Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Белгия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Този въпрос е уреден в членове 1017—1022 от Съдебния кодекс на Белгия (Code judiciaire) и в член 953 от същия кодекс по отношение на плащането на възнаграждения на свидетели. Той е уреден и в Кодекса за таксите за регистрация, ипотека и съдебно деловодство на Белгия (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), и по-специално в членове 142 и сл. и в членове 268 и сл. по отношение на таксите за регистрация.

Какви са приложимите такси?

В член 1018 от Съдебния кодекс на Белгия се посочва естеството на разноските:

1° Такси за съдебно деловодство, регистрация и други такси. Таксите за съдебно деловодство включват такси за вписване, такси за изготвяне и такси за издаване на заверени копия (вж. членове 268 и сл. от Кодекса за таксите за регистрация, ипотека и съдебно деловодство на Белгия). Таксата за вписване е между 30 EUR и 100 EUR в зависимост от съда. Таксата за изготвяне е 35 EUR.

Таксите за регистрация са платими за решения по дела, при които размерът на главницата е над 12 500 EUR (с изключение на съдебните такси). Те са определени на 3 % от тази сума. Следователно те не са приложими спрямо искове с малък материален интерес.

2° Цената на съдопроизводствените действия и свързаните с тях работни заплати и възнаграждения.

3° Цената за заверено копие на съдебното решение: между 0,85 EUR и 5,75 EUR на страница;

4° Разноските по евентуалните средства за предоставяне или събиране на доказателства, в това число възнаграждения на вещи лица и други разходи за свидетели. В Кралски указ от 27 юли 1972 г. тази сума е определена на 200 BEF на свидетел, която сега се равнява на около 5 EUR. Към нея се прибавя обезщетението за пътуване (0,0868 EUR на километър).

Ако бъде призовано вещо лице, то е свободно да определя собствените си разноски и такси. Методът за изчисляването обаче трябва да е посочен ясно и сумата може при необходимост (например когато разноските са били ненужни) да бъде намалена от съда в подробната оценка на съдебните такси.

5° Пътни и дневни разноски за съдии, секретари и страни по делото, когато тяхното пътуване е разпоредено от съда, и разноски за актове, когато те са направени единствено за целите на съдебния процес.

6° Такса за подготовка на делото (член 1022 от Съдебния кодекс на Белгия). Тя се заплаща от изгубилата страна и представлява фиксирана вноска към правните разноски и такси на спечелилата страна. Сумите се основават на индекса на потребителските цени и ще бъдат увеличени или намалени с 10 %, ако индексът се увеличи или намали с 10 процентни пункта.

Цена на иска

Основна
стойност

Минимална
стойност

Максимална
стойност

250,00 EUR или по-малко

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR до 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR до 2500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1200,00 EUR

Трудов трибунал (специални правила)

Цена на иска

Основна
стойност

Минимална
стойност

Максимална
стойност

250,00 EUR или по-малко

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR или по-малко

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR или по-малко

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° Таксите, възнагражденията и разноските на омбудсмана, назначен в съответствие с член 1734 от Съдебния кодекс на Белгия.

Колко трябва да платя?

С оглед горепосоченото, сумата, която следва да бъде платена, зависи изцяло от конкретното дело в зависимост от това дали сте спечелилата или изгубилата страна, дали са призовани вещи лица, дали са призовани други свидетели, дали съдиите е трябвало да пътуват в чужбина, дали е участвал омбудсман и т.н.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Таксите за съдебно деловодство трябва да бъдат платени предварително, тъй като в противен случай делото няма да бъде вписано.

Вещите лица винаги изискват авансово плащане, преди да започнат работата си.

Ако поискате да бъде разпитан свидетел, първо ще трябва да платите дължимата сума на секретаря. Ако не платите тази сума, ще бъде допуснато, че вече не искате свидетелят да бъде разпитан.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащане може да бъде извършено чрез кредитен превод или платежно нареждане, електронен превод, в брой или с чек, платим на съдебното деловодство (последната опция е запазена за практикуващите юристи и съдебните изпълнители).

Какво да направя след заплащане на таксите?

Всички доказателства за плащане трябва да се съхраняват на сигурно място, за да могат да бъдат представени незабавно при поискване.

Последна актуализация: 26/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - България

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Разпоредбите за заплащане на съдебни такси и разноски в гражданското производство са регламентирани в Гражданския процесуален кодекс и съответно в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Граждански процесуален кодекс:

"Глава осма - Такси и разноски, Раздел I - Цена на иска

Цена на иска
Чл. 68. Паричната оценка на предмета на делото е цена на иска.

Размер на цената на иска
Чл. 69. (1) Размерът на цената на иска е:
1. по искове за парични вземания - търсената сума;

Определяне на цената на иска
Чл. 70. (1) Цената на иска се посочва от ищеца. Въпрос за цената на иска може да се повдигне от ответника или служебно от съда най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. В случай на несъответствие на указаната цена с действителната съдът определя цената на иска.
(2) Определението на съда, с което се увеличава цената на иска, подлежи на обжалване с частна жалба.
(3) По искове, по които оценката представлява затруднение в момента на предявяване на иска, цената на иска се определя приблизително от съда, като впоследствие се изиска допълнителна такса или се връща надвзетата съобразно цената, която съдът определя при решаване на делото.

Раздел II - Държавни такси и разноски

Задължение за такси и разноски
Чл. 71. (1) По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.

Държавни такси
Чл. 73. (3) Държавната такса се събира при предявяване на искането за защита или съдействие и при издаване на документа, за който се плаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

Приложения към исковата молба
Чл. 128. Към исковата молба се представят:
1. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник;
2. документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат;
3. преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.

Проверка на исковата молба
Чл. 129. (1) Съдът проверява редовността на исковата молба.
(2) Когато исковата молба не отговаря на изискванията по чл. 127, ал. 1 и по чл. 128, на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
(3) Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.“

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
„Раздел I
Такси, събирани в съдебното производство
Чл. 1. По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.“

Заплащането на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда.

Какви са приложимите такси?

Държавната такса се събира при предявяване на иска. Необходимо е към исковата молба ищецът да приложи документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат.

Колко трябва да платя?

Държавната такса в Република България за такива искове е 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай че при предявяване на иска ищецът не приложи към исковата молба документ, доказващ, че е заплатил дължимата държавна такса, съдът изпраща на ищеца съобщение с указание да я заплати в едноседмичен срок. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
Ако ищецът не заплати дължимата държавна такса в едноседмичния срок, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Делото в тези случаи се прекратява.

Как мога да платя съдебните такси?

Заплащане на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда, като платежният документ се представя на съдията/съдебния състав по делото чрез деловодството на съда. Съдебната такса не може да се заплаща на каса в съда. Всеки съд има сключен договор с банка, която обслужва съда. Банковите сметки са обявени на официалната интернет-страница на съда.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Заплащане на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда, като платежният документ се представя на съдията/съдебния състав по делото чрез деловодството на съда.

Последна актуализация: 10/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Чешка република

Въведение

Какви такси трябва да платя?

Какъв е размерът им?

Какви са последиците при закъсняло плащане на таксите?

Как и къде да платя съдебните такси?

Какво да направя, след като платя таксите?

Въведение

Съдебните такси са уредени в Закон № 549/1991 относно съдебните такси. В приложението към Закона се съдържа списък на таксите. Таксите представляват приход в държавния бюджет.

Таксите се плащат чрез банков превод по сметката на компетентния съд. Таксите до 5000 CZK могат да бъдат платени и чрез таксови марки.

Какви такси трябва да платя?

В процедурата за искове с малък материален интерес съдебните такси трябва да бъдат платени в съответствие с общата правна уредба. За тази процедура се прилагат същите правила като за други граждански производства.

Какъв е размерът им?

Размерът на таксите за процедурата е определен под формата на фиксирана сума или на процент в случая на такси, при които основата е изразена като парична сума. Процентът на таксата се изчислява, като основата на таксата се умножи по ставката на таксата. Отделните ставки са посочени в списъка на таксите, който е приложение към Закон № 549/1991 относно съдебните такси.

За европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилага основното правило, което се базира на критерия „плащане“. За молба за образуване на гражданско съдебно производство относно плащане до 20 000 CZK таксата е фиксирана в размер на 1000 CZK.

Какви са последиците при закъсняло плащане на таксите?

Ако процесуална такса, дължима при подаване на молба за започване на процедура, обжалване, обжалване на трета инстанция или касационна жалба, не е била платена, съдът изисква от задълженото лице да я плати и определя срок за целта, който е не по-малък от 15 дни. По изключение съдът може да определи по-кратък срок. Ако срокът изтече и задълженото лице не е платило таксата, съдът прекратява производството. Плащане на таксата след изтичане на срока не се взема под внимание.

Ако апелативният съд установи, след като делото му е било изпратено за произнасяне по въззивната жалба, че таксата, дължима при подаването ѝ, не е била платена, той изисква от задълженото лице да я плати и определя срок за целта, който е не по-малък от 15 дни. По изключение апелативният съд може да определи по-кратък срок. Ако срокът изтече и задълженото лице не е платило таксата, апелативният съд прекратява производството. Плащане на таксата след изтичане на срока не се взема под внимание. Процедурата пред апелативния съд се прилага mutatis mutandis.

Ако решението за прекратяване на производството поради неплащане на таксата стане окончателно, задължението за плащане отпада.

Как и къде да платя съдебните такси?

