Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще ми струва?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Правилата, които уреждат дължимите съдебни такси в образуваните в Унгария процедури съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, са предвидени в Закон № XCIII от 1990 г. относно налозите. Съгласно тези правила при започването на процедурата трябва да се заплати такса в размер на 6 процента от цената на иска, като се закупят таксови марки в пощенската служба или като таксата бъде платена на държавната данъчна администрация. Таксата може да бъде платена на държавната данъчна администрация и чрез банков превод.

Какви са приложимите такси?

Съдебните такси трябва да бъдат платени при започването на процедурите за искове с малък материален интерес.

Колко ще ми струва?

При парични искове трябва да се платят 6 процента от цената на иска, с изключение на допълнителните вземания (лихви, разноски), докато при непарични искове трябва да се платят 6 процента от изчислената цена на иска, като минимумът е 15 000 HUF. В случай на парични искове във валути, различни от форинт, таксата трябва да се плати върху цената на иска по средния валутен курс на централната банка, приложим на датата на внасяне на иска.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ищците, които не са платили таксата при започването на процедурата, получават искане за плащане от съда. Ако ищецът не изпълни искането в определения срок, съдът отхвърля иска.

Как мога да платя съдебните такси?

  1. Процесуалната такса може да се плати с таксови марки. Таксови марки могат да бъдат закупени в пощенските служби. Когато процесуалната такса е платена с таксови марки, сумата се закръгля нагоре или надолу, така че евентуалният остатък под 50 HUF не се взема под внимание, а при евентуален остатък над 50 HUF стойността се счита за 100 HUF.
  2. Ищецът може също така да плати процесуалната такса въз основа на изчисление от държавната данъчна администрация. В този случай формулярът на иска трябва да се подаде заедно с копие до държавната данъчна администрация. Изчислената такса трябва да бъде платена чрез парично нареждане, предоставено от държавната данъчна администрация, или чрез превод по сметката, посочена от държавната данъчна администрация, или с банкова карта, когато това е възможно. За да бъде изчислена процесуалната такса, формулярът на иска може да бъде подаден във всяка окръжна (столична) данъчна дирекция на Националната данъчна и митническа служба (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

Какво трябва да направя след заплащане на таксите?

  1. Ако процесуалната такса е платена с таксови марки, марката трябва да бъде прикрепена върху молбата, след което молбата трябва да бъде подадена в съда. Прикрепената към молбата таксова марка не трябва да бъде изменяна или маркирана по никакъв начин от клиента.
  2. Когато процесуалната такса е платена въз основа на изчисление, държавната данъчна администрация удостоверява върху молбата, че искът е бил представен, за да може да бъде изчислена таксата, след което искът може да бъде внесен в съда.
Последна актуализация: 08/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.