Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя, щом платя таксите?

Въведение

Съдебните такси в Република Хърватия са уредени в Закона за съдебните такси № 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) и в Постановлението за тарифата на съдебните такси (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) на правителството на Република Хърватия.

В съответствие с член 5 от Закона за съдебните такси предвидените в тарифата такси се заплащат чрез безкасово плащане, в брой, чрез таксови марки, издадени от Република Хърватия, или по електронен път.

За молби, подадени по електронен път, таксата се плаща при подаването в съответствие със специални разпоредби посредством информационната система, която се използва в съдебната сфера. Сумата, която се плаща, е половината от посочената в тарифата такса.

За решения, които се връчват от съд по електронен път, в съответствие със специалните разпоредби посредством информационната система, която се използва в съдебната сфера, се плаща половината от посочената в тарифата такса, ако плащането бъде извършено до три дни от датата на връчването по електронен път.

Какви са приложимите такси?

Съдебни такси се плащат във всички граждански и търговски съдебни производства. В съответствие с член 11 от Закона за съдебните такси следните субекти са освободени от такси:

 1. Република Хърватия и държавните органи;
 2. лица и органи, упражняващи публични правомощия, в производства, възникнали вследствие на упражняването на тези правомощия;
 3. работници при спорове и други производства, свързани с упражняването на техни права, произтичащи от трудово правоотношение;
 4. държавни служители и наети служители при административни спорове, свързани с упражняването на техните права, произтичащи от трудово правоотношение;
 5. страдащи от увреждания ветерани от Хърватската война за независимост, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут, както и лица с увреждания, въз основа на подходящи документи от Управлението по експертиза, професионална рехабилитация и заетост на лица с увреждания;
 6. брачни партньори, деца и родители на войници, загинали, изчезнали и задържани по време на Хърватската война за независимост, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут;
 7. брачни партньори, деца и родители на лица, загинали, изчезнали и задържани по време на Хърватската война за независимост, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут;
 8. бежанци, разселени лица и завърнали се лица, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут;
 9. получатели на социално подпомагане, които получават надбавка за издръжка;
 10. хуманитарни организации, организации, занимаващи се със закрила на семействата на лица, загинали, изчезнали и задържани при изпълнението на хуманитарни дейности, и организации на лица с увреждания;
 11. деца, в качеството им на страни в производства за издръжка или в производства относно искове въз основа на това право;
 12. ищци в производства за установяване на майчинство или бащинство и в производства за разноски, направени във връзка с бременността и раждането на извънбрачно дете;
 13. страни, които искат да им бъде възстановена дееспособността;
 14. ненавършили пълнолетие лица, които искат да получат разрешение за сключване на брак;
 15. страни в производства за предаване на дете и за целите на упражняване на правото на лични отношения с дете;
 16. ищци в производства във връзка с права, произтичащи от задължително пенсионно и общо здравно осигуряване, права на безработни лица в съответствие с нормативните разпоредби относно трудовата заетост и права на социално подпомагане;
 17. ищци в производства за защита на конституционно гарантирани права и свободи на човека срещу окончателни индивидуални актове;
 18. страни по спорове за обезщетение при замърсяване на околната среда;
 19. профсъюзи и сдружения на профсъюзи на по-високо равнище при граждански производства за съдебно одобряване на замяна и при колективни трудови спорове, както и профсъюзни представители в граждански производства при упражняване на правомощията на работническия съвет;
 20. потребители като длъжници при фалит;
 21. други лица и органи, както е предвидено в специално законодателство.

Чуждите държави са освободени от плащането на такси, ако това е предвидено в международен договор или е предмет на реципрочност.

В случай на съмнение относно условията за реципрочност, съдът иска разяснение от Министерството на правосъдието.

Освобождаването по точка 10 се прилага спрямо хуманитарните организации, за които министърът, отговарящ за социалните въпроси, е издал съответно решение.

Освобождаването от плащане на съдебни такси не се прилага спрямо общински и градски органи, освен ако в съответствие със специално законодателство не им е делегирано упражняването на публични правомощия.