Таксите се плащат чрез банков превод по сметката на компетентния съд. Банковите данни могат да бъдат намерени на уебсайта на всеки съд на разположение на интернет портала Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.cz/. Таксите до 5000 CZK могат да бъдат платени и чрез таксови марки.

Делата относно процесуални такси се решават от съда, който е компетентен да разглежда и да се произнася по делото на първа инстанция.

Какво да направя, след като платя таксите?

Отговорността на задълженото за плащане на съдебните такси лице е изпълнена, когато парите бъдат изпратени към банковата сметка на компетентния съд или когато таксовите марки бъдат предадени на компетентния съд. Не сте задължени да представяте никакви други документи на съда.

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Германия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси за европейската процедура за искове с малък материален интерес са уредени в Закона за съдебните такси (Gerichtskostengesetz).

Съдът изисква плащането на съдебни такси чрез фактура за съдебни такси. Таксите стават дължими, когато бъде подадена молбата за започване на процедурата. Напредването на процедурата обаче не зависи от плащането на таксите.

В допълнение към вносителя на молбата, всяко лице, на което бъде вменено такова задължение от съда, или всяко лице, което поема задължението като част от уреждането на спора, също представляват задължени лица за плащането на съдебните такси.

Какви са приложимите такси?

Конкретните такси са изброени в приложение (Индекс на разноските — Kostenverzeichnis) към Закона за съдебните такси. В точка 1210 от Индекса на разноските се посочва ставка на таксата 3,0 за европейската процедура за искове с малък материален интерес. В случай на преждевременно прекратяване на процедурата, тази такса се намалява на ставка 1,0 (точка 1211 от Индекса на разноските).

Размерът на таксата се определя от цената на спора, която обикновено съвпада със стойността на внесения иск.

Колко трябва да платя?

Дължими такси:

Стойности до
EUR

3,0 ставка на таксата
EUR

1,0 ставка на таксата
EUR

500,00

105,00

35,00

1000,00

159,0

53,00

1500,00

213,00

71,00

2000,00

267,00

89,00

В допълнение към таксите, трябва да бъдат платени всички направени разноски, като например разноски за връчване на документи, свидетели, вещи лица и устни преводачи.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Неплатените правни разноски се възстановяват чрез принудително събиране от страна на касите на съдилищата (Gerichtskassen).

Как мога да платя съдебните такси?

Плащането е възможно чрез банков превод по сметката, посочена във фактурата. Референтният номер трябва да бъде посочен в превода.

a) чрез банков превод

Плащане чрез банков превод е възможно.

б) с кредитна карта

Не е възможно плащане с кредитна карта.

в) чрез директен дебит от банковата ви сметка

Не е възможно плащане чрез директен дебит.

г) други начини на плащане (моля, уточнете)

Не са налице други начини на плащане.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Напредването на процедурата не зависи от плащането.

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Естония

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Ако подадете молба по европейската процедура за искове с малък материален интерес в съд в Естония, ще трябва да заплатите същата държавна такса, която е дължима и при подаването на национална молба. Държавните такси и другите процесуални разноски са уредени в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за държавните такси. Държавните такси и процесуалните разноски, които следва да бъдат платени на съда, могат да бъдат платени само чрез банков превод.

Какви са приложимите такси?

Когато подадете молбата си, ще трябва да платите държавна такса за покриване на разноските за производството.

Колко ще трябва да платя?

Ако подадете молба по европейската процедура за искове с малък материален интерес в съд в Естония, държавната такса, която ще трябва да заплатите, е същата, която е дължима и при подаването на национална молба. Размерът на държавната такса зависи от претендираната от вас парична сума. Например за вземане в размер на 500 евро се дължи държавна такса в размер на 100 евро; за вземане в размер на 1000 евро държавната такса е в размер на 175 евро; за вземане в размер на 1500 евро държавната такса е в размер на 200 евро и за вземане в размер на 2000 евро държавната такса е в размер на 225 евро.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Трябва да платите държавната такса предварително, когато подавате молба. Ако не сте платили държавната такса, съдът ще ви даде възможност да я платите в определен от него срок. Ако не платите държавната такса в този срок, съдът ще отхвърли молбата ви.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавните такси могат да се плащат само с банков превод. Не се приемат кредитни карти. За всички плащания, предназначени да бъдат извършени към съдилищата, получателят е Министерството на финансите.

Ако плащате държавната такса предварително, трябва да посочите възможно най-точно в полето за допълнителна информация процедурата, за която плащате държавната такса. Ако плащате държавната такса чрез портал, например портала за търговска регистрация или публичния e-File (електронен файл), на плащането винаги се дава уникален референтен номер, свързан с конкретния иск.

Можете да намерите допълнителна информация относно сметките за държавни такси и референтните номера на съдилищата на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на естонските съдилища.

Какво трябва да направя след заплащане на таксите?

Трябва да предоставите на съда информация, потвърждаваща плащането на държавната такса, така че той да може да провери получаването ѝ. Информацията е следната: името на лицето, заплащащо държавната такса, данни за банката и сметката, по която е платена държавната такса, платената сума и датата на плащането. Съдът може да провери получаването на плащането електронно, т.е. не е необходимо да представяте платежното нареждане, потвърждаващо плащането на държавната такса. Съдът обаче може да го поиска, ако е необходимо.

Последна актуализация: 24/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Ирландия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Част 9 от Наредба № 22 от 2014 г. се отнася до плащането на съдебни такси за документи, предназначени за процедурата за искове с малък материален интерес. Част 2 от Наредба № 22 от 2014 г. се отнася до плащането на съдебни такси в граждански производства пред районния съд и които са общи и за двете области.

На уебсайта на „Връзката отваря нов прозорецСъдебни услуги онлайн“ (Courts Services Online) наскоро бяха въведени онлайн услуги, които след създаване на профил Ви позволяват да създавате и преглеждате искове, да извършвате плащане по искове и да придвижвате процедурата по тях, включително искове с малък материален интерес. До системата имат достъп както физическите лица, така и адвокатските кантори.

Какви са приложимите такси?

Плащането на такси се дължи при подаването до секретаря по искове с малък материален интерес на следните документи, свързани с исковете с малък материален интерес:

 1. при подаване на първоначалната искова молба;
 2. при подаване на известие за съдебен спор с насрещен иск;
 3. *** при подаване на известие за искане за отмяна на решение;
 4. *** при подаване на известие за обжалване до окръжния съд;
 5. *** при издаване на призовки под формата на призоваване на свидетел или определение за предоставяне на документи (призоваване на свидетели).

*** Тези документи не са посочени в част 9 от Наредба № 22 от 2014 г., но са посочени в част 2 от Наредба № 22 от 2014 г.

Колко трябва да платя?

Услуга

1)

Такса

2)

Документ, който трябва да бъде заверен

3)

При подаване на искова молба до секретаря по искове с малък материален интерес

25,00 EUR

Исковата молба или картата за съдебна такса

При подаване на известие за съдебен спор с насрещен иск до секретаря по искове с малък материален интерес

25,00 EUR

Известието или картата за съдебна такса

При подаване на известие за искане за отмяна на решение

15,00 EUR

Известието или картата за съдебна такса

При подаване на известие за обжалване до окръжния съд

25,00 EUR

Известието или картата за съдебна такса

При издаване на призовки под формата на призоваване на свидетел или определение за предоставяне на документи (призоваване на свидетели)

15,00 EUR

Оригиналите на призовките

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебната такса по исковата молба не е платена, документът се връща на ищеца и се изисква плащане.

Ако съдебната такса по известието за съдебен спор с насрещен иск не е платена, документът се разглежда, за да се прецени дали ответникът е подал валиден насрещен иск. Ако отговорът е ПОЛОЖИТЕЛЕН, документът се връща на ответника и се изисква плащане. Ако отговорът е ОТРИЦАТЕЛЕН, документът се връща на ответника, като му се обяснява защо насрещният иск не е сметнат за валиден. На ответника се предоставя нов формуляр за известие за съдебен спор, който той трябва да попълни и да върне на секретаря по исковете с малък материален интерес.

Ако съдебната такса по известието за искане за отмяна на съдебно решения не е платена в определения срок, председателстващият съдия ще бъде уведомен за това на датата на подаване на исковата молба. С постановление може да се възложи на съдебния изпълнител (Sheriff) да приведе в изпълнение първоначално постановеното неприсъствено съдебно решение .

Ако съдебна такса по искането за обжалване до окръжния съд не е платена, делото няма да бъде препратено на окръжния съд. С постановление може да се възложи на съдебния изпълнител да приведе в изпълнение първоначално издаденото от съда постановление.

Ако съдебната такса по призовки под формата на призоваване на свидетел или определение за предоставяне на документи (призоваване на свидетели), не е платена, призовките не пораждат действие.

Как мога да платя съдебните такси?

Таксите могат да бъдат платени във всяка служба за заверки към районен съд по следните начини:

в брой или с чек/пощенски запис/платежен документ в полза на главния секретар.

Таксите могат да бъдат платени и чрез изпращането на чек/пощенски запис/платежен документ в полза на главния секретар до съответната служба на районния съд.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Когато извършвате плащане в службата за заверки към районен съд, запазете получената квитанция от служителя на съда и подайте заверения (заверените) документ(документи) до секретаря по исковете с малък материален интерес.

Когато изпращате чек, пощенски запис или платежен документ в полза на главния секретар, запазете фотокопие от метода на плащане и оригиналната разписка за изпращане по пощата. Това ще бъде необходимо като доказателство, ако съдът поиска доказателство за плащането.

