Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Част 9 от Наредба № 22 от 2014 г. се отнася до плащането на съдебни такси за документи, предназначени за процедурата за искове с малък материален интерес. Част 2 от Наредба № 22 от 2014 г. се отнася до плащането на съдебни такси в граждански производства пред районния съд и които са общи и за двете области.

На уебсайта на „Съдебни услуги онлайн“ (Courts Services Online) наскоро бяха въведени онлайн услуги, които след създаване на профил Ви позволяват да създавате и преглеждате искове, да извършвате плащане по искове и да придвижвате процедурата по тях, включително искове с малък материален интерес. До системата имат достъп както физическите лица, така и адвокатските кантори.

Какви са приложимите такси?

Плащането на такси се дължи при подаването до секретаря по искове с малък материален интерес на следните документи, свързани с исковете с малък материален интерес:

  1. при подаване на първоначалната искова молба;
  2. при подаване на известие за съдебен спор с насрещен иск;
  3. *** при подаване на известие за искане за отмяна на решение;
  4. *** при подаване на известие за обжалване до окръжния съд;
  5. *** при издаване на призовки под формата на призоваване на свидетел или определение за предоставяне на документи (призоваване на свидетели).

*** Тези документи не са посочени в част 9 от Наредба № 22 от 2014 г., но са посочени в част 2 от Наредба № 22 от 2014 г.

Колко трябва да платя?

Услуга

1)

Такса

2)

Документ, който трябва да бъде заверен

3)

При подаване на искова молба до секретаря по искове с малък материален интерес

25,00 EUR

Исковата молба или картата за съдебна такса

При подаване на известие за съдебен спор с насрещен иск до секретаря по искове с малък материален интерес

25,00 EUR

Известието или картата за съдебна такса

При подаване на известие за искане за отмяна на решение

15,00 EUR

Известието или картата за съдебна такса

При подаване на известие за обжалване до окръжния съд

25,00 EUR

Известието или картата за съдебна такса

При издаване на призовки под формата на призоваване на свидетел или определение за предоставяне на документи (призоваване на свидетели)

15,00 EUR

Оригиналите на призовките

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебната такса по исковата молба не е платена, документът се връща на ищеца и се изисква плащане.

Ако съдебната такса по известието за съдебен спор с насрещен иск не е платена, документът се разглежда, за да се прецени дали ответникът е подал валиден насрещен иск. Ако отговорът е ПОЛОЖИТЕЛЕН, документът се връща на ответника и се изисква плащане. Ако отговорът е ОТРИЦАТЕЛЕН, документът се връща на ответника, като му се обяснява защо насрещният иск не е сметнат за валиден. На ответника се предоставя нов формуляр за известие за съдебен спор, който той трябва да попълни и да върне на секретаря по исковете с малък материален интерес.

Ако съдебната такса по известието за искане за отмяна на съдебно решения не е платена в определения срок, председателстващият съдия ще бъде уведомен за това на датата на подаване на исковата молба. С постановление може да се възложи на съдебния изпълнител (Sheriff) да приведе в изпълнение първоначално постановеното неприсъствено съдебно решение .

Ако съдебна такса по искането за обжалване до окръжния съд не е платена, делото няма да бъде препратено на окръжния съд. С постановление може да се възложи на съдебния изпълнител да приведе в изпълнение първоначално издаденото от съда постановление.

Ако съдебната такса по призовки под формата на призоваване на свидетел или определение за предоставяне на документи (призоваване на свидетели), не е платена, призовките не пораждат действие.

Как мога да платя съдебните такси?

Таксите могат да бъдат платени във всяка служба за заверки към районен съд по следните начини:

в брой или с чек/пощенски запис/платежен документ в полза на главния секретар.

Таксите могат да бъдат платени и чрез изпращането на чек/пощенски запис/платежен документ в полза на главния секретар до съответната служба на районния съд.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Когато извършвате плащане в службата за заверки към районен съд, запазете получената квитанция от служителя на съда и подайте заверения (заверените) документ(документи) до секретаря по исковете с малък материален интерес.

Когато изпращате чек, пощенски запис или платежен документ в полза на главния секретар, запазете фотокопие от метода на плащане и оригиналната разписка за изпращане по пощата. Това ще бъде необходимо като доказателство, ако съдът поиска доказателство за плащането.

Когато в службата за искове с малък материален интерес се получи плащане за някой документ, тя заверява документа и запазва квитанцията за платената такса по делото.

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.