Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Основната цел на европейската процедура за искове с малък материален интерес е да се опростят и ускорят трансграничните производства по искове с малък материален интерес в Европейския съюз и да се съкратят разноските за тези производства между държавите членки.

Какви са приложимите такси?

За да може да внесете в съда иск, който да бъде гледан в съответствие с европейската процедура за искове с малък материален интерес, е необходимо да бъдат платени съдебни такси, отговарящи на (малък) процент от сумата, която иска да получи ищецът. Таксите трябва да бъдат платени при внасянето на иска.

Колко трябва да платя?

Съответният размер се определя от съда и е пропорционален на сумата на обезщетението, което иска да получи ищецът. Ако например искът на ищеца е за 5000 EUR, съдебните такси ще бъдат в размер на приблизително 65 EUR.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебните такси не бъдат платени в срок, съдът е свободен a) да определи срок, в който ищецът да представи съответното доказателство за плащане на таксите; или б) да отхвърли иска.

Как мога да платя съдебните такси?

Обикновено съдебните такси се заплащат в брой в определен пункт за плащане. Секретарите може да разяснят процедурата за плащане на заинтересованите страни. Не е възможно (понастоящем) съдебните такси да се заплащат с кредитна карта или чрез банков превод.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Доказателството за плащането на съдебните такси, предоставено от пункта за плащане, се прилага към преписката заедно с иска.

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.