Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Този въпрос е уреден в членове 1017—1022 от Съдебния кодекс на Белгия (Code judiciaire) и в член 953 от същия кодекс по отношение на плащането на възнаграждения на свидетели. Той е уреден и в Кодекса за таксите за регистрация, ипотека и съдебно деловодство на Белгия (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), и по-специално в членове 142 и сл. и в членове 268 и сл. по отношение на таксите за регистрация.

Какви са приложимите такси?

В член 1018 от Съдебния кодекс на Белгия се посочва естеството на разноските:

1° Такси за съдебно деловодство, регистрация и други такси. Таксите за съдебно деловодство включват такси за вписване, такси за изготвяне и такси за издаване на заверени копия (вж. членове 268 и сл. от Кодекса за таксите за регистрация, ипотека и съдебно деловодство на Белгия). Таксата за вписване е между 30 EUR и 100 EUR в зависимост от съда. Таксата за изготвяне е 35 EUR.

Таксите за регистрация са платими за решения по дела, при които размерът на главницата е над 12 500 EUR (с изключение на съдебните такси). Те са определени на 3 % от тази сума. Следователно те не са приложими спрямо искове с малък материален интерес.

2° Цената на съдопроизводствените действия и свързаните с тях работни заплати и възнаграждения.

3° Цената за заверено копие на съдебното решение: между 0,85 EUR и 5,75 EUR на страница;

4° Разноските по евентуалните средства за предоставяне или събиране на доказателства, в това число възнаграждения на вещи лица и други разходи за свидетели. В Кралски указ от 27 юли 1972 г. тази сума е определена на 200 BEF на свидетел, която сега се равнява на около 5 EUR. Към нея се прибавя обезщетението за пътуване (0,0868 EUR на километър).

Ако бъде призовано вещо лице, то е свободно да определя собствените си разноски и такси. Методът за изчисляването обаче трябва да е посочен ясно и сумата може при необходимост (например когато разноските са били ненужни) да бъде намалена от съда в подробната оценка на съдебните такси.

5° Пътни и дневни разноски за съдии, секретари и страни по делото, когато тяхното пътуване е разпоредено от съда, и разноски за актове, когато те са направени единствено за целите на съдебния процес.

6° Такса за подготовка на делото (член 1022 от Съдебния кодекс на Белгия). Тя се заплаща от изгубилата страна и представлява фиксирана вноска към правните разноски и такси на спечелилата страна. Сумите се основават на индекса на потребителските цени и ще бъдат увеличени или намалени с 10 %, ако индексът се увеличи или намали с 10 процентни пункта.

Цена на иска

Основна
стойност

Минимална
стойност

Максимална
стойност

250,00 EUR или по-малко

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR до 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR до 2500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1200,00 EUR

Трудов трибунал (специални правила)

Цена на иска

Основна
стойност

Минимална
стойност

Максимална
стойност

250,00 EUR или по-малко

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR или по-малко

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR или по-малко

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° Таксите, възнагражденията и разноските на омбудсмана, назначен в съответствие с член 1734 от Съдебния кодекс на Белгия.

Колко трябва да платя?

С оглед горепосоченото, сумата, която следва да бъде платена, зависи изцяло от конкретното дело в зависимост от това дали сте спечелилата или изгубилата страна, дали са призовани вещи лица, дали са призовани други свидетели, дали съдиите е трябвало да пътуват в чужбина, дали е участвал омбудсман и т.н.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Таксите за съдебно деловодство трябва да бъдат платени предварително, тъй като в противен случай делото няма да бъде вписано.

Вещите лица винаги изискват авансово плащане, преди да започнат работата си.

Ако поискате да бъде разпитан свидетел, първо ще трябва да платите дължимата сума на секретаря. Ако не платите тази сума, ще бъде допуснато, че вече не искате свидетелят да бъде разпитан.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащане може да бъде извършено чрез кредитен превод или платежно нареждане, електронен превод, в брой или с чек, платим на съдебното деловодство (последната опция е запазена за практикуващите юристи и съдебните изпълнители).

Какво да направя след заплащане на таксите?

Всички доказателства за плащане трябва да се съхраняват на сигурно място, за да могат да бъдат представени незабавно при поискване.

Последна актуализация: 26/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.