Когато в службата за искове с малък материален интерес се получи плащане за някой документ, тя заверява документа и запазва квитанцията за платената такса по делото.

Последна актуализация: 07/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Гърция

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Основната цел на европейската процедура за искове с малък материален интерес е да се опростят и ускорят трансграничните производства по искове с малък материален интерес в Европейския съюз и да се съкратят разноските за тези производства между държавите членки.

Какви са приложимите такси?

За да може да внесете в съда иск, който да бъде гледан в съответствие с европейската процедура за искове с малък материален интерес, е необходимо да бъдат платени съдебни такси, отговарящи на (малък) процент от сумата, която иска да получи ищецът. Таксите трябва да бъдат платени при внасянето на иска.

Колко трябва да платя?

Съответният размер се определя от съда и е пропорционален на сумата на обезщетението, което иска да получи ищецът. Ако например искът на ищеца е за 5000 EUR, съдебните такси ще бъдат в размер на приблизително 65 EUR.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебните такси не бъдат платени в срок, съдът е свободен a) да определи срок, в който ищецът да представи съответното доказателство за плащане на таксите; или б) да отхвърли иска.

Как мога да платя съдебните такси?

Обикновено съдебните такси се заплащат в брой в определен пункт за плащане. Секретарите може да разяснят процедурата за плащане на заинтересованите страни. Не е възможно (понастоящем) съдебните такси да се заплащат с кредитна карта или чрез банков превод.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Доказателството за плащането на съдебните такси, предоставено от пункта за плащане, се прилага към преписката заедно с иска.

Последна актуализация: 08/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Испания

Европейската процедура за искове с малък материален интерес не подлежи на съдебна такса.

Последна актуализация: 06/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Хърватия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя, щом платя таксите?

Въведение

Съдебните такси в Република Хърватия са уредени в Закона за съдебните такси № 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) и в Постановлението за тарифата на съдебните такси (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) на правителството на Република Хърватия.

В съответствие с член 5 от Закона за съдебните такси предвидените в тарифата такси се заплащат чрез безкасово плащане, в брой, чрез таксови марки, издадени от Република Хърватия, или по електронен път.

За молби, подадени по електронен път, таксата се плаща при подаването в съответствие със специални разпоредби посредством информационната система, която се използва в съдебната сфера. Сумата, която се плаща, е половината от посочената в тарифата такса.

За решения, които се връчват от съд по електронен път, в съответствие със специалните разпоредби посредством информационната система, която се използва в съдебната сфера, се плаща половината от посочената в тарифата такса, ако плащането бъде извършено до три дни от датата на връчването по електронен път.

Какви са приложимите такси?

Съдебни такси се плащат във всички граждански и търговски съдебни производства. В съответствие с член 11 от Закона за съдебните такси следните субекти са освободени от такси:

 1. Република Хърватия и държавните органи;
 2. лица и органи, упражняващи публични правомощия, в производства, възникнали вследствие на упражняването на тези правомощия;
 3. работници при спорове и други производства, свързани с упражняването на техни права, произтичащи от трудово правоотношение;
 4. държавни служители и наети служители при административни спорове, свързани с упражняването на техните права, произтичащи от трудово правоотношение;
 5. страдащи от увреждания ветерани от Хърватската война за независимост, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут, както и лица с увреждания, въз основа на подходящи документи от Управлението по експертиза, професионална рехабилитация и заетост на лица с увреждания;
 6. брачни партньори, деца и родители на войници, загинали, изчезнали и задържани по време на Хърватската война за независимост, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут;
 7. брачни партньори, деца и родители на лица, загинали, изчезнали и задържани по време на Хърватската война за независимост, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут;
 8. бежанци, разселени лица и завърнали се лица, въз основа на подходящи документи, доказващи техния статут;
 9. получатели на социално подпомагане, които получават надбавка за издръжка;
 10. хуманитарни организации, организации, занимаващи се със закрила на семействата на лица, загинали, изчезнали и задържани при изпълнението на хуманитарни дейности, и организации на лица с увреждания;
 11. деца, в качеството им на страни в производства за издръжка или в производства относно искове въз основа на това право;
 12. ищци в производства за установяване на майчинство или бащинство и в производства за разноски, направени във връзка с бременността и раждането на извънбрачно дете;
 13. страни, които искат да им бъде възстановена дееспособността;
 14. ненавършили пълнолетие лица, които искат да получат разрешение за сключване на брак;
 15. страни в производства за предаване на дете и за целите на упражняване на правото на лични отношения с дете;
 16. ищци в производства във връзка с права, произтичащи от задължително пенсионно и общо здравно осигуряване, права на безработни лица в съответствие с нормативните разпоредби относно трудовата заетост и права на социално подпомагане;
 17. ищци в производства за защита на конституционно гарантирани права и свободи на човека срещу окончателни индивидуални актове;
 18. страни по спорове за обезщетение при замърсяване на околната среда;
 19. профсъюзи и сдружения на профсъюзи на по-високо равнище при граждански производства за съдебно одобряване на замяна и при колективни трудови спорове, както и профсъюзни представители в граждански производства при упражняване на правомощията на работническия съвет;
 20. потребители като длъжници при фалит;
 21. други лица и органи, както е предвидено в специално законодателство.

Чуждите държави са освободени от плащането на такси, ако това е предвидено в международен договор или е предмет на реципрочност.

В случай на съмнение относно условията за реципрочност, съдът иска разяснение от Министерството на правосъдието.

Освобождаването по точка 10 се прилага спрямо хуманитарните организации, за които министърът, отговарящ за социалните въпроси, е издал съответно решение.

Освобождаването от плащане на съдебни такси не се прилага спрямо общински и градски органи, освен ако в съответствие със специално законодателство не им е делегирано упражняването на публични правомощия.

При европейски процедури за искове с малък материален интерес се дължат следните такси:

 • за иск — плаща ищецът;
 • за внасяне на защита — плаща ответникът;
 • за съдебно решение — плаща ищецът;
 • за обжалване — плаща вносителят на жалбата;
 • за отговор на жалба — плаща лицето, внесло отговора (отговарянето не е задължително).

Колко ще платя?

I. За иск, насрещен иск, съдебно решение и възражение на заповед за плащане се дължи съдебна такса, съразмерна на цената на спора (изчислена само въз основа на размера на главната молба без лихви и разноски), както следва:

над

до HRK

HRK

0,00

3000,00

100,00

3001,00

6000,00

200,00

6001,00

9000,00

300,00

9001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Такса в размер на 500,00 HRK е дължима за суми над 15 000,00 HRK плюс 1 % върху разликата над 15 000,00 HRK, но не повече от 5000,00 HRK.

II. Половината от таксата, посочена в точка I, се дължи за внасяне на защита и за отговор на жалба.

III. Двоен размер на съдебните такси, посочени в точка I, се дължи за обжалване на съдебно решение.

IV. Не се дължи съдебна такса, ако по време на производството бъде постигната съдебна спогодба.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако страна не плати таксата в определения срок или не уведоми съда за това, съдът прикрепя в 15-дневен срок удостоверение за принудително събиране към решението относно таксата или решението по жалба и го представя на Финансовата агенция, за да се пристъпи към принудително събиране на плащането от средствата на страната в съответствие с разпоредбите на законодателството относно принудителното изпълнение на съдебни решения относно парични авоари.

В съответствие с член 28 от Закона за съдебните такси съдът трябва първо да предупреди страната по съдебното дело за задължението да плати таксата и ако страната не се съобрази незабавно с предупреждението, съдът трябва да предупреди страната да плати таксата в срок до три дни. Ако страната не предприеме действие по предупреждението или не присъства при производството, за което се дължи таксата, и не е платила таксата, съдът приема решение във връзка с таксата, за което се дължи допълнителна такса в размер на 100 HRK.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси се заплащат чрез безкасово плащане, в брой, чрез таксови марки, издадени от Република Хърватия, или по електронен път.

Таксата може да бъде платена в брой и в счетоводството на съда, като в този случай съдът е задължен да внесе сумата като приход в бюджета от съдебни такси в петдневен срок от датата на плащането.

Таксите могат да бъдат платени с таксови марки, ако таксата е под 100 HRK.

Информация за начина на плащане на таксите е на разположение на уебсайта на електронния бюлетин (e-Bulletin Board), уебсайтовете на съдилищата и в сградите на съдилищата.

Съдебните такси могат да бъдат платени в държавния бюджет на Република Хърватия чрез всяка банка или пощенска служба.

За плащане на съдебни такси от чужбина трябва да бъде включена следната информация:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Джиро сметка (CC): 1001005-1863000160

Модел: HR64

Референтен номер: 5045-20735-PIN (или друг личен идентификационен номер за платеца)

Получател: Министерство на финансите на Република Хърватия от името на Търговския съд в Загреб

В основанието за плащане следва да се посочи таксата за дело ________ (номер на преписката по делото и описание на плащането, например съдебна такса за предложение за издаване на европейската заповед за плащане).

Какво да направя, щом платя таксите?

Щом плащането бъде направено, доказателство за плащането трябва да се изпрати на съда, който разглежда делото, за което се плаща таксата, като се включи позоваване на номера на съответното дело (ако номерът на делото е известен) или, ако е подадена молба за издаване на европейска заповед за плащане, тази молба трябва да бъде придружена от доказателство за банковото плащане.

Страните следва да представят документи на съда по пощата (препоръчана или обикновена пощенска пратка) или по електронен път във форма, която е в съответствие със специални разпоредби, посредством информационната система, която се използва в съдебната сфера.

