Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Въведение

Таксите за европейската процедура за искове с малък материален интерес са уредени в Закона за съдебните разноски (Gerichtskostengesetz).

Съдът издава фактура за съдебните такси. Те стават дължими веднага след подаване на молбата за започване на процедурата. Процедурата продължава дори ако таксите не са платени тогава.

Разноските по принцип се покриват от вносителя на молбата. В края на процедурата разноските трябва да бъдат платени от лицето, на което съдът е вменил това задължение, или от лицето, което е поело задължение за това като част от уреждането на спора.

Какви са приложимите такси?

Конкретните ставки на таксите са определени в списъка на разноските (Kostenverzeichnis), приложен към Закона за съдебните разноски. В точка 1210 от списъка на разноските се посочва ставка на таксата 3,0 за европейската процедура за искове с малък материален интерес. В случай на преждевременно прекратяване на процедурата, таксата се намалява на ставка 1,0 (точка 1211 от списъка на разноските).

Размерът на таксата се определя от стойността на спора, която обикновено е същата като стойността на иска.

Колко трябва да платя?

Прилагат се следните такси:

Стойности до

Ставка на таксата 3,0

Ставка на таксата 1,0

500,00

114,00

38,00

1 000,00

174,00

58,00

1 500,00

234,00

78,00

2 000,00

294,00

98,00

В допълнение към таксите, трябва да бъдат платени всички направени разноски, като например разноски за връчване на документи, свидетели, вещи лица и устни преводачи.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебните разноски не бъдат платени, съдът ги събира чрез принудително вземане.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащането трябва да бъде извършено чрез банков превод по сметката, посочена във фактурата. Референтният номер трябва да бъде посочен в превода.

Не е възможно плащане с кредитна карта, нито събиране от съда на таксите от банковата сметка на вносителя на молбата.

Не са налични други методи за плащане.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Процедурата продължава дори ако таксите не са платени. Съдът обработва молбата, след като я получи.

Последна актуализация: 15/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.