Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Какви са приложимите такси?

Няма определени такси за предявяване на иск в граждански съд (saisine du juge civil), освен разноските за връчване на документи и разноските за представителство от адвокат. По принцип в производствата пред гражданските съдилища не се дължат такси. Щом бъде постановено съдебно решение, може да бъдат направени последващи разноски във връзка с принудителното изпълнение на решението и по искане на спечелилата страна.

Последна актуализация: 15/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.