Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Въведение

Съдебните такси, приложими спрямо тази процедура, са следните:

Тарифа A от приложение 2 към Подзаконов нормативен акт 380.01, Процедурен правилник на Трибунала за искове с малък материален интерес.

Член 2 от Тарифа B от глава 12 от Законите на Малта, Кодекс за организационното устройство и гражданския процес.

Заплащането на таксите за регистрация не може да се извършва по електронен път.

Какви са приложимите такси?

Формуляр A — Исков формуляр

Формуляр В — Формуляр за отговор

Формуляр Г — Удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес

Колко трябва да платя?

Формуляр A — Исков формуляр: 40,00 EUR такса за регистрация и 7,20 EUR за уведомяването на всеки ответник.

Формуляр В — Формуляр за отговор: 25,00 EUR такса за регистрация и 7,20 EUR за уведомяване.

Формуляр Г — Удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес: 20,00 EUR такса за регистрация.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Формулярът не се обработва, докато не бъде направено плащане.

Как мога да платя съдебните такси?

Можете да платите съдебните такси по следната банкова сметка:

Име на титуляря на сметката

COURT SERVICES AGENCY (Агенция за съдебно обслужване)

IBAN (международен номер на банкова сметка)

MT94VALL22013000000050011428265

Национален банков ключ

SORT CODE 22013

Номер на сметката

50011428265

BIC/SWIFT код

VALLMTMT

Име на банката

BANK OF VALLETTA

Адрес на банката

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Валута на сметката

ЕВРО

Какво да направя след заплащане на таксите?

Трябва да представите издадената от банката разписка, с която е била извършена трансакцията.

Последна актуализация: 05/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.