Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Правилата за разноските по производствата са уредени в Консолидирания закон относно правните разноски (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), който е част от Президентски указ № 115 от 30 май 2002 г. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Какви са приложимите такси?

При гражданските искове всяка страна покрива разноските за собствените си документи и за документите, необходими за иска, ако законът или съдът изискват от тази страна да ги плати (член 8 от Консолидирания закон за правните разноски, Президентски указ № 115/2002).

Таксите при граждански искове са следните:

  • стандартна такса за внасяне на иска;
  • такси за връчване;
  • такси за копия.

Колко трябва да платя?

Дължимите суми са посочени в член 13 и член 30 от Президентски указ № 115/2002 съответно относно стандартната такса и авансовото плащане за покриване на разноските за връчване по искане на съда.

Таксите за копия са уредени в членове 267 и сл. от Президентски указ № 115/2002 и са изброени в таблици 6, 7 и 8, които са приложения към този указ.

Съгласно член 46 от Закон № 374/1991 за създаване на Службата на мировия съдия (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [в Италия мировите съдии имат юридическа квалификация] се дължи единствено стандартната такса за документи и съдебни решения за суми до 1033 EUR.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай че не бъде извършено плащане, съдът или дружество за събиране на задължения (съществува споразумение с Equitalia Giustizia SpA) връчва известие за плащане с указания как да се извърши плащането на стандартната такса (член 248 от Президентски указ № 115/2002).

В случай че не бъдат платени таксите за копия и сумата, предвидена в член 30 от Президентски указ № 115/2002, съдът може да откаже да приеме документа (член 285 от Президентски указ № 115/2002).

Как мога да платя съдебните такси?

Ако плащането се извършва в Италия, следва да се използват пощенска сметка, формуляр F23 или марки, закупени от упълномощени търговци на тютюневи изделия и търговци на дребно.

Плащанията от чужбина следва да се извършват чрез банков превод.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След извършване на плащането съответната разписка трябва да се представи на съда като доказателство за плащане.

Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.