Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Въведение

Португалското законодателство относно съдебните такси (Закон относно процесуалните разходи (Regulamento das Custas Processuais) не включва специални разпоредби относно исковете по смисъла на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес. Това означава, че се прилагат общите правила на Закона относно процесуалните разходи, които отчитат размера на иска и сложността на делото.

Какви са приложимите такси?

  • Когато цената на иска не надвишава 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 разчетна единица).
  • Когато цената на иска надвишава 2 000,00 EUR, но е не повече от 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 разчетни единици).

Ако делото е особено сложно, съдията може да реши да се приложат следните разноски:

  • Когато цената на иска не надвишава 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 разчетни единици).
  • Когато цената на иска надвишава 2 000,00 EUR, но е не повече от 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 разчетни единици).

(Член 6, параграф 1 и 5 от Закона относно процесуалните разходи, одобрен с Декрет-закон(Decreto-Lei) № 34/2008 от 26 февруари 2008 г., с последните му изменения).

Ако съгласно член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1896/2006 в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане ответникът подаде възражение и производството продължи, сумата, платена по тази процедура, се намалява с размера на разходите по производството, дължими за европейската процедура за искове с малък материален интерес, в случая на ищеца.

Намалението може да бъде 102 EUR (1 разчетна единица) или 153 EUR (1.5 разчетни единици). (Член 7, параграф 6 от Закона относно процесуалните разходи, одобрен с Декрет-закон № 34/2008 от 26 февруари 2008 г., с последните му изменения).

При наличие на насрещен иск — в който случай сумите по двата иска се сумират за целите на изчисляването на съдебните разноски, което може да доведе до дела, в които сумата е до 10 000,00 EUR — разноските по делата, в които става въпрос за суми между 8 000,01 EUR и 10 000,00 EUR, ще бъдат 3 разчетни единици (306,00 EUR) или 4.5 разчетни единици (459,00 EUR) за особено сложни дела. За случаите, в които съответната сума е между 5 000,01 EUR и 8 000,00 EUR, разходите се съхраняват в размер на 2 разчетни единици (204,00 EUR) или 3 разчетни единици (306,00 EUR) в особено сложни случаи (член 11 от Наредбата за съдебните разноски, одобрена с Декрет-закон № 34/2008 от 26 февруари 2008 г., последно изменен, във връзка с членове 145 (5), 530 (2), 299 (1) и (2) и 297 (2) от Гражданския процесуален кодекс(Código deProcesso Civil).

Колко трябва да платя?

Виж отговора на въпроса по-горе.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с член 642 от Гражданския процесуален кодекс деловодството на съда ще Ви възложи да направите пропуснатото плащане в срок от 10 дни и да заплатите допълнителна глоба в размер, равен на не по-малко от 1 разчетна единица и не повече от 5 разчетни единици. Ако не представите доказателство за плащане на дължимите съдебни такси и глоба в срок от 10 дни, съдът ще разпореди оттеглянето на иска, искането или обжалването, което сте подали.

Как мога да платя съдебните такси?

Чрез банков превод.

Какво да направя след заплащане на таксите?

В съответствие с член 22 от Министерска изпълнителна заповед(Portaria) № 419-A/2009 от 17 април 2009 г. „трябва да представите документ като доказателство за плащане или по друг начин да представите доказателство за плащането заедно със съответните писмени изявления или искане, освен ако не е предвидено друго в Министерска изпълнителна заповед № 280/2013 от 26 август 2013 г.

Последна актуализация: 18/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.