Последна актуализация: 02/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Италия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Правилата за разноските по производствата са уредени в Консолидирания закон относно правните разноски (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), който е част от Президентски указ № 115 от 30 май 2002 г. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Какви са приложимите такси?

При гражданските искове всяка страна покрива разноските за собствените си документи и за документите, необходими за иска, ако законът или съдът изискват от тази страна да ги плати (член 8 от Консолидирания закон за правните разноски, Връзката отваря нов прозорецПрезидентски указ № 115/2002).

Таксите при граждански искове са следните:

 • стандартна такса за внасяне на иска;
 • такси за връчване;
 • такси за копия.

Колко трябва да платя?

Дължимите суми са посочени в член 13 и член 30 от Президентски указ № 115/2002 съответно относно стандартната такса и авансовото плащане за покриване на разноските за връчване по искане на съда.

Таксите за копия са уредени в членове 267 и сл. от Президентски указ № 115/2002 и са изброени в таблици 6, 7 и 8, които са приложения към този указ.

Съгласно член 46 от Връзката отваря нов прозорецЗакон № 374/1991 за създаване на Службата на мировия съдия (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [в Италия мировите съдии имат юридическа квалификация] се дължи единствено стандартната такса за документи и съдебни решения за суми до 1033 EUR.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай че не бъде извършено плащане, съдът или дружество за събиране на задължения (съществува споразумение с Equitalia Giustizia SpA) връчва известие за плащане с указания как да се извърши плащането на стандартната такса (член 248 от Президентски указ № 115/2002).

В случай че не бъдат платени таксите за копия и сумата, предвидена в член 30 от Президентски указ № 115/2002, съдът може да откаже да приеме документа (член 285 от Президентски указ № 115/2002).

Как мога да платя съдебните такси?

Ако плащането се извършва в Италия, следва да се използват пощенска сметка, формуляр F23 или марки, закупени от упълномощени търговци на тютюневи изделия и търговци на дребно.

Плащанията от чужбина следва да се извършват чрез банков превод.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След извършване на плащането съответната разписка трябва да се представи на съда като доказателство за плащане.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Кипър

В Кипър процедурната наредба за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. е Наредбата от 2008 г. относно европейската процедура за искове с малък материален интерес, която е в сила от 1 януари 2009 г.

Последна актуализация: 08/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Латвия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

В съответствие с Връзката отваря нов прозорецчлен 33 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums) съдебните разноски (tiesāšanās izdevumi) се състоят от:

1) държавна такса (valsts nodeva)

2) такса за обслужване (kancelejas nodeva)

3) разноски, свързани с разглеждането на делото

Държавна такса се дължи за всяка молба, която се внася в съда —- първоначален иск, насрещен иск, молба, внесена от трета страна с отделен иск по отношение на предмета на спора във вече започнало производство, молба по специална форма на процедура или друга молба, предвидена в Връзката отваря нов прозорецчлен 34 от Гражданския процесуален кодекс.

Такса за обслужване се дължи:

 1. за издаване на копие от документ по делото, както и за издаване на втори препис от съдебно решение или определение, 7,11 EUR
 2. за издаване на удостоверение, 2,85 EUR
 3. за издаване на препис от изпълнителен лист, 14,23 EUR
 4. за удостоверяване на влизането в сила на съдебно решение, ако съдебното решение трябва да бъде представено пред чуждестранни органи, 4,27 EUR
 5. за призоваване на свидетели, 4,27 EUR на човек.
Разноски, свързани с разглеждането на делото:
 1. суми, дължими на свидетели и експерти
 2. разходи, свързани с разпит на свидетели или извършване на инспекции на място
 3. разходи, направени за издирване на ответника
 4. разходи, свързани с изпълнението на съдебно решение
 5. разходи, свързани с връчването, издаването и превода на съдебни известия и други съдебни документи
 6. разходи за публикуване на обявления във вестници
 7. разходи, свързани със залог или обезпечение

Държавната такса не може да се плаща по електронен път.

Какви са приложимите такси?

За иск с малък материален интерес, внесен в съда, се заплаща държавна такса.

Такса за обслужване се дължи за издаване на копие от документ по делото, както и за издаване на втори препис от съдебно решение или определение; за издаване на удостоверение; за издаване на препис от изпълнителен лист; за удостоверяване на влизането в сила на съдебно решение, ако съдебното решение трябва да бъде представено пред чуждестранни органи; за призоваване на свидетели.

Разноски, свързани с разглеждането на делото, се дължат за суми, дължими на свидетели и експерти; разходи, свързани с разпит на свидетели или извършване на инспекции на място; разходи, направени за издирване на ответника; разходи, свързани с изпълнението на съдебно решение; разходи, свързани с връчването, издаването и превода на съдебни известия и други съдебни документи; разходи за публикуване на обявления във вестници; разходи, свързани със залог или обезпечение.

Колко трябва да платя?

Когато подавате молба, трябва да платите държавна такса в размер на 15 % от сумата на иска, но не по-малко от 71,41 EUR. Не се дължи държавна такса за искове за издръжка на дете или родител.

Съдът разпорежда изгубилата страна да възстанови всички съдебни разноски, платени от спечелилата страна. Ако искът е уважен частично, съдът разпорежда съдебните разноски да бъдат възстановени на ищеца пропорционално на уважената част от иска и на ответника — пропорционално на неуважената част от иска. Не се възстановява държавната такса за допълнителна жалба (blakus sudzība) по отношение на съдебно решение, нито за възобновяване на съдебно производство след постановяване на неприсъствено съдебно решение.

Ако ищец оттегли иска си, той трябва да възстанови съдебните разноски на ответника. В този случай ответникът не е задължен да възстановява съдебните разноски на ищеца. Ако обаче ищец оттегли претенциите си, тъй като ответникът ги е удовлетворил доброволно, след като те са били внесени в съда, съдът разпорежда, при постъпване на молба от страна на ищеца, ответникът да възстанови съдебните разноски на ищеца.

Ако съдът реши да не разглежда даден иск, той разпорежда, при постъпване на молба от ответника, ищецът да възстанови съдебните разноски на ответника.

Ако ищец е освободен от плащане на съдебни разноски, на ответника ще бъде разпоредено да плати съдебните разноски на ищеца като приход в държавния бюджет, пропорционално на уважената част от иска.

Такса за обслужване се дължи:

 1. за издаване на копие от документ по делото, както и за издаване на втори препис от съдебно решение или определение, 7,11 EUR
 2. за издаване на удостоверение, 2,85 EUR
 3. за издаване на препис от изпълнителен лист, 14,23 EUR
 4. за удостоверяване на влизането в сила на съдебно решение, ако съдебното решение трябва да бъде представено пред чуждестранни органи, 4,27 EUR
 5. за призоваване на свидетели, 4,27 EUR на човек.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако молба не е придружена с документи, потвърждаващи плащането на държавни такси и други съдебни разноски в съответствие с процедурата и в предвидения в закона размер, съдът, в съответствие с Връзката отваря нов прозорецчлен 133 от Гражданския процесуален кодекс, не придвижва молбата по-нататък и определя срок за отстраняване на нередностите от страна на ищеца.

Ако ищецът отстрани нередностите в определения срок, молбата се счита за подадена в деня, в който е била внесена първоначално в съда.

Ако ищецът не отстрани нередностите в определения срок, молбата се счита за неподадена и се връща на ищеца.

Връщането на молбата на ищеца не му пречи да я подаде отново в съда в съответствие с обикновените процедури, предвидени в закона.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавната такса и таксата за обслужване се заплащат по сметка на държавната хазна (Valsts kase). Разноските, свързани с разглеждането на делото, се заплащат по сметка на Съдебната администрация (Tiesu administrācija).

Такса за съдебни дейности (държавна такса) (Връзката отваря нов прозорецчлен 34 от Гражданския процесуален закон, с изключение на член 6):

Получател: Valsts kase

Регистрационен № 90000050138

Номер на сметка: LV55TREL1060190911200

Банка на получателя: Valsts kase

Код BIC: TRELLV22

Основание за плащането: данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Таксата за молба за принудително изпълнение на изпълнителен лист или друг документ за принудително изпълнение (държавна такса) (Връзката отваря нов прозорецчлен 34 от Гражданския процесуален кодекс, алинея 6) следва да се плати, както следва:

Получател: Valsts kase

Регистрационен № 90000050138

Номер на сметка: LV71TREL1060190911300

Банка на получателя: Valsts kase

Код BIC: TRELLV22

Основание за плащането: данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Таксата за обслужване (Връзката отваря нов прозорецчлен 38 от Гражданския процесуален кодекс):

Такса за обслужване в съдебна институция:

Получател: Valsts kase

Регистрационен № 90000050138

Номер на сметка: LV39TREL1060190911100

Банка на получателя: Valsts kase

Код BIC: TRELLV22

Основание за плащането: данни за лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на такса за обслужване се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Разноски, свързани с разглеждането на делото (Връзката отваря нов прозорецчлен 39 от Гражданския процесуален закон);

Районни (градски) съдилища и окръжни съдилища:

Получател: Tiesu administrācija

Регистрационен № 90001672316

Номер на сметка: LV51TREL2190458019000

Банка на получателя: Valsts kase

Код BIC: TRELLV22

Основание за плащането: „21499“, посочват се данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер. Ако плащането на разноски, свързани с разглеждането на делото, се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: име и регистрационен номер.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Когато подавате молба до съда, трябва да приложите документи, потвърждаващи плащането на държавни такси и други съдебни разноски в съответствие с процедурата и в предвидения в закона размер.

