В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Ищецът може да използва Регламента за европейската процедура за искове с малък материален интерес, за да предяви иск в размер до 2 000 EUR (без да се включват всички лихви, разходи и разноски) срещу ответник при трансграничен случай. За трансграничен случай говорим, когато поне една от страните е с местоживеене или обичайно местопребиваване в държава членка, различна от държавата, в която е предявен искът. Процедурата може да се използва както за парични, така и за непарични вземания, предявени по граждански и търговски дела. В Англия и Уелс производство може да се образува в окръжния съд, но не и във Висшия съд.

Какви са приложимите такси?

Съдебните такси за европейската процедура за искове с малък материален интерес са същите като дължимите при националната процедура за искове с малък материален интерес.

За подаването на искова молба за европейската процедура за искове с малък материален интерес е необходимо да се заплатят съдебни такси. Ако желаете да платите с дебитна/кредитна карта, данните на съответната карта следва да бъдат посочени в допълнението „Европейска процедура за искове с малък материален интерес, формуляр А“.

В случаите, при които е необходимо да се проведе изслушване с цел решаване на спора, трябва да се заплати и такса за изслушването.

Ако по отношение на дадено вземане е необходимо принудително изпълнение, ще се изисква плащането на допълнителна съдебна такса. Повече информация относно видовете налични процедури може да бъде намерена на страниците за принудително изпълнение за Англия и Уелс на адрес.

Колко трябва да платя?

Съдебните такси в Англия и Уелс могат да бъдат намерени в брошура EX50 — Съдебни такси по граждански и семейни дела

За улеснение, посочените в таблицата по-долу такси за искове с малък материален интерес са валидни към 17 ноември 2016 г. Съдебните такси подлежат на изменения и поради това винаги трябва да проверявате в съда, да питате вашия процесуален представител или да се съветвате с което и да е лице или организация, които имат отношение към въпроса, дали посочената сума на таксата е актуална. Посочените по-долу такси са в британски лири (GBP) и за да се изчисли тяхната равностойност в евро, трябва да се извърши конвертиране по курса за деня, в който желаете да подадете исковата молба.

1.1 При започване на производство (включително производство, образувано след издаването на разрешение за това, като се изключват дела на Бизнес центъра към Окръжния съд (CCBC), заведени от потребители на центъра, или дела, заведени от потребители на Money Claim OnLine) за събиране на парична сума, когато сумата, за която се претендира:

Подлежаща на плащане такса (GBP)

а) не надвишава 300 GBP

35 GBP

б) надвишава 300 GBP, но не надвишава 500 GBP

50 GBP

в) надвишава 500 GBP, но не надвишава 1 000 GBP

70 GBP

в) надвишава 1 000 GBP, но не надвишава 1 500 GBP

80 GBP

г) надвишава 1 500 GBP, но не надвишава 3 000 GBP

115 GBP

При производство с провеждане на изслушване се заплаща допълнителна такса.

Дължима такса за разглеждане на дело по искове с малък материален интерес, при които претендираната сума:

i) не надвишава 300 GBP

25 GBP

ii) надвишава 300 GBP, но не надвишава 500 GBP

55 GBP

ii) надвишава 500 GBP, но не надвишава 1 000 GBP

80 GBP

iii) надвишава 1 000 GBP, но не надвишава 1 500 GBP

115 GBP

iv) надвишава 1 500 GBP, но не надвишава 3 000 GBP

170 GBP

Ако желаете принудително изпълнение по отношение на дадено вземане е необходимо да платите допълнителна такса.

За да подадете искова молба в съда, е необходимо да заплатите съдебна такса, а след това и допълнителни съдебни такси на различните етапи от съдебното дело. Възможно е да бъдете одобрен за „освобождаване от такса“ (в зависимост от личните Ви обстоятелства), което означава, че може да не е необходимо да заплащате съдебна такса или да заплатите само част от нея. Вие обаче трябва да подавате молба за освобождаване поотделно за всяка дължима такса в хода на съдебния процес. Така например подаването на молба за освобождаване от такса при подаване на първата искова молба ще Ви даде право на освобождаване само за тази първа такса „за подаване“. Това произтича от факта, че личните Ви обстоятелства могат да се променят в хода на съдебното дело и на по-късен етап от делото вече може да не отговаряте на критериите за освобождаване от такса. Също така е възможно в хода на делото вече да отговаряте на критериите за освобождаване от такса.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не попълни правилно необходимите данни от кредитната карта или по някаква причина плащането не се осъществи, съдът, който разглежда иска, ще изпрати на ищеца формуляр „Б“ — „Искане от съда за попълване и/или поправка на исков формуляр“, с който ще поиска от ищеца да предостави данни на валидна кредитна карта, за да бъдат платени съдебните такси. Молбата няма да бъде допълнително разглеждана, ако плащането не бъде получено.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащането на съдебната такса се извършва чрез предоставяне на съда на точни данни за плащането. Първоначално това следва да се извърши, като съответните данни се предоставят в „Европейската процедура за искове с малък материален интерес, допълнение към формуляр А“.

Обикновено плащането се извършва с дебитна/кредитна карта. Вероятно не всички начини на плащане, посочени във формуляр A, ще бъдат възможни в съда, в който се подава исковата молба. Ищецът следва да се свърже със съда и да потвърди кой начин на плащане може да използва.

Таксата може да бъде платена и по телефона с кредитна карта. Много съдилища разполагат с устройства за извършване на такива картови плащания, но първо трябва да се свържете със съответния съд, за да потвърди дали плащането може да се извърши по този начин.

Електронното плащане може да се извърши само по отношение на лице, чийто адрес е в Обединеното кралство.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако молбата е надлежно подадена, съдът ще връчи исковия формуляр (с придружаващите го документи) заедно с формуляра за отговор за европейската процедура за искове с малък материален интерес (формуляр В). Заедно с разписката за платежната операция на ищеца ще бъде изпратено известие за издаване.

Обикновено разписката е с размери 8 x 12 см, като в горния ѝ край са посочени наименованието на съда и пощенският адрес, а в долния ѝ край се посочват платената сума и датата и часът на плащането.

За повече информация моля, разгледайте Трансгранични искове в Европейския съюз.

Последна актуализация: 04/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.