Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.
Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

В съответствие с член 33 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums) съдебните разноски (tiesāšanās izdevumi) се състоят от:

1) държавна такса (valsts nodeva)

2) такса за обслужване (kancelejas nodeva)

3) разноски, свързани с разглеждането на делото

Държавна такса се дължи за всяка молба, която се внася в съда —- първоначален иск, насрещен иск, молба, внесена от трета страна с отделен иск по отношение на предмета на спора във вече започнало производство, молба по специална форма на процедура или друга молба, предвидена в член 34 от Гражданския процесуален кодекс.

Такса за обслужване се дължи:

 1. за издаване на копие от документ по делото, както и за издаване на втори препис от съдебно решение или определение, 7,11 EUR
 2. за издаване на удостоверение, 2,85 EUR
 3. за издаване на препис от изпълнителен лист, 14,23 EUR
 4. за удостоверяване на влизането в сила на съдебно решение, ако съдебното решение трябва да бъде представено пред чуждестранни органи, 4,27 EUR
 5. за призоваване на свидетели, 4,27 EUR на човек.
Разноски, свързани с разглеждането на делото:
 1. суми, дължими на свидетели и експерти
 2. разходи, свързани с разпит на свидетели или извършване на инспекции на място
 3. разходи, направени за издирване на ответника
 4. разходи, свързани с изпълнението на съдебно решение
 5. разходи, свързани с връчването, издаването и превода на съдебни известия и други съдебни документи
 6. разходи за публикуване на обявления във вестници
 7. разходи, свързани със залог или обезпечение

Държавната такса не може да се плаща по електронен път.

Какви са приложимите такси?

За иск с малък материален интерес, внесен в съда, се заплаща държавна такса.

Такса за обслужване се дължи за издаване на копие от документ по делото, както и за издаване на втори препис от съдебно решение или определение; за издаване на удостоверение; за издаване на препис от изпълнителен лист; за удостоверяване на влизането в сила на съдебно решение, ако съдебното решение трябва да бъде представено пред чуждестранни органи; за призоваване на свидетели.

Разноски, свързани с разглеждането на делото, се дължат за суми, дължими на свидетели и експерти; разходи, свързани с разпит на свидетели или извършване на инспекции на място; разходи, направени за издирване на ответника; разходи, свързани с изпълнението на съдебно решение; разходи, свързани с връчването, издаването и превода на съдебни известия и други съдебни документи; разходи за публикуване на обявления във вестници; разходи, свързани със залог или обезпечение.

Колко трябва да платя?

Когато подавате молба, трябва да платите държавна такса в размер на 15 % от сумата на иска, но не по-малко от 71,41 EUR. Не се дължи държавна такса за искове за издръжка на дете или родител.

Съдът разпорежда изгубилата страна да възстанови всички съдебни разноски, платени от спечелилата страна. Ако искът е уважен частично, съдът разпорежда съдебните разноски да бъдат възстановени на ищеца пропорционално на уважената част от иска и на ответника — пропорционално на неуважената част от иска. Не се възстановява държавната такса за допълнителна жалба (blakus sudzība) по отношение на съдебно решение, нито за възобновяване на съдебно производство след постановяване на неприсъствено съдебно решение.

Ако ищец оттегли иска си, той трябва да възстанови съдебните разноски на ответника. В този случай ответникът не е задължен да възстановява съдебните разноски на ищеца. Ако обаче ищец оттегли претенциите си, тъй като ответникът ги е удовлетворил доброволно, след като те са били внесени в съда, съдът разпорежда, при постъпване на молба от страна на ищеца, ответникът да възстанови съдебните разноски на ищеца.

Ако съдът реши да не разглежда даден иск, той разпорежда, при постъпване на молба от ответника, ищецът да възстанови съдебните разноски на ответника.

Ако ищец е освободен от плащане на съдебни разноски, на ответника ще бъде разпоредено да плати съдебните разноски на ищеца като приход в държавния бюджет, пропорционално на уважената част от иска.

Такса за обслужване се дължи:

 1. за издаване на копие от документ по делото, както и за издаване на втори препис от съдебно решение или определение, 7,11 EUR
 2. за издаване на удостоверение, 2,85 EUR
 3. за издаване на препис от изпълнителен лист, 14,23 EUR
 4. за удостоверяване на влизането в сила на съдебно решение, ако съдебното решение трябва да бъде представено пред чуждестранни органи, 4,27 EUR
 5. за призоваване на свидетели, 4,27 EUR на човек.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако молба не е придружена с документи, потвърждаващи плащането на държавни такси и други съдебни разноски в съответствие с процедурата и в предвидения в закона размер, съдът, в съответствие с член 133 от Гражданския процесуален кодекс, не придвижва молбата по-нататък и определя срок за отстраняване на нередностите от страна на ищеца.

Ако ищецът отстрани нередностите в определения срок, молбата се счита за подадена в деня, в който е била внесена първоначално в съда.

Ако ищецът не отстрани нередностите в определения срок, молбата се счита за неподадена и се връща на ищеца.

Връщането на молбата на ищеца не му пречи да я подаде отново в съда в съответствие с обикновените процедури, предвидени в закона.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавната такса и таксата за обслужване се заплащат по сметка на държавната хазна (Valsts kase). Разноските, свързани с разглеждането на делото, се заплащат по сметка на Съдебната администрация (Tiesu administrācija).

Такса за съдебни дейности (държавна такса) (член 34 от Гражданския процесуален закон, с изключение на член 6):

Получател: Valsts kase

Регистрационен № 90000050138

Номер на сметка: LV55TREL1060190911200

Банка на получателя: Valsts kase

Код BIC: TRELLV22

Основание за плащането: данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Таксата за молба за принудително изпълнение на изпълнителен лист или друг документ за принудително изпълнение (държавна такса) (член 34 от Гражданския процесуален кодекс, алинея 6) следва да се плати, както следва:

Получател: Valsts kase

Регистрационен № 90000050138

Номер на сметка: LV71TREL1060190911300

Банка на получателя: Valsts kase

Код BIC: TRELLV22

Основание за плащането: данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Таксата за обслужване (член 38 от Гражданския процесуален кодекс):

Такса за обслужване в съдебна институция:

Получател: Valsts kase

Регистрационен № 90000050138

Номер на сметка: LV39TREL1060190911100

Банка на получателя: Valsts kase

Код BIC: TRELLV22

Основание за плащането: данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на такса за обслужване се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Разноски, свързани с разглеждането на делото (член 39 от Гражданския процесуален закон);

Районни (градски) съдилища и окръжни съдилища:

Получател: Tiesu administrācija

Регистрационен № 90001672316

Номер на сметка: LV51TREL2190458019000

Банка на получателя: Valsts kase

Код BIC: TRELLV22

Основание за плащането: „21499“, посочват се данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на разноски, свързани с разглеждането на делото, се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Когато подавате молба до съда, трябва да приложите документи, потвърждаващи плащането на държавни такси и други съдебни разноски в съответствие с процедурата и в предвидения в закона размер.

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.