Последна актуализация: 22/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Литва

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

По отношение на европейските искове с малък материален интерес се събира съдебен гербов налог в размера, посочен в член 80, алинея 1, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс на Литва (Civilinio proceso kodeksas).

В съответствие с Резолюция № 1240 на правителството на Република Литва от 27 октомври 2011 г. за одобряване на правилата за изчисляване, плащане, прихващане и възстановяване на съдебен гербов налог този налог може да бъде платен и чрез електронни средства.

Какви са приложимите такси?

Съдебният гербов налог е платим в размера, посочен в следващия параграф.

Колко трябва да платя?

В зависимост от цената на иска — 3%, но не по-малко от 50 LTL. Ако процесуалните документи и приложенията към тях са внесени в съда единствено в електронен формат, се събира сума, равна на 75% от гербовия налог, приложим спрямо съответния процесуален документ, но не по-малко от 10 LTL.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Молбата трябва да бъде придружена от документи и други доказателства, които служат като основа на претенциите на вносителя, както и от доказателство за платен съдебен гербов налог.

Ако съдебният гербов налог не е платен, съдът издава разпореждане, в което се определя подходящ срок за спазване на изискването, който не може да бъде по-кратък от седем дни. Разпореждането се изпраща не по-късно от следващия работен ден след издаването му.

Ако страната в производството, която подава процесуалните документи, е спазила указанията на съда в определения срок, се счита, че процесуалният документ е представен на датата, на която първоначално е подаден в съда. В противен случай се счита, че процесуалният документ не е представен, и не по-късно от пет работни дни след изтичането на срока за спазване на изискването съдията издава разпореждане за връщане на процесуалния документ заедно с евентуалните придружаващи документи на лицето, което ги е внесло.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебният гербов налог се внася в приходната бюджетна сметка на Държавната данъчна инспекция към Министерството на финансите по начина, избран от съответното лице (електронно банкиране, плащане в брой, банков превод и т.н.).

Какво да направя след заплащане на таксите?

Доказателство за плащането на съдебния гербов налог се предоставя чрез платежното нареждане или друг потвърждаващ плащането документ, който трябва да съдържа следните данни:

 1. собственото и фамилното име на платеца, както и личния му идентификационен номер (за юридически лица: име и корпоративен идентификационен номер);
 2. собственото и фамилното име и личния идентификационен номер на другата страна (ответник, длъжник и т.н.) (за юридически лица: име и корпоративен идентификационен номер);
 3. датата на плащане;
 4. кода на плащането;
 5. платената сума;
 6. основанието за плащането (което трябва да бъде „съдебен гербов налог“ и името на съда, в който се образува производството).

Когато съдебният гербов налог е платен от представител на страната в производството (адвокат, асистент на адвоката или друго лице, представляващо интересите на страната), платежното нареждане или съответният друг потвърждаващ плащането документ следва, в допълнение към гореизброените данни, да включва и собственото и фамилното име и личния идентификационен номер (за юридически лица: име и корпоративен идентификационен номер) на представляваната страна.

Ако съдебният гербов налог е платен чрез електронни средства, не се изискват никакви документи за потвърждаване на плащането.

Последна актуализация: 02/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Люксембург

Какви са приложимите такси?

Няма определени такси за предявяване на иск в граждански съд (saisine du juge civil), освен разноските за връчване на документи и разноските за представителство от адвокат. По принцип в производствата пред гражданските съдилища не се дължат такси. Щом бъде постановено съдебно решение, може да бъдат направени последващи разноски във връзка с принудителното изпълнение на решението и по искане на спечелилата страна.

Последна актуализация: 28/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Унгария

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще ми струва?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Правилата, които уреждат дължимите съдебни такси в образуваните в Унгария процедури съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, са предвидени в Закон № XCIII от 1990 г. относно налозите. Съгласно тези правила при започването на процедурата трябва да се заплати такса в размер на 6 процента от цената на иска, като се закупят таксови марки в пощенската служба или като таксата бъде платена на държавната данъчна администрация. Таксата може да бъде платена на държавната данъчна администрация и чрез банков превод.

Какви са приложимите такси?

Съдебните такси трябва да бъдат платени при започването на процедурите за искове с малък материален интерес.

Колко ще ми струва?

При парични искове трябва да се платят 6 процента от цената на иска, с изключение на допълнителните вземания (лихви, разноски), докато при непарични искове трябва да се платят 6 процента от изчислената цена на иска, като минимумът е 15 000 HUF. В случай на парични искове във валути, различни от форинт, таксата трябва да се плати върху цената на иска по средния валутен курс на централната банка, приложим на датата на внасяне на иска.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ищците, които не са платили таксата при започването на процедурата, получават искане за плащане от съда. Ако ищецът не изпълни искането в определения срок, съдът отхвърля иска.

Как мога да платя съдебните такси?

 1. Процесуалната такса може да се плати с таксови марки. Таксови марки могат да бъдат закупени в пощенските служби. Когато процесуалната такса е платена с таксови марки, сумата се закръгля нагоре или надолу, така че евентуалният остатък под 50 HUF не се взема под внимание, а при евентуален остатък над 50 HUF стойността се счита за 100 HUF.
 2. Ищецът може също така да плати процесуалната такса въз основа на изчисление от държавната данъчна администрация. В този случай формулярът на иска трябва да се подаде заедно с копие до държавната данъчна администрация. Изчислената такса трябва да бъде платена чрез парично нареждане, предоставено от държавната данъчна администрация, или чрез превод по сметката, посочена от държавната данъчна администрация, или с банкова карта, когато това е възможно. За да бъде изчислена процесуалната такса, формулярът на иска може да бъде подаден във всяка окръжна (столична) данъчна дирекция на Националната данъчна и митническа служба (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

Какво трябва да направя след заплащане на таксите?

 1. Ако процесуалната такса е платена с таксови марки, марката трябва да бъде прикрепена върху молбата, след което молбата трябва да бъде подадена в съда. Прикрепената към молбата таксова марка не трябва да бъде изменяна или маркирана по никакъв начин от клиента.
 2. Когато процесуалната такса е платена въз основа на изчисление, държавната данъчна администрация удостоверява върху молбата, че искът е бил представен, за да може да бъде изчислена таксата, след което искът може да бъде внесен в съда.
Последна актуализация: 08/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Малта

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси, приложими спрямо тази процедура, са следните:

Тарифа A от приложение 2 към Подзаконов нормативен акт 380.01, Процедурен правилник на Трибунала за искове с малък материален интерес.

Глава 12, тарифа Б, член 2 от Законите на Малта, Граждански процесуален и функционален кодекс.

Плащането на регистрационните такси не може да се извършва по електронен път.

Какви са приложимите такси?

Формуляр A — Исков формуляр

Формуляр В — Формуляр за отговор

Формуляр Г — Удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес

Колко трябва да платя?

Формуляр A — Исков формуляр: 40,00 EUR регистрационна такса и 7,20 EUR за уведомяване на всеки ответник

Формуляр В — Формуляр за отговор: 25,00 EUR регистрационна такса и 7,20 EUR за уведомяване

Формуляр Г — Удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес: 20,00 EUR регистрационна такса

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Формулярът не се обработва, докато не бъде получено плащане.

Как мога да платя съдебните такси?

Можете да платите съдебните такси по следната банкова сметка:

Име на титуляря на сметката

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (международна банкова сметка)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Национален банков ключ

SORT CODE 01100

Номер на сметката

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT код

MALTMTMT

Име на банката

CENTRAL BANK OF MALTA

Адрес на банката

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Валута на сметката

ЕВРО

Какво да направя след заплащане на таксите?

Трябва да предоставите бележката, издадена от банката, чрез която е извършена транзакцията.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Холандия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Исковете по европейската процедура за искове с малък материален интерес (Регламент (ЕО) Връзката отваря нов прозорец№ 861/2007, който влезе в сила на 1 януари 2009 г.) се подават в съда, който е компетентен съгласно общите правила за местна компетентност, посредством формуляр A. Европейската процедура за искове с малък материален интерес е предназначена да опрости и ускори трансграничните искове на стойност до 5 000 EUR. Регламентът се прилага между всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е на разположение на страните в производство като алтернатива на производствата, които съществуват съгласно законодателството на държавите членки. Съдебно решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, се признава и е изпълнимо в друга държава членка, без да е необходима декларация за изпълнимост и без възможност за подаване на възражение срещу признаването му.

За процедурата за искове с малък материален интерес са изготвени стандартни формуляри на всички езици на ЕС. За да започне процедурата, трябва да бъде попълнен формуляр A. Всички относими документи, като разписки и фактури, следва да бъдат приложени към формуляра.

Единствената причина, поради която изпълнението в друга държава членка може да бъде отказано, е ако то противоречи на друго съдебно решение в другата държава членка между същите страни. Изпълнението се осъществява съгласно националните правила и процедури на държавата членка, в която се изпълнява съдебното решение.

Какви са приложимите такси?

Размерът на съдебните такси зависи от стойността на иска или молбата. Вижте също: Колко трябва да платя?

Колко трябва да платя?