При европейски процедури за искове с малък материален интерес се дължат следните такси:

 • за иск — плаща ищецът;
 • за внасяне на защита — плаща ответникът;
 • за съдебно решение — плаща ищецът;
 • за обжалване — плаща вносителят на жалбата;
 • за отговор на жалба — плаща лицето, внесло отговора (отговарянето не е задължително).

Колко ще платя?

I. За иск, насрещен иск, съдебно решение и възражение на заповед за плащане се дължи съдебна такса, съразмерна на цената на спора (изчислена само въз основа на размера на главната молба без лихви и разноски), както следва:

над

до HRK

HRK

0,00

3000,00

100,00

3001,00

6000,00

200,00

6001,00

9000,00

300,00

9001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Такса в размер на 500,00 HRK е дължима за суми над 15 000,00 HRK плюс 1 % върху разликата над 15 000,00 HRK, но не повече от 5000,00 HRK.

II. Половината от таксата, посочена в точка I, се дължи за внасяне на защита и за отговор на жалба.

III. Двоен размер на съдебните такси, посочени в точка I, се дължи за обжалване на съдебно решение.

IV. Не се дължи съдебна такса, ако по време на производството бъде постигната съдебна спогодба.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако страна не плати таксата в определения срок или не уведоми съда за това, съдът прикрепя в 15-дневен срок удостоверение за принудително събиране към решението относно таксата или решението по жалба и го представя на Финансовата агенция, за да се пристъпи към принудително събиране на плащането от средствата на страната в съответствие с разпоредбите на законодателството относно принудителното изпълнение на съдебни решения относно парични авоари.

В съответствие с член 28 от Закона за съдебните такси съдът трябва първо да предупреди страната по съдебното дело за задължението да плати таксата и ако страната не се съобрази незабавно с предупреждението, съдът трябва да предупреди страната да плати таксата в срок до три дни. Ако страната не предприеме действие по предупреждението или не присъства при производството, за което се дължи таксата, и не е платила таксата, съдът приема решение във връзка с таксата, за което се дължи допълнителна такса в размер на 100 HRK.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси се заплащат чрез безкасово плащане, в брой, чрез таксови марки, издадени от Република Хърватия, или по електронен път.

Таксата може да бъде платена в брой и в счетоводството на съда, като в този случай съдът е задължен да внесе сумата като приход в бюджета от съдебни такси в петдневен срок от датата на плащането.

Таксите могат да бъдат платени с таксови марки, ако таксата е под 100 HRK.

Информация за начина на плащане на таксите е на разположение на уебсайта на електронния бюлетин (e-Bulletin Board), уебсайтовете на съдилищата и в сградите на съдилищата.

Съдебните такси могат да бъдат платени в държавния бюджет на Република Хърватия чрез всяка банка или пощенска служба.

За плащане на съдебни такси от чужбина трябва да бъде включена следната информация:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Джиро сметка (CC): 1001005-1863000160

Модел: HR64

Референтен номер: 5045-20735-PIN (или друг личен идентификационен номер за платеца)

Получател: Министерство на финансите на Република Хърватия от името на Търговския съд в Загреб

В основанието за плащане следва да се посочи таксата за дело ________ (номер на преписката по делото и описание на плащането, например съдебна такса за предложение за издаване на европейската заповед за плащане).

Какво да направя, щом платя таксите?

Щом плащането бъде направено, доказателство за плащането трябва да се изпрати на съда, който разглежда делото, за което се плаща таксата, като се включи позоваване на номера на съответното дело (ако номерът на делото е известен) или, ако е подадена молба за издаване на европейска заповед за плащане, тази молба трябва да бъде придружена от доказателство за банковото плащане.

Страните следва да представят документи на съда по пощата (препоръчана или обикновена пощенска пратка) или по електронен път във форма, която е в съответствие със специални разпоредби, посредством информационната система, която се използва в съдебната сфера.

Последна актуализация: 02/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.