Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е уредена в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

Системата на съдебните гербови налози е регламентирана в Извънредно постановление № 80/2013, което е в сила от 26 юни 2013 г. Този законодателен акт е приет след изменението на правната уредба за провеждане на граждански производства чрез приемането на Гражданския процесуален кодекс и въвеждането на новите разпоредби, приети с него.

Съдебни гербови налози се дължат от всички физически и юридически лица и се заплащат като възнаграждение за услугите, предоставяни от съдилищата, както и от Министерството на правосъдието (Ministerul Justiției) и прокуратурата към Висшия касационен съд (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

В Румъния съдебните гербови налози могат да се плащат онлайн, но към настоящия момент системата за плащания по електронен път не е въведена в експлоатация.

Какви са приложимите такси?

При условията, предвидени по закон, съдебни гербови налози се дължат както на първа инстанция, така и при обжалване.

При подаване на искане физически лица може да получат право на намаляване на размера на плащането, освобождаване от него или разсрочено плащане на съдебните гербови налози по силата на Извънредно постановление на правителството № 51/2008 относно публичната правна помощ по граждански производства, одобрено с изменения, въведени със Закон № 193/2008, както е изменен. На юридически лица могат да бъдат предоставени облекчения за плащане на съдебните гербови налози съгласно член 42, алинея 2 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013.

Колко трябва да платя?

Съгласно действащото законодателство съдебният гербов налог за внасяне на искова молба е установен в член 3, алинея 1 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013, както следва:

  • а. до стойност 500 RON — 8%, но не по-малко от 20 RON;
  • б. между 501 RON и 5000 RON — 40 RON + 7% от стойностите над 500 RON;
  • в. между 5001 RON и 25 000 RON — 355 RON + 5% от стойностите над 5000 RON;

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с Извънредно постановление на правителството № 80/2013 съдебният гербов налог трябва да се плати предварително. Ако ищецът не изпълни задължението си да плати таксата в срока, определен по закон или от съда, молбата се анулира като такава, върху която не е положена гербова марка, или когато е приложимо, се урежда в границите на законно платения съдебен гербов налог. Освен това ако молбата за облекчения за плащането на съдебния гербов налог не е уважена и ищецът не е заплатил дължимия съдебен гербов налог в срока, определен от съда, и не е приложил никакво доказателство за плащане към преписката, съдът анулира молбата като такава, върху която не е положена гербова марка.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните гербови налози могат да бъдат заплатени от задълженото лице в брой, чрез банков превод или онлайн по отделна сметка за приходи в местния бюджет, т.е. „Съдебни гербови налози и други гербови налози“, на административното подразделение по местоживеене или местопребиваване на физическото лице или, когато е приложимо, по адрес на управление на юридическото лице. Разходите за превеждане на таксите се понасят от длъжника.

Ако задълженото лице няма нито местоживеене, нито местопребиваване, нито адрес на управление, когато е приложимо, в Румъния, съдебният гербов налог е платим към сметката на местния бюджет на административното подразделение, на чиято територия се намира съдът, в който е заведен искът или е подадена молбата.

Съдебните гербови налози са платими в брой в дирекциите за данъци и такси на административните подразделения по местоживеене или местопребиваване на физическото лице или по адрес на управление на юридическото лице.

Съдебните гербови налози са платими чрез банков превод и онлайн.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Разписката за плащането на съдебните гербови налози, която се издава за плащания в брой, или паричното нареждане се представят при регистрирането на молбата.

Разписките или, когато е приложимо, паричните нареждания за съдебни гербови налози нямат стандартен формат и се издават във формата, приета от административното подразделение, в което е извършено плащането.

Когато съдебният гербов налог е платен, след като съдът е известил ищеца в тази връзка, последният трябва да добави към преписката доказателството за плащане на налога в срок до десет дни от получаването на известието.

Доказателството за плащане на съдебния гербов налог може да бъде представено лично в съда или по пощата, като се посочи номерът на преписката (делото), за която е извършено плащането. Този номер е посочен в известието от съда до съответната страна.

Последна актуализация: 21/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.