По-долу е посочена разбивка на приложимите такси за 2019 г.:

Естество или стойност на иска или молбата

Съдебна такса за лица, различни от физически

Съдебна такса за физически лица

Съдебна такса за лица с ограничени средства

Дела, свързани с иск или молба:

— С неопределена стойност или

— На стойност, която не надвишава

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба на стойност, надвишаваща:

500 EUR, но ненадвишаваща 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

За повече информация вж. Връзката отваря нов прозорецСъдебна система на Нидерландия и Връзката отваря нов прозорецСъвет за правна помощ на Нидерландия.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Съдебните такси трябва да бъдат платени предварително. Ако след изтичането на един месец плащането не бъде извършено, делото се прекратява и няма да бъде продължено.

Как мога да платя съдебните такси?

Изпратена фактура може да бъде платена чрез превод (електронен или друг).

Какво да направя след заплащане на таксите?

След плащането ответникът се уведомява и от него се иска да попълни и върне формуляра с отговори.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

Формуляр A

Връзката отваря нов прозорецСъдебна система на Нидерландия

Връзката отваря нов прозорецСъвет за правна помощ на Нидерландия

Последна актуализация: 08/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Австрия

Тази страница съдържа информация за съдебните такси в Австрия.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес документът, с който се образува производството, се нарича „иск“ („Klage“), както е предвидено и в националното законодателство. Поради тази причина в австрийското законодателство относно съдебните такси не се съдържа отделна национална разпоредба относно исковете, обхванати в този Регламент. Искът и последващото производство на първа инстанция попадат в тарифна позиция 1 (Tarifpost 1) от австрийския Закон за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz), който се отнася до всички национални граждански производства.

Какви са приложимите такси?

При производства на първа инстанция, свързани с искове съгласно европейската процедура за искове с малък материален интерес, се прилага тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси в съответствие със забележка 1 към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси. Тази фиксирана такса е дължима независимо от това дали производството е приключило. Намаление (на една четвърт) се прилага само ако искът бъде оттеглен или отхвърлен незабавно, преди на другата страна да бъдат връчени документи (забележка 3 към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси), или ако делото е приключено по законосъобразен начин по време на първото съдебно заседание (такса, намалена наполовина; забележка 2 към тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси). Съгласно австрийската система за съдебните такси само молбата за образуване на производството (в този случай искът съгласно европейската процедура за искове с малък материален интерес) е обект на такса в гражданското производство на първа инстанция. Няма допълнителни съдебни такси за по-нататъшните етапи от производството на първа инстанция.

Съгласно член 2, алинея 1, буква a) от Закона за съдебните такси задължението за плащане на такси възниква, когато искът по европейската процедура за искове с малък материален интерес бъде внесен в съда. Ако делото бъде разширено впоследствие, задължението за плащане на такси възниква при подаването на писмените изявления. В случай на договаряне, задължението за плащане на такси възниква, когато разширяването на иска или постигната договореност, която излиза извън предмета на иска, бъдат записани в протокола. Таксата трябва да бъде платена в този момент. В същия срок трябва да бъдат подадени и молбите за освобождаване от плащането на съдебни такси под формата на правна помощ (Verfahrenshilfe), стига да са изпълнени условията.

Молбите за преразглеждане съгласно член 18 от Регламента са безплатни.

Колко трябва да платя?

Изчисляването на съдебните такси за производства на първа инстанция зависи от стойността на предмета на иска (цената на спора, както е посочена в исковата молба, или по-късно в разширения иск) и броя на страните. За илюстрация вж. по-долу пълната таблица на ставките в рамките на тарифна позиция 1 от Закона за съдебните такси (към 1 август 2017 г.; щракнете тук за актуалната формулировка на Връзката отваря нов прозорецЗакона за съдебните такси):

Тарифна позиция 1

Стойност на предмета на иска

Дължима такса

не надвишава

150 EUR

23 EUR

надвишава

150 EUR, но не надвишава

300 EUR

45 EUR

надвишава

300 EUR, но не надвишава

700 EUR

64 EUR

надвишава

700 EUR, но не надвишава

2000 EUR

107 EUR

надвишава

2 000 EUR, но не надвишава

3 500 EUR

171 EUR

надвишава

3 500 EUR, но не надвишава

7 000 EUR

314 EUR

надвишава

7 000 EUR, но не надвишава

35 000 EUR

743 EUR

надвишава

35 000 EUR, но не надвишава

70 000 EUR

1 459 EUR

надвишава

70 000 EUR, но не надвишава

140 000 EUR

2 919 EUR

надвишава

140 000 EUR, но не надвишава

210 000 EUR

4 380 EUR

надвишава

210 000 EUR, но не надвишава

280 000 EUR

5 840 EUR

надвишава

280 000 EUR, но не надвишава

350 000 EUR

7 299 EUR

надвишава

350 000 EUR

1,2 % от цената на спора плюс 3 488 EUR

Ако има повече от две страни, допълнителна такса за голям брой страни между 10 % и 50 % може да се добави в съответствие с член 19a от Закона за съдебните такси.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай на закъсняло плащане се налага фиксирана санкция в размер на 22 EUR (към 1 август 2017 г.) съгласно член 31 от Закона за съдебните такси. Закъснялото плащане на съдебната такса обаче няма отражение върху изпълнението на самото гражданско производство. Съдебните производства не зависят от плащането на съдебните такси — те се провеждат по изцяло независим начин.

Събирането на съдебните такси от правосъдния орган е регламентирано в австрийския Закон за събирането на съдебни плащания (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Ако вследствие на неплащане правосъдният орган трябва да издаде разпореждане за плащане (документ за принудително събиране на съдебните такси) съгласно член 6a от Закона за събирането на съдебни плащания, се прилага допълнителна такса в размер на 8 EUR (към 1 януари 2014 г.).

Как мога да платя съдебните такси?

Начинът на плащане е регламентиран в член 4 от Закона за съдебните такси. Съгласно член 4 таксите могат да бъдат платени с банкова карта с функция „Банкомат“ или с кредитна карта, с депозит или с банков превод по сметката на компетентния съд или с депозит в брой в същия съд. Банковите данни на съда са на разположение на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецФедералното министерство на правосъдието (раздел „Съдилища“ (Gerichte)).

Освен това всички такси могат да бъдат плащани чрез директен дебит, ако съдът (или по принцип австрийската съдебна система) е упълномощен да събира съдебни такси от сметка, посочена от страната, която дължи таксите, и да ги депозира по сметка на съда. За тази цел в молбата (иска по европейската процедура за искове с малък материален интерес) трябва да е посочена сметката, от която следва да се съберат таксите, и упълномощаването за тяхното събиране, например като се включи позоваване „Gebühreneinzug!“ или „AEV!“. За да се даде ограничено упълномощаване, в молбата може също да се посочи максималната сума, която следва да се дебитира (членове 5 и 6 от Наредбата за директен дебит (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Когато искът по европейската процедура за искове с малък материален интерес е внесен посредством австрийската система за електронно правосъдие (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), таксите трябва да бъдат платени чрез директен дебит. В този случай максималната сума, която следва да бъде дебитирана, не може да бъде посочена конкретно.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако федералните органи имат право на получаване на съдебните такси при подаването на молбата (иска по европейската процедура за искове с малък материален интерес) и не е налице упълномощаване за директен дебит, към молбата трябва да се приложи доказателство за плащане на таксите (доказателство за превод) (член 4 от Закона за съдебните такси). Ако плащането е извършено с банкова карта, кредитна карта, депозит или превод по сметката на компетентния съд или чрез директен дебит от сметката на страната, австрийската Федерална счетоводна агенция уведомява правосъдния орган за осчетоводяването на плащанията по сметката на съда едва на по-късен етап. Процедурата, свързана с уведомяването за съдебни такси, приключва, когато бъде предоставено доказателство за плащане (изцяло).

В случай на надплащане, в срок до пет години може да бъде внесен иск за възстановяване на надвнесените съдебни такси (член 6в, алинея 1, точка 1 от Закона за събирането на съдебни плащания).

Последна актуализация: 21/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Полша

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Таксите в гражданските производства са уредени със Закона за съдебните разноски (граждански дела) от 28 юли 2005 г. (консолидиран текст: Държавен вестник на Република Полша, 2014 г., позиция 1025). По правило такса е дължима за всяка внесена искова молба, в това число искове, подадени като част от производствата, уредени в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

В Закона за съдебните разноски (граждански дела) (дял IV — Освобождаване от съдебни разноски) се предвижда възможността за внасяне на молба за освобождаване от тези разноски.

Какви са приложимите такси?

Спрямо процедурата за искове с малък материален интерес се прилага фиксирана такса.

Колко трябва да платя?

Фиксирана такса в размер на 100 PLN се налага за исковите молби, подадени като част от европейската процедура за искове с малък материален интерес (член 27б от Закона за съдебните разноски (граждански дела)). Същата такса се налага при обжалване (член 18 във връзка с член 27б от Закона).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с член 1262 § 1 от Закона от 17 ноември 1964 г. — Граждански процесуален кодекс (Държавен вестник на Република Полша, брой 43, позиция 269 с измененията) съдилищата не предприемат никакви действия по процесуален документ, без да е платена дължимата такса. С други думи таксата трябва да бъде платена, когато бъде подаден процесуален документ (искова молба) в компетентния съд, или трябва да бъде подадена молба за освобождаване от съдебни разноски.

Процесуалните последици при неплащане на такси за процесуален документ са посочени в Връзката отваря нов прозорецчленове 130 и Връзката отваря нов прозорец1302 от Гражданския процесуален кодекс, наред с другото.

