В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

В Шотландия съдебните такси за европейската процедура за искове с малък материален интерес са уредени от:

  • Наредба на шерифа за съдебните такси от 2018 г., нормативен акт на Шотландия № 2018/481, изменен с:
  • Наредба на шерифа за изменение на съдебните такси от 2018 г., нормативен акт на Шотландия № 2018/194.

Таблица 2, част II, номера 16 и 38 се прилагат за европейската процедура за искове с малък материален интерес от 1 април 2019 г.

Таблица 3, част II, номера 16 и 38 се прилагат за европейската процедура за искове с малък материален интерес от 1 април 2020 г.

Не е възможно плащането на таксите да се извършва по електронен път.

Какви са приложимите такси?

За подаване на молба за европейска процедура за искове с малък материален интерес с формуляр A от Регламент 861/2007 на ЕС се изисква плащането на една такса, която покрива всички съдебни процедури.

Разноските за връчване на документите по пощата са включени в нея, но е възможно да има допълнителна такса, ако връчването на ответника трябва да се извърши от съдебен изпълнител на шерифа.

Не се изисква такса за подаване на отговор на иска с формуляр В.

Обикновено не се изисква представителство от адвокат и в таксата не са включени каквито и да е адвокатски хонорари.

Колко трябва да платя?

Настоящата такса за подаване на молба за европейска процедура за искове с малък материален интерес в съда за:

  • парични суми в размер на 300 GBP или 250 EUR се изисква плащането на такса в размер на 19 GBP;
  • при всяка друга молба за европейска процедура за искове с малък материален интерес таксата е 104 GBP.

Допълнителната такса за връчване на документите на ответника от съдебен изпълнител на шерифа включва административна такса в размер на 13 GBP, към която се прибавят разходите за връчване от съдебния изпълнител на шерифа.

По смисъла на член 8 от Наредбата на шерифа за съдебните такси от 2018 г., нормативен акт на Шотландия № 2018/481, изменен, дадена страна може да има право на освобождаване от такси, ако например има право на определени държавни помощи или ако има право на правна помощ по граждански спорове.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Съгласно точка 3 от Наредбата на шерифа за съдебните такси от 2018 г., нормативен акт на Шотландия № 2018/481, изменен, съдът не приема молбата и не е задължен да предприеме каквото и да било действие, без таксата да бъде платена.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси могат да бъдат платени чрез:

  • Чекове — могат да бъдат платени до „Съдебната служба на Шотландия“;
  • Дебитна и кредитна карта — моля, проверете кои видове карти се приемат в съответния съд и дали плащането може да се извърши по телефона.
  • Пощенски запис — може да бъде платен до „Съдебната служба на Шотландия“
  • В брой — ако плащате по пощата, не е препоръчително да извършвате плащанията в брой.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Съдът приема подаването на молбата с формуляр А от Регламент 861/2007 на ЕС, заедно с документа за плащането. Молбата и документа за плащането следва да се представят или да се изпратят на съда по едно и също време. След това, като следваща стъпка от процедурата, съдът ще предостави или ще изпрати формуляр Б или формуляр 1, или ще връчи формуляр А на ответника. Не се изисква доказателство за плащането.

Последна актуализация: 04/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.