Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

По отношение на европейските искове с малък материален интерес се събира съдебен гербов налог в размера, посочен в член 80, алинея 1, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс на Литва (Civilinio proceso kodeksas).

В съответствие с Резолюция № 1240 на правителството на Република Литва от 27 октомври 2011 г. за одобряване на правилата за изчисляване, плащане, прихващане и възстановяване на съдебен гербов налог този налог може да бъде платен и чрез електронни средства.

Какви са приложимите такси?

Съдебният гербов налог е платим в размера, посочен в следващия параграф.

Колко трябва да платя?

В зависимост от цената на иска — 3%, но не по-малко от 50 LTL. Ако процесуалните документи и приложенията към тях са внесени в съда единствено в електронен формат, се събира сума, равна на 75% от гербовия налог, приложим спрямо съответния процесуален документ, но не по-малко от 10 LTL.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Молбата трябва да бъде придружена от документи и други доказателства, които служат като основа на претенциите на вносителя, както и от доказателство за платен съдебен гербов налог.

Ако съдебният гербов налог не е платен, съдът издава разпореждане, в което се определя подходящ срок за спазване на изискването, който не може да бъде по-кратък от седем дни. Разпореждането се изпраща не по-късно от следващия работен ден след издаването му.

Ако страната в производството, която подава процесуалните документи, е спазила указанията на съда в определения срок, се счита, че процесуалният документ е представен на датата, на която първоначално е подаден в съда. В противен случай се счита, че процесуалният документ не е представен, и не по-късно от пет работни дни след изтичането на срока за спазване на изискването съдията издава разпореждане за връщане на процесуалния документ заедно с евентуалните придружаващи документи на лицето, което ги е внесло.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебният гербов налог се внася в приходната бюджетна сметка на Държавната данъчна инспекция към Министерството на финансите по начина, избран от съответното лице (електронно банкиране, плащане в брой, банков превод и т.н.).

Какво да направя след заплащане на таксите?

Доказателство за плащането на съдебния гербов налог се предоставя чрез платежното нареждане или друг потвърждаващ плащането документ, който трябва да съдържа следните данни:

  1. собственото и фамилното име на платеца, както и личния му идентификационен номер (за юридически лица: име и корпоративен идентификационен номер);
  2. собственото и фамилното име и личния идентификационен номер на другата страна (ответник, длъжник и т.н.) (за юридически лица: име и корпоративен идентификационен номер);
  3. датата на плащане;
  4. кода на плащането;
  5. платената сума;
  6. основанието за плащането (което трябва да бъде „съдебен гербов налог“ и името на съда, в който се образува производството).

Когато съдебният гербов налог е платен от представител на страната в производството (адвокат, асистент на адвоката или друго лице, представляващо интересите на страната), платежното нареждане или съответният друг потвърждаващ плащането документ следва, в допълнение към гореизброените данни, да включва и собственото и фамилното име и личния идентификационен номер (за юридически лица: име и корпоративен идентификационен номер) на представляваната страна.

Ако съдебният гербов налог е платен чрез електронни средства, не се изискват никакви документи за потвърждаване на плащането.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.