В съответствие с член 130 от Гражданския процесуален кодекс, ако процесуален документ (включително искова молба) не може да бъде обработен вследствие на неплащане на таксата, председателстващият съдия приканва страната да извърши съответното плащане в едноседмичен срок и при неизпълнение на това изискване процесуалният документ се връща. Ако процесуалният документ е подаден от лице, което живее в чужбина и няма назначен представител в Полша, председателстващият съдия определя срок за плащане на таксата, който не може да бъде по-кратък от един месец. Ако таксата не бъде платена в определения срок, процесуалният документ се връща на страната. Ако таксата е платена в определения срок, процесуалният документ поражда правно действие от датата, на която е внесен.

В съответствие с член 1302 от Гражданския процесуален кодекс процесуален документ, подаден от адвокат или юрист в областта на патентното право, за който не е извършено плащане, се връща без покана за плащане, ако таксата е фиксирана или пропорционална на стойността на спора така, както е посочена от страната. Ако обаче таксата за процесуалния документ е платена в едноседмичен срок от връчването на решението за връщане на документа, той започва да поражда правно действие от датата, на която е внесен.

Как мога да платя съдебните такси?

Процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела са уредени в Връзката отваря нов прозорецНаредба на Министерството на правосъдието от 31 януари 2006 г. за установяване на процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела (Държавен вестник на Република Полша, брой 27, позиция 199), с която се прилага горепосоченият Закон за съдебните разноски (граждански дела).

Съдебните такси по граждански дела могат да бъдат платени безкасово по разплащателната сметка на компетентния съд (данните за сметката могат да бъдат получени директно от съда или на неговия уебсайт, както и на уебсайта на Министерството на правосъдието), директно на касата на съда или под формата на съдебни таксови марки, които могат да бъдат закупени на касата на съда.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Щом таксата бъде платена и евентуалните липсващи документи бъдат представени, съдът разглежда делото при закрити врати. Съдът може да насрочи изслушване само в случаите, предвидени в Регламент (ЕО) № 861/2007.

Последна актуализация: 26/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Румъния

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е уредена в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

Системата на съдебните гербови налози е регламентирана в Извънредно постановление № 80/2013, което е в сила от 26 юни 2013 г. Този законодателен акт е приет след изменението на правната уредба за провеждане на граждански производства чрез приемането на Гражданския процесуален кодекс и въвеждането на новите разпоредби, приети с него.

Съдебни гербови налози се дължат от всички физически и юридически лица и се заплащат като възнаграждение за услугите, предоставяни от съдилищата, както и от Министерството на правосъдието (Ministerul Justiției) и прокуратурата към Висшия касационен съд (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

В Румъния съдебните гербови налози могат да се плащат онлайн, но към настоящия момент системата за плащания по електронен път не е въведена в експлоатация.

Какви са приложимите такси?

При условията, предвидени по закон, съдебни гербови налози се дължат както на първа инстанция, така и при обжалване.

При подаване на искане физически лица може да получат право на намаляване на размера на плащането, освобождаване от него или разсрочено плащане на съдебните гербови налози по силата на Извънредно постановление на правителството № 51/2008 относно публичната правна помощ по граждански производства, одобрено с изменения, въведени със Закон № 193/2008, както е изменен. На юридически лица могат да бъдат предоставени облекчения за плащане на съдебните гербови налози съгласно член 42, алинея 2 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013.

Колко трябва да платя?

Съгласно действащото законодателство съдебният гербов налог за внасяне на искова молба е установен в член 3, алинея 1 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013, както следва:

 • а. до стойност 500 RON — 8%, но не по-малко от 20 RON;
 • б. между 501 RON и 5000 RON — 40 RON + 7% от стойностите над 500 RON;
 • в. между 5001 RON и 25 000 RON — 355 RON + 5% от стойностите над 5000 RON;

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с Извънредно постановление на правителството № 80/2013 съдебният гербов налог трябва да се плати предварително. Ако ищецът не изпълни задължението си да плати таксата в срока, определен по закон или от съда, молбата се анулира като такава, върху която не е положена гербова марка, или когато е приложимо, се урежда в границите на законно платения съдебен гербов налог. Освен това ако молбата за облекчения за плащането на съдебния гербов налог не е уважена и ищецът не е заплатил дължимия съдебен гербов налог в срока, определен от съда, и не е приложил никакво доказателство за плащане към преписката, съдът анулира молбата като такава, върху която не е положена гербова марка.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните гербови налози могат да бъдат заплатени от задълженото лице в брой, чрез банков превод или онлайн по отделна сметка за приходи в местния бюджет, т.е. „Съдебни гербови налози и други гербови налози“, на административното подразделение по местоживеене или местопребиваване на физическото лице или, когато е приложимо, по адрес на управление на юридическото лице. Разходите за превеждане на таксите се понасят от длъжника.

Ако задълженото лице няма нито местоживеене, нито местопребиваване, нито адрес на управление, когато е приложимо, в Румъния, съдебният гербов налог е платим към сметката на местния бюджет на административното подразделение, на чиято територия се намира съдът, в който е заведен искът или е подадена молбата.

Съдебните гербови налози са платими в брой в дирекциите за данъци и такси на административните подразделения по местоживеене или местопребиваване на физическото лице или по адрес на управление на юридическото лице.

Съдебните гербови налози са платими чрез банков превод и онлайн.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Разписката за плащането на съдебните гербови налози, която се издава за плащания в брой, или паричното нареждане се представят при регистрирането на молбата.

Разписките или, когато е приложимо, паричните нареждания за съдебни гербови налози нямат стандартен формат и се издават във формата, приета от административното подразделение, в което е извършено плащането.

Когато съдебният гербов налог е платен, след като съдът е известил ищеца в тази връзка, последният трябва да добави към преписката доказателството за плащане на налога в срок до десет дни от получаването на известието.

Доказателството за плащане на съдебния гербов налог може да бъде представено лично в съда или по пощата, като се посочи номерът на преписката (делото), за която е извършено плащането. Този номер е посочен в известието от съда до съответната страна.

Последна актуализация: 21/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Словения

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси, приложими спрямо европейската процедура за искове с малък материален интерес, са изброени в словенския Закон за съдебните такси (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Държавен вестник на Република Словения) бр. 37/08, 97/10, 63/13, Връзката отваря нов прозорец58/14 — решение на Конституционния съд, Връзката отваря нов прозорец19/15 — решение на Конституционния съд, 30/16 и 10/17–ZPP-E (Закон за изменение на Гражданския процесуален закон за състезателни производства); наричан по-нататък ZST-1), който е общият закон относно съдебните такси.

ZST-1 (член 6) осигурява правното основание за плащането на съдебни такси в брой, чрез електронни пари и други валидни средства за плащане, което важи и за плащането на такси в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес. На практика съдебните такси могат да бъдат плащани по електронен път чрез услугите за онлайн плащания на отделните банки.

Какви са приложимите такси?

В рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилага еднократна съдебна такса за цялото производство. Задълженото лице за плащането на съдебната такса е ищецът, а плащането трябва да бъде извършено в момента на подаване на молбата за образуване на производство в съда.

Колко трябва да платя?

Размерът на съдебната такса в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, която ищецът трябва да плати при подаване на молбата за образуване на производство в съда, зависи от цената на иска:

 • Ако цената на иска е под 300 EUR, таксата е 54 EUR.
 • Ако цената на иска е между 301 EUR и 600 EUR, таксата е 78 EUR.
 • Ако цената на иска е между 601 EUR и 900 EUR, таксата е 102 EUR.
 • Ако цената на иска е между 901 EUR и 1200 EUR, таксата е 126 EUR.
 • Ако цената на иска е между 1201 EUR и 1500 EUR, таксата е 150 EUR.
 • Ако цената на иска е между 1501 EUR и 2000 EUR, таксата е 165 EUR.
 • Ако цената на иска е между 2001 EUR и 2500 EUR, таксата е 180 EUR.
 • Ако цената на иска е между 2501 EUR и 3000 EUR, таксата е 195 EUR.
 • Ако цената на иска е между 3001 EUR и 3500 EUR, таксата е 210 EUR.
 • Ако цената на иска е между 3501 EUR и 4000 EUR, таксата е 225 EUR.
 • Ако цената на иска е между 4001 EUR и 4500 EUR, таксата е 240 EUR.
 • Ако цената на иска е между 4501 EUR и 5000 EUR, таксата е 255 EUR.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не заплати съдебната такса в срок, съдът провежда производството въпреки това и съдебната такса се събира принудително, когато това е необходимо.

Как мога да платя съдебните такси?

ZST-1 (член 6) осигурява правното основание за плащането на съдебни такси в брой, чрез електронни пари и други валидни средства за плащане, което важи и за плащането на такси в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес.

На практика съдебните такси могат да бъдат плащани по електронен път чрез услугите за онлайн плащания на отделните банки или директно чрез доставчика на платежни услуги или на касата на съда (в брой или чрез ПОС терминал).

Всяка банка има собствена услуга за онлайн плащания за целите на извършването на плащания по електронен път.

Задълженото лице може да плати съдебната такса предварително, т.е. при подаване на молбата за започване на производството в съда, или може да подаде молбата в съда и да изчака съдът да му изпрати известие за плащане със съответната сума и всички останали данни, необходими за извършване на плащането.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако при плащането на съдебната такса е указан точният референтен номер (който съдът съобщава на задълженото лице в известието за плащане), от задълженото лице не се изисква да предоставя на съда доказателство за плащането. В такива случаи съдът е уведомен за плащането посредством специална система за електронно банкиране (UJPnet), в която правилният референтен номер е от решаващо значение за разпознаване на отделните плащания.

