Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси, приложими спрямо европейската процедура за искове с малък материален интерес, са изброени в словенския Закон за съдебните такси (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Държавен вестник на Република Словения) бр. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 — решение на Конституционния съд, 19/15 — решение на Конституционния съд, 30/16 и 10/17–ZPP-E (Закон за изменение на Гражданския процесуален закон за състезателни производства); наричан по-нататък ZST-1), който е общият закон относно съдебните такси.

ZST-1 (член 6) осигурява правното основание за плащането на съдебни такси в брой, чрез електронни пари и други валидни средства за плащане, което важи и за плащането на такси в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес. На практика съдебните такси могат да бъдат плащани по електронен път чрез услугите за онлайн плащания на отделните банки.

Какви са приложимите такси?

В рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилага еднократна съдебна такса за цялото производство. Задълженото лице за плащането на съдебната такса е ищецът, а плащането трябва да бъде извършено в момента на подаване на молбата за образуване на производство в съда.

Колко трябва да платя?

Размерът на съдебната такса в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, която ищецът трябва да плати при подаване на молбата за образуване на производство в съда, зависи от цената на иска:

 • Ако цената на иска е под 300 EUR, таксата е 54 EUR.
 • Ако цената на иска е между 301 EUR и 600 EUR, таксата е 78 EUR.
 • Ако цената на иска е между 601 EUR и 900 EUR, таксата е 102 EUR.
 • Ако цената на иска е между 901 EUR и 1200 EUR, таксата е 126 EUR.
 • Ако цената на иска е между 1201 EUR и 1500 EUR, таксата е 150 EUR.
 • Ако цената на иска е между 1501 EUR и 2000 EUR, таксата е 165 EUR.
 • Ако цената на иска е между 2001 EUR и 2500 EUR, таксата е 180 EUR.
 • Ако цената на иска е между 2501 EUR и 3000 EUR, таксата е 195 EUR.
 • Ако цената на иска е между 3001 EUR и 3500 EUR, таксата е 210 EUR.
 • Ако цената на иска е между 3501 EUR и 4000 EUR, таксата е 225 EUR.
 • Ако цената на иска е между 4001 EUR и 4500 EUR, таксата е 240 EUR.
 • Ако цената на иска е между 4501 EUR и 5000 EUR, таксата е 255 EUR.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не заплати съдебната такса в срок, съдът провежда производството въпреки това и съдебната такса се събира принудително, когато това е необходимо.

Как мога да платя съдебните такси?

ZST-1 (член 6) осигурява правното основание за плащането на съдебни такси в брой, чрез електронни пари и други валидни средства за плащане, което важи и за плащането на такси в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес.

На практика съдебните такси могат да бъдат плащани по електронен път чрез услугите за онлайн плащания на отделните банки или директно чрез доставчика на платежни услуги или на касата на съда (в брой или чрез ПОС терминал).

Всяка банка има собствена услуга за онлайн плащания за целите на извършването на плащания по електронен път.

Задълженото лице може да плати съдебната такса предварително, т.е. при подаване на молбата за започване на производството в съда, или може да подаде молбата в съда и да изчака съдът да му изпрати известие за плащане със съответната сума и всички останали данни, необходими за извършване на плащането.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако при плащането на съдебната такса е указан точният референтен номер (който съдът съобщава на задълженото лице в известието за плащане), от задълженото лице не се изисква да предоставя на съда доказателство за плащането. В такива случаи съдът е уведомен за плащането посредством специална система за електронно банкиране (UJPnet), в която правилният референтен номер е от решаващо значение за разпознаване на отделните плащания.

Ако обаче съдебната такса е платена, без да е посочен правилният референтен номер, задълженото лице трябва да представи в съда доказателство за плащане. Няма специални формални условия за валидността на такова доказателство. Въз основа на такова доказателство съдът проверява при необходимост плащането на съдебната такса в платформата UJPnet (по-специално когато съдебната такса не е платена на касата на съда).

Последна актуализация: 06/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.