betalas i förskott. Det innebär att ansökningsavgiften måste betalas för att Kronofogdemyndigheten ska påbörja handläggningen av ansökan om europeiskt betalningsföreläggande. Betalning görs i samband med att ansökan på Formulär A lämnas in. När du har lämnat in ansökan får du ett föreläggande från Kronofogdemyndigheten med upplysningar om hur du betalar ansökningsavgiften. Du får inget föreläggande om du redan tillsammans med ansökan bifogar bevis om att ansökningsavgiften är betald till Kronofogdemyndighetens konto.

Hur mycket ska jag betala?

Du ska förnärvarande betala en ansökningsavgift på 300 kronor.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om ansökningsavgiften inte betalas i tid så kommer ansökan att avvisas innan handläggning av ansökan har påbörjats.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Du kan betala ansökningsavgiften för ett europeiskt betalningsföreläggande genom att använda nedanstående kontouppgifter. Ange målnummer, svarandens person- eller organisationsnummer som meddelande vid inbetalning:

  • Plusgiro: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du behöver inte göra något efter att du har betalat ansökningsavgiften i tid. Kronofogdemyndigheten bevakar att betalningen kommer in till myndigheten. När betalningen är bokförd påbörjar Kronofogdemyndigheten sedan handläggningen av din ansökan om europeiskt betalningsföreläggande.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.