Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

В Кипър процедурната наредба за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. е Наредбата от 2008 г. относно европейската процедура за искове с малък материален интерес, която е в сила от 1 януари 2009 г.

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.