Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскианглийскифренскирумънски вече са преведени.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Ако подадете молба по европейската процедура за искове с малък материален интерес в съд в Естония, ще трябва да заплатите същата държавна такса, която е дължима и при подаването на национална молба. Държавните такси и другите процесуални разноски са уредени в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за държавните такси. Държавните такси и процесуалните разноски, които следва да бъдат платени на съда, могат да бъдат платени само чрез банков превод.

Какви са приложимите такси?

Когато подадете молбата си, ще трябва да платите държавна такса за покриване на разноските за производството.

Колко ще трябва да платя?

Ако подадете молба по европейската процедура за искове с малък материален интерес в съд в Естония, държавната такса, която ще трябва да заплатите, е същата, която е дължима и при подаването на национална молба. Размерът на държавната такса зависи от претендираната от вас парична сума. Например за вземане в размер на 500 евро се дължи държавна такса в размер на 100 евро; за вземане в размер на 1000 евро държавната такса е в размер на 175 евро; за вземане в размер на 1500 евро държавната такса е в размер на 200 евро и за вземане в размер на 2000 евро държавната такса е в размер на 225 евро.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Трябва да платите държавната такса предварително, когато подавате молба. Ако не сте платили държавната такса, съдът ще ви даде възможност да я платите в определен от него срок. Ако не платите държавната такса в този срок, съдът ще отхвърли молбата ви.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавните такси могат да се плащат само с банков превод. Не се приемат кредитни карти. За всички плащания, предназначени да бъдат извършени към съдилищата, получателят е Министерството на финансите.

Ако плащате държавната такса предварително, трябва да посочите възможно най-точно в полето за допълнителна информация процедурата, за която плащате държавната такса. Ако плащате държавната такса чрез портал, например портала за търговска регистрация или публичния e-File (електронен файл), на плащането винаги се дава уникален референтен номер, свързан с конкретния иск.

Можете да намерите допълнителна информация относно сметките за държавни такси и референтните номера на съдилищата на уебсайта на естонските съдилища.

Какво трябва да направя след заплащане на таксите?

Трябва да предоставите на съда информация, потвърждаваща плащането на държавната такса, така че той да може да провери получаването ѝ. Информацията е следната: името на лицето, заплащащо държавната такса, данни за банката и сметката, по която е платена държавната такса, платената сума и датата на плащането. Съдът може да провери получаването на плащането електронно, т.е. не е необходимо да представяте платежното нареждане, потвърждаващо плащането на държавната такса. Съдът обаче може да го поиска, ако е необходимо.

Последна актуализация: 24/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.