Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

България

Съдържание, предоставено от
България

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Разпоредбите за заплащане на съдебни такси и разноски в гражданското производство са регламентирани в Гражданския процесуален кодекс и съответно в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Граждански процесуален кодекс:

"Глава осма - Такси и разноски, Раздел I - Цена на иска

Цена на иска
Чл. 68. Паричната оценка на предмета на делото е цена на иска.

Размер на цената на иска
Чл. 69. (1) Размерът на цената на иска е:
1. по искове за парични вземания - търсената сума;

Определяне на цената на иска
Чл. 70. (1) Цената на иска се посочва от ищеца. Въпрос за цената на иска може да се повдигне от ответника или служебно от съда най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. В случай на несъответствие на указаната цена с действителната съдът определя цената на иска.
(2) Определението на съда, с което се увеличава цената на иска, подлежи на обжалване с частна жалба.
(3) По искове, по които оценката представлява затруднение в момента на предявяване на иска, цената на иска се определя приблизително от съда, като впоследствие се изиска допълнителна такса или се връща надвзетата съобразно цената, която съдът определя при решаване на делото.

Раздел II - Държавни такси и разноски

Задължение за такси и разноски
Чл. 71. (1) По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.

Държавни такси
Чл. 73. (3) Държавната такса се събира при предявяване на искането за защита или съдействие и при издаване на документа, за който се плаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

Приложения към исковата молба
Чл. 128. Към исковата молба се представят:
1. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник;
2. документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат;
3. преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.

Проверка на исковата молба
Чл. 129. (1) Съдът проверява редовността на исковата молба.
(2) Когато исковата молба не отговаря на изискванията по чл. 127, ал. 1 и по чл. 128, на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
(3) Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.“

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
„Раздел I
Такси, събирани в съдебното производство
Чл. 1. По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.“

Заплащането на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда.

Какви са приложимите такси?

Държавната такса се събира при предявяване на иска. Необходимо е към исковата молба ищецът да приложи документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат.

Колко трябва да платя?

Държавната такса в Република България за такива искове е 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай че при предявяване на иска ищецът не приложи към исковата молба документ, доказващ, че е заплатил дължимата държавна такса, съдът изпраща на ищеца съобщение с указание да я заплати в едноседмичен срок. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
Ако ищецът не заплати дължимата държавна такса в едноседмичния срок, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Делото в тези случаи се прекратява.

Как мога да платя съдебните такси?

Заплащане на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда, като платежният документ се представя на съдията/съдебния състав по делото чрез деловодството на съда. Съдебната такса не може да се заплаща на каса в съда. Всеки съд има сключен договор с банка, която обслужва съда. Банковите сметки са обявени на официалната интернет-страница на съда.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Заплащане на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда, като платежният документ се представя на съдията/съдебния състав по делото чрез деловодството на съда.

Последна актуализация: 08/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.