Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Исковете по европейската процедура за искове с малък материален интерес (Регламент (ЕО) № 861/2007, който влезе в сила на 1 януари 2009 г.) се подават в съда, който е компетентен съгласно общите правила за местна компетентност, посредством формуляр A. Европейската процедура за искове с малък материален интерес е предназначена да опрости и ускори трансграничните искове на стойност до 5 000 EUR. Регламентът се прилага между всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е на разположение на страните в производство като алтернатива на производствата, които съществуват съгласно законодателството на държавите членки. Съдебно решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, се признава и е изпълнимо в друга държава членка, без да е необходима декларация за изпълнимост и без възможност за подаване на възражение срещу признаването му.

За процедурата за искове с малък материален интерес са изготвени стандартни формуляри на всички езици на ЕС. За да започне процедурата, трябва да бъде попълнен формуляр A. Всички относими документи, като разписки и фактури, следва да бъдат приложени към формуляра.

Единствената причина, поради която изпълнението в друга държава членка може да бъде отказано, е ако то противоречи на друго съдебно решение в другата държава членка между същите страни. Изпълнението се осъществява съгласно националните правила и процедури на държавата членка, в която се изпълнява съдебното решение.

Какви са приложимите такси?

Размерът на съдебните такси зависи от стойността на иска или молбата. Вижте също: Колко трябва да платя?

Колко трябва да платя?

По-долу е посочена разбивка на приложимите такси за 2019 г.:

Естество или стойност на иска или молбата

Съдебна такса за лица, различни от физически

Съдебна такса за физически лица

Съдебна такса за лица с ограничени средства

Дела, свързани с иск или молба:

— С неопределена стойност или

— На стойност, която не надвишава

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба на стойност, надвишаваща:

500 EUR, но ненадвишаваща 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

За повече информация вж. Съдебна система на Нидерландия и Съвет за правна помощ на Нидерландия.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Съдебните такси трябва да бъдат платени предварително. Ако след изтичането на един месец плащането не бъде извършено, делото се прекратява и няма да бъде продължено.

Как мога да платя съдебните такси?

Изпратена фактура може да бъде платена чрез превод (електронен или друг).

Какво да направя след заплащане на таксите?

След плащането ответникът се уведомява и от него се иска да попълни и върне формуляра с отговори.

Връзки по темата

Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

Формуляр A

Съдебна система на Нидерландия

Съвет за правна помощ на Нидерландия

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.