Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Австрия

Тази страница съдържа информация за съдебните такси в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.
Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес документът, с който се образува производството, се нарича „иск“ („Klage“), както е предвидено и в националното законодателство. Поради тази причина в австрийското законодателство относно съдебните такси не се съдържа отделна национална разпоредба относно исковете, обхванати в този Регламент. Искът и последващото производство на първа инстанция попадат в тарифна позиция 1 (Tarifpost 1) от австрийския Закон за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz), който се отнася до всички национални граждански производства.

Какви са приложимите такси?

При производства на първа инстанция, свързани с искове съгласно европейската процедура за искове с малък материален интерес, се прилага тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси в съответствие със забележка 1 към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси. Тази фиксирана такса е дължима независимо от това дали производството е приключило. Намаление (на една четвърт) се прилага само ако искът бъде оттеглен или отхвърлен незабавно, преди на другата страна да бъдат връчени документи (забележка 3 към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси), или ако делото е приключено по законосъобразен начин по време на първото съдебно заседание (такса, намалена наполовина; забележка 2 към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси). Съгласно австрийската система за съдебните такси само молбата за образуване на производството (в този случай искът съгласно европейската процедура за искове с малък материален интерес) е обект на такса в гражданското производство на първа инстанция. Няма допълнителни съдебни такси за по-нататъшните етапи от производството на първа инстанция.

Съгласно член 2, алинея 1, буква a) от Закона за съдебните такси задължението за плащане на такси възниква, когато искът по европейската процедура за искове с малък материален интерес бъде внесен в съда. Ако делото бъде разширено впоследствие, задължението за плащане на такси възниква при подаването на писмените изявления. В случай на договаряне, задължението за плащане на такси възниква, когато разширяването на иска или постигната договореност, която излиза извън предмета на иска, бъдат записани в протокола. Таксата трябва да бъде платена в този момент. В същия срок трябва да бъдат подадени и молбите за освобождаване от плащането на съдебни такси под формата на правна помощ (Verfahrenshilfe), стига да са изпълнени условията.

Молбите за преразглеждане съгласно член 18 от Регламента са безплатни.

Колко трябва да платя?

Изчисляването на съдебните такси за производства на първа инстанция зависи от стойността на предмета на иска (цената на спора, както е посочена в исковата молба, или по-късно в разширения иск) и броя на страните. За илюстрация вж. по-долу пълната таблица на ставките в рамките на тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси (към 1 август 2017 г.; щракнете тук за актуалната формулировка на Закона за съдебните такси):

Тарифна позиция 1

Стойност на предмета на иска

Дължима такса

не надвишава

150 EUR

23 EUR

надвишава

150 EUR, но не надвишава

300 EUR

45 EUR

надвишава

300 EUR, но не надвишава

700 EUR

64 EUR

надвишава

700 EUR, но не надвишава

2000 EUR

107 EUR

надвишава

2 000 EUR, но не надвишава

3 500 EUR

171 EUR

надвишава

3 500 EUR, но не надвишава

7 000 EUR

314 EUR

надвишава

7 000 EUR, но не надвишава

35 000 EUR

743 EUR

надвишава

35 000 EUR, но не надвишава

70 000 EUR

1 459 EUR

надвишава

70 000 EUR, но не надвишава

140 000 EUR

2 919 EUR

надвишава

140 000 EUR, но не надвишава

210 000 EUR

4 380 EUR

надвишава

210 000 EUR, но не надвишава

280 000 EUR

5 840 EUR

надвишава

280 000 EUR, но не надвишава

350 000 EUR

7 299 EUR

надвишава

350 000 EUR

1,2 % от цената на спора плюс 3 488 EUR

Ако има повече от две страни, допълнителна такса за голям брой страни между 10 % и 50 % може да се добави в съответствие с член 19a от Закона за съдебните такси.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай на закъсняло плащане се налага фиксирана санкция в размер на 22 EUR (към 1 август 2017 г.) съгласно член 31 от Закона за съдебните такси. Закъснялото плащане на съдебната такса обаче няма отражение върху изпълнението на самото гражданско производство. Съдебните производства не зависят от плащането на съдебните такси — те се провеждат по изцяло независим начин.

Събирането на съдебните такси от правосъдния орган е регламентирано в австрийския Закон за събирането на съдебни плащания (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Ако вследствие на неплащане правосъдният орган трябва да издаде разпореждане за плащане (документ за принудително събиране на съдебните такси) съгласно член 6a от Закона за събирането на съдебни плащания, се прилага допълнителна такса в размер на 8 EUR (към 1 януари 2014 г.).

Как мога да платя съдебните такси?

Начинът на плащане е регламентиран в член 4 от Закона за съдебните такси. Съгласно член 4 таксите могат да бъдат платени с банкова карта с функция „Банкомат“ или с кредитна карта, с депозит или с банков превод по сметката на компетентния съд или с депозит в брой в същия съд. Банковите данни на съда са на разположение на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието (раздел „Съдилища“ (Gerichte)).

Освен това всички такси могат да бъдат плащани чрез директен дебит, ако съдът (или по принцип австрийската съдебна система) е упълномощен да събира съдебни такси от сметка, посочена от страната, която дължи таксите, и да ги депозира по сметка на съда. За тази цел в молбата (иска по европейската процедура за искове с малък материален интерес) трябва да е посочена сметката, от която следва да се съберат таксите, и упълномощаването за тяхното събиране, например като се включи позоваване „Gebühreneinzug!“ или „AEV!“. За да се даде ограничено упълномощаване, в молбата може също да се посочи максималната сума, която следва да се дебитира (членове 5 и 6 от Наредбата за директен дебит (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Когато искът по европейската процедура за искове с малък материален интерес е внесен посредством австрийската система за електронно правосъдие (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), таксите трябва да бъдат платени чрез директен дебит. В този случай максималната сума, която следва да бъде дебитирана, не може да бъде посочена конкретно.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако федералните органи имат право на получаване на съдебните такси при подаването на молбата (иска по европейската процедура за искове с малък материален интерес) и не е налице упълномощаване за директен дебит, към молбата трябва да се приложи доказателство за плащане на таксите (доказателство за превод) (член 4 от Закона за съдебните такси). Ако плащането е извършено с банкова карта, кредитна карта, депозит или превод по сметката на компетентния съд или чрез директен дебит от сметката на страната, австрийската Федерална счетоводна агенция уведомява правосъдния орган за осчетоводяването на плащанията по сметката на съда едва на по-късен етап. Процедурата, свързана с уведомяването за съдебни такси, приключва, когато бъде предоставено доказателство за плащане (изцяло).

В случай на надплащане, в срок до пет години може да бъде внесен иск за възстановяване на надвнесените съдебни такси (член 6в, алинея 1, точка 1 от Закона за събирането на съдебни плащания).

Последна актуализация: 21/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.