Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Таксите в гражданските производства са уредени със Закона за съдебните разноски (граждански дела) от 28 юли 2005 г. (консолидиран текст: Държавен вестник на Република Полша, 2014 г., позиция 1025). По правило такса е дължима за всяка внесена искова молба, в това число искове, подадени като част от производствата, уредени в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

В Закона за съдебните разноски (граждански дела) (дял IV — Освобождаване от съдебни разноски) се предвижда възможността за внасяне на молба за освобождаване от тези разноски.

Какви са приложимите такси?

Спрямо процедурата за искове с малък материален интерес се прилага фиксирана такса.

Колко трябва да платя?

Фиксирана такса в размер на 100 PLN се налага за исковите молби, подадени като част от европейската процедура за искове с малък материален интерес (член 27б от Закона за съдебните разноски (граждански дела)). Същата такса се налага при обжалване (член 18 във връзка с член 27б от Закона).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с член 1262 § 1 от Закона от 17 ноември 1964 г. — Граждански процесуален кодекс (Държавен вестник на Република Полша, брой 43, позиция 269 с измененията) съдилищата не предприемат никакви действия по процесуален документ, без да е платена дължимата такса. С други думи таксата трябва да бъде платена, когато бъде подаден процесуален документ (искова молба) в компетентния съд, или трябва да бъде подадена молба за освобождаване от съдебни разноски.

Процесуалните последици при неплащане на такси за процесуален документ са посочени в членове 130 и 1302 от Гражданския процесуален кодекс, наред с другото.

В съответствие с член 130 от Гражданския процесуален кодекс, ако процесуален документ (включително искова молба) не може да бъде обработен вследствие на неплащане на таксата, председателстващият съдия приканва страната да извърши съответното плащане в едноседмичен срок и при неизпълнение на това изискване процесуалният документ се връща. Ако процесуалният документ е подаден от лице, което живее в чужбина и няма назначен представител в Полша, председателстващият съдия определя срок за плащане на таксата, който не може да бъде по-кратък от един месец. Ако таксата не бъде платена в определения срок, процесуалният документ се връща на страната. Ако таксата е платена в определения срок, процесуалният документ поражда правно действие от датата, на която е внесен.

В съответствие с член 1302 от Гражданския процесуален кодекс процесуален документ, подаден от адвокат или юрист в областта на патентното право, за който не е извършено плащане, се връща без покана за плащане, ако таксата е фиксирана или пропорционална на стойността на спора така, както е посочена от страната. Ако обаче таксата за процесуалния документ е платена в едноседмичен срок от връчването на решението за връщане на документа, той започва да поражда правно действие от датата, на която е внесен.

Как мога да платя съдебните такси?

Процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела са уредени в Наредба на Министерството на правосъдието от 31 януари 2006 г. за установяване на процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела (Държавен вестник на Република Полша, брой 27, позиция 199), с която се прилага горепосоченият Закон за съдебните разноски (граждански дела).

Съдебните такси по граждански дела могат да бъдат платени безкасово по разплащателната сметка на компетентния съд (данните за сметката могат да бъдат получени директно от съда или на неговия уебсайт, както и на уебсайта на Министерството на правосъдието), директно на касата на съда или под формата на съдебни таксови марки, които могат да бъдат закупени на касата на съда.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Щом таксата бъде платена и евентуалните липсващи документи бъдат представени, съдът разглежда делото при закрити врати. Съдът може да насрочи изслушване само в случаите, предвидени в Регламент (ЕО) № 861/2007.

Последна актуализация: 26/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.