Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Въведение

В съответствие с член 33 от Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likumsправните разноски (tiesāšanās izdevumi) включват:

 1. съдебни такси;
 2. депозити;
 3. и разноски, свързани с провеждането на производството.

Какви са приложимите такси?

Съдебните такси се състоят от:

1) държавна такса (valsts nodeva):

държавна такса се дължи за всяка молба, която се внася в съда —- първоначален иск, насрещен иск, молба, внесена от трета страна с отделен иск по отношение на предмета на спора във вече започнало производство, молба по специална форма на процедура или друга молба, предвидена в член 34 от Гражданския процесуален закон.

2) разноски, свързани с разглеждането на делото, а именно:

 1. суми, дължими на свидетели и вещи лица, привлечени като свидетели;
 2. разходи, свързани с изслушване на свидетели или извършване на проверки на място;
 3. разходи, направени за издирване на ответника или свидетел;
 4. разходи, свързани с изпълнението на съдебно решение;
 5. разходи, свързани с изготвянето, връчването, издаването и превода на съдебни призовки и други свързани съдебни документи и за връщане на писмени доказателства;
 6. разходи, свързани с изготвянето и издаването на официално известие;
 7. разходи, свързани с обезпечаване на вземане или временни предпазни мерки;

3) разноски, свързани с производството, т.е.

 1. адвокатски възнаграждения;
 2. разходи, свързани с явяването на съдебно заседание;
 3. разходи, свързани със събиране на доказателства;
 4. разходи, свързани с финансирана от държавата правна помощ;
 5. разходи за помощта на устен преводач по време на съдебно производство.

Колко трябва да платя?

В член 34 от Гражданския процесуален закон се определя размерът на държавните такси по иска, оценени като парично плащане: за молби за бракоразводни дела; за молби при специална процедура; за други заявления, които не са с парично естество или за които не се изисква оценка; за молби за обявяване на арбитражно споразумение за недействително; за молби относно авторски права и сродните им права, защита на бази данни (sui generis), търговски марки, сертификатни марки и географски означения, патенти, дизайни, растителни сортове, нарушения и защита на полупроводниковата топография, молби за защита на търговските тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване и за които спорът се урежда от апелативната комисия по индустриална собственост; за молби по дела за обезсилване на решение на общо събрание на участниците (акционерите) на капиталово дружество; молби за обезпечителни или временни предпазни мерки; за молби за европейски заповеди за запор на банкови сметки съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела; за молби за производство за събиране на доказателства, когато са подадени преди всяко друго правно действие; за молби за европейска заповед за плащане съгласно Регламент (ЕО) № 1869/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане; за молби за принудителното изпълнение на задължения по съдебно известие; за молби за безспорно изпълнение на задължения; за молби за издаване на изпълнителен лист за признаването и изпълнението на изпълнение на решение от Постоянния арбитражен съд или чуждестранен арбитражен съд; за молби за възобновяване на производство и подновяване на производство след неприсъствено решение; за молби за образуване на производство за подялба на съвместна собственост на съпрузите; за жалби в производства по правна защита, за жалби в производства по несъстоятелност поради решения на събранието на кредиторите, за жалби срещу решения на Службата за контрол на несъстоятелността (Maksātnespējas kontroles dienests), както и по отношение на Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност. за заявления за комасация на недвижим имот на името на купувача; за молби за прехвърляне на процесуалните права на страните, когато молбите са подадени до съда след влизане в сила на окончателното решение по делото; за молби за отмяна на освобождаване от задължения на физически лица; за молби за издаване на препис на изпълнителен лист.

Кабинетът на министрите определя сумата, която трябва да се плати на свидетелите и вещите лица, привлечени като свидетели, както и размера на разходите и метода на тяхното изчисляване във връзка с разпит на свидетели или извършване на проверки на място, издирване на ответници или свидетели, подготовка, връчване, издаване и превод на призовки и други свързани съдебни документи, връщане на писмени доказателства, изготвяне и публикуване на официални известия и обезпечаване на иск или временни предпазни мерки.

Размерът на гаранцията, която трябва да се внесе, се определя в член 431 от Гражданския процесуален закон.

Степента, до която свързаните с делото разходи се възстановяват, се определя в член 44 от Гражданския процесуален закон.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако молба не е придружена с документи, потвърждаващи плащането на държавни такси и други съдебни разноски в съответствие с процедурата и в предвидения в закона размер, съдът, в съответствие с член 133 от Гражданския процесуален закон, не придвижва молбата по-нататък и определя срок за отстраняване на нередностите от страна на ищеца.

Ако ищецът отстрани нередностите в определения срок, молбата се счита за подадена в деня, в който е била внесена първоначално в съда.

Ако ищецът не отстрани нередностите в определения срок, молбата се счита за неподадена и се връща на ищеца.

Връщането на молбата на ищеца не му пречи да я подаде отново в съда в съответствие с обикновените процедури, предвидени в Гражданския процесуален закон.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавната такса може да бъде платена по сметка на държавната хазна (Valsts kase).

Разноските, свързани с разглеждането на делото, се заплащат по сметка на Съдебната администрация (Tiesu administrācija).

Държавни такси и сметки на съда

Държавна съдебна такса (член 34 от Гражданския процесуален закон, с изключение на параграф 6 (за подаването във връзка с принудително изпълнение на изпълнителен лист или друг документ за изпълнение):

Получател: Държавна хазна

Регистрационен № 90000050138

Номер на сметка: LV55TREL1060190911200

Банка на получателя: Държавна хазна

BIC код: TRELLV22

Основание за плащането: данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Държавната такса за подаването във връзка с принудително изпълнение на изпълнителен лист или друг документ за изпълнение (член 34, параграф 6 от Гражданския процесуален закон):

преди да подадете документи за изпълнение за принудително изпълнение, поискайте от агента по събирането чрез раздела „Други услуги“ на уебсайта за електронни публични продажби да издаде фактура за държавната такса за подаването във връзка с принудително изпълнение на документи за изпълнение, и я платете.

Основание за плащането: посочете номера на фактурата и номера на документа за изпълнение.

Разноски, свързани с разглеждането на дело от градски/районен съд или окръжен съд (член 39 от Гражданския процесуален закон); разноски, свързани с изпълнението на задължения по съдебно известие (член 406.3 от Гражданския процесуален закон):

Получател: Съдебна администрация

Регистрационен № 90001672316

Номер на сметка: LV51TREL2190458019000

Банка на получателя: Държавна хазна

BIC код: TRELLV22

Основание за плащането: „21490“ и представете данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на разноски, свързани с разглеждането на делото, се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Когато подавате молба до съда, трябва да приложите документи, потвърждаващи плащането на държавни такси и други съдебни разноски в съответствие с процедурата и в предвидения в закона размер.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.