Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Въведение

Какви такси трябва да платя?

Какъв е размерът им?

Какви са последиците при закъсняло плащане на таксите?

Как и къде да платя съдебните такси?

Какво да направя, след като платя таксите?

Въведение

Съдебните такси са уредени в Закон № 549/1991 относно съдебните такси. В приложението към Закона се съдържа списък на таксите. Таксите представляват приход в държавния бюджет.

Таксите се плащат чрез банков превод по сметката на компетентния съд. Таксите до 5000 CZK могат да бъдат платени и чрез таксови марки.

Какви такси трябва да платя?

В процедурата за искове с малък материален интерес съдебните такси трябва да бъдат платени в съответствие с общата правна уредба. За тази процедура се прилагат същите правила като за други граждански производства.

Какъв е размерът им?

Размерът на таксите за процедурата е определен под формата на фиксирана сума или на процент в случая на такси, при които основата е изразена като парична сума. Процентът на таксата се изчислява, като основата на таксата се умножи по ставката на таксата. Отделните ставки са посочени в списъка на таксите, който е приложение към Закон № 549/1991 относно съдебните такси.

За европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилага основното правило, което се базира на критерия „плащане“. За молба за образуване на гражданско съдебно производство относно плащане до 20 000 CZK таксата е фиксирана в размер на 1000 CZK.

Какви са последиците при закъсняло плащане на таксите?

Ако процесуална такса, дължима при подаване на молба за започване на процедура, обжалване, обжалване на трета инстанция или касационна жалба, не е била платена, съдът изисква от задълженото лице да я плати и определя срок за целта, който е не по-малък от 15 дни. По изключение съдът може да определи по-кратък срок. Ако срокът изтече и задълженото лице не е платило таксата, съдът прекратява производството. Плащане на таксата след изтичане на срока не се взема под внимание.

Ако апелативният съд установи, след като делото му е било изпратено за произнасяне по въззивната жалба, че таксата, дължима при подаването ѝ, не е била платена, той изисква от задълженото лице да я плати и определя срок за целта, който е не по-малък от 15 дни. По изключение апелативният съд може да определи по-кратък срок. Ако срокът изтече и задълженото лице не е платило таксата, апелативният съд прекратява производството. Плащане на таксата след изтичане на срока не се взема под внимание. Процедурата пред апелативния съд се прилага mutatis mutandis.

Ако решението за прекратяване на производството поради неплащане на таксата стане окончателно, задължението за плащане отпада.

Как и къде да платя съдебните такси?

Таксите се плащат чрез банков превод по сметката на компетентния съд. Банковите данни могат да бъдат намерени на уебсайта на всеки съд на разположение на интернет портала https://www.justice.cz/. Таксите до 5000 CZK могат да бъдат платени и чрез таксови марки.

Делата относно процесуални такси се решават от съда, който е компетентен да разглежда и да се произнася по делото на първа инстанция.

Какво да направя, след като платя таксите?

Отговорността на задълженото за плащане на съдебните такси лице е изпълнена, когато парите бъдат изпратени към банковата сметка на компетентния съд или когато таксовите марки бъдат предадени на компетентния съд. Не сте задължени да представяте никакви други документи на съда.

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.