Ако обаче съдебната такса е платена, без да е посочен правилният референтен номер, задълженото лице трябва да представи в съда доказателство за плащане. Няма специални формални условия за валидността на такова доказателство. Въз основа на такова доказателство съдът проверява при необходимост плащането на съдебната такса в платформата UJPnet (по-специално когато съдебната такса не е платена на касата на съда).

Последна актуализация: 06/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Швеция

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

„Таксата за молба се налага в размера, посочен по-долу, когато бъде започната която и да било от следните процедури.

Категория A …………………………………900 SEK (1) /…/ граждански искове в съответствие с Регламент (ЕО) № 861/2007 от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес“ (приложение към Наредба 1987:452 относно таксите в общите съдилища).

Таксата за молба се плаща на съда, в който е внесен искът. Понастоящем не е възможно таксата да бъде платена по електронен път чрез уебсайт.

(1) Този размер се прилага от 1 юли 2014 г.

Какви са приложимите такси?

За процедурата за искове с малък материален интерес се прилага еднократна такса за молба, която се плаща при подаването на молбата в съда. Не се налагат други такси за процедурата или за процесуални мерки.

Колко трябва да платя?

Таксата за молба в размер на 900 SEK, считано от 1 юли 2014 г., представлява цялата сума за процедурата.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако не платите таксата за молба, след като сте били помолени да окомплектовате молбата с плащане, делото ще бъде прекратено и съдът няма да разгледа иска ви. След отхвърляне е възможно да се подаде нов иск със същия предмет.

Как мога да платя съдебните такси?

Можете да платите таксата за молба в брой или с карта на приемното гише на съда или чрез сметката на съда в PlusGiro. Можете да намерите информация за връзка със съда и данни за номера на сметката Връзката отваря нов прозорецтук.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След като извършите плащането, не е необходимо да предприемате други действия и като общо правило не е необходимо да предоставяте доказателство за плащане. Съдът съотнася направените плащания към подадените при него искове. За да се улесни съотнасянето на плащането ви към вашия иск, уверете се, че при извършването на плащането сте посочили пълното си име и пълното име на другата страна. Винаги съхранявайте потвърждението за плащане, тъй като то може да се използва за проследяване на плащане при необходимост.

Последна актуализация: 08/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Англия и Уелс

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Ищецът може да използва Регламента за европейската процедура за искове с малък материален интерес, за да предяви иск в размер до 2 000 EUR (без да се включват всички лихви, разходи и разноски) срещу ответник при трансграничен случай. За трансграничен случай говорим, когато поне една от страните е с местоживеене или обичайно местопребиваване в държава членка, различна от държавата, в която е предявен искът. Процедурата може да се използва както за парични, така и за непарични вземания, предявени по граждански и търговски дела. В Англия и Уелс производство може да се образува в окръжния съд, но не и във Висшия съд.

Какви са приложимите такси?

Съдебните такси за европейската процедура за искове с малък материален интерес са същите като дължимите при националната процедура за искове с малък материален интерес.

За подаването на искова молба за европейската процедура за искове с малък материален интерес е необходимо да се заплатят съдебни такси. Ако желаете да платите с дебитна/кредитна карта, данните на съответната карта следва да бъдат посочени в допълнението „Европейска процедура за искове с малък материален интерес, формуляр А“.

В случаите, при които е необходимо да се проведе изслушване с цел решаване на спора, трябва да се заплати и такса за изслушването.

Ако по отношение на дадено вземане е необходимо принудително изпълнение, ще се изисква плащането на допълнителна съдебна такса. Повече информация относно видовете налични процедури може да бъде намерена на страниците за принудително изпълнение за Англия и Уелс на адрес.

Колко трябва да платя?

Съдебните такси в Англия и Уелс могат да бъдат намерени в брошура Връзката отваря нов прозорецEX50 — Съдебни такси по граждански и семейни дела

За улеснение, посочените в таблицата по-долу такси за искове с малък материален интерес са валидни към 17 ноември 2016 г. Съдебните такси подлежат на изменения и поради това винаги трябва да проверявате в съда, да питате вашия процесуален представител или да се съветвате с което и да е лице или организация, които имат отношение към въпроса, дали посочената сума на таксата е актуална. Посочените по-долу такси са в британски лири (GBP) и за да се изчисли тяхната равностойност в евро, трябва да се извърши конвертиране по курса за деня, в който желаете да подадете исковата молба.

1.1 При започване на производство (включително производство, образувано след издаването на разрешение за това, като се изключват дела на Бизнес центъра към Окръжния съд (CCBC), заведени от потребители на центъра, или дела, заведени от потребители на Money Claim OnLine) за събиране на парична сума, когато сумата, за която се претендира:

Подлежаща на плащане такса (GBP)

а) не надвишава 300 GBP

35 GBP

б) надвишава 300 GBP, но не надвишава 500 GBP

50 GBP

в) надвишава 500 GBP, но не надвишава 1 000 GBP

70 GBP

в) надвишава 1 000 GBP, но не надвишава 1 500 GBP

80 GBP

г) надвишава 1 500 GBP, но не надвишава 3 000 GBP

115 GBP

При производство с провеждане на изслушване се заплаща допълнителна такса.

Дължима такса за разглеждане на дело по искове с малък материален интерес, при които претендираната сума:

i) не надвишава 300 GBP

25 GBP

ii) надвишава 300 GBP, но не надвишава 500 GBP

55 GBP

ii) надвишава 500 GBP, но не надвишава 1 000 GBP

80 GBP

iii) надвишава 1 000 GBP, но не надвишава 1 500 GBP

115 GBP

iv) надвишава 1 500 GBP, но не надвишава 3 000 GBP

170 GBP

Ако желаете принудително изпълнение по отношение на дадено вземане е необходимо да платите допълнителна такса.

За да подадете искова молба в съда, е необходимо да заплатите съдебна такса, а след това и допълнителни съдебни такси на различните етапи от съдебното дело. Възможно е да бъдете одобрен за „освобождаване от такса“ (в зависимост от личните Ви обстоятелства), което означава, че може да не е необходимо да заплащате съдебна такса или да заплатите само част от нея. Вие обаче трябва да подавате молба за освобождаване поотделно за всяка дължима такса в хода на съдебния процес. Така например подаването на молба за освобождаване от такса при подаване на първата искова молба ще Ви даде право на освобождаване само за тази първа такса „за подаване“. Това произтича от факта, че личните Ви обстоятелства могат да се променят в хода на съдебното дело и на по-късен етап от делото вече може да не отговаряте на критериите за освобождаване от такса. Също така е възможно в хода на делото вече да отговаряте на критериите за освобождаване от такса.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не попълни правилно необходимите данни от кредитната карта или по някаква причина плащането не се осъществи, съдът, който разглежда иска, ще изпрати на ищеца формуляр „Б“ — „Искане от съда за попълване и/или поправка на исков формуляр“, с който ще поиска от ищеца да предостави данни на валидна кредитна карта, за да бъдат платени съдебните такси. Молбата няма да бъде допълнително разглеждана, ако плащането не бъде получено.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащането на съдебната такса се извършва чрез предоставяне на съда на точни данни за плащането. Първоначално това следва да се извърши, като съответните данни се предоставят в „Европейската процедура за искове с малък материален интерес, допълнение към формуляр А“.

Обикновено плащането се извършва с дебитна/кредитна карта. Вероятно не всички начини на плащане, посочени във формуляр A, ще бъдат възможни в съда, в който се подава исковата молба. Ищецът следва да се свърже със съда и да потвърди кой начин на плащане може да използва.

Таксата може да бъде платена и по телефона с кредитна карта. Много съдилища разполагат с устройства за извършване на такива картови плащания, но първо трябва да се свържете със съответния съд, за да потвърди дали плащането може да се извърши по този начин.

Електронното плащане може да се извърши само по отношение на лице, чийто адрес е в Обединеното кралство.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако молбата е надлежно подадена, съдът ще връчи исковия формуляр (с придружаващите го документи) заедно с формуляра за отговор за европейската процедура за искове с малък материален интерес (формуляр В). Заедно с разписката за платежната операция на ищеца ще бъде изпратено известие за издаване.

Обикновено разписката е с размери 8 x 12 см, като в горния ѝ край са посочени наименованието на съда и пощенският адрес, а в долния ѝ край се посочват платената сума и датата и часът на плащането.

За повече информация моля, разгледайте Връзката отваря нов прозорецТрансгранични искове в Европейския съюз.

Последна актуализация: 04/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Северна Ирландия

Европейската процедура за искове с малък материален интерес не подлежи на съдебна такса.

Последна актуализация: 23/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Шотландия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

В Шотландия съдебните такси за европейската процедура за искове с малък материален интерес са уредени от:

 • Наредба на шерифа за съдебните такси от 2018 г., нормативен акт на Шотландия № 2018/481, изменен с:
 • Наредба на шерифа за изменение на съдебните такси от 2018 г., нормативен акт на Шотландия № 2018/194.

Таблица 2, част II, номера 16 и 38 се прилагат за европейската процедура за искове с малък материален интерес от 1 април 2019 г.

Таблица 3, част II, номера 16 и 38 се прилагат за европейската процедура за искове с малък материален интерес от 1 април 2020 г.

Не е възможно плащането на таксите да се извършва по електронен път.

Какви са приложимите такси?

За подаване на молба за европейска процедура за искове с малък материален интерес с формуляр A от Регламент 861/2007 на ЕС се изисква плащането на една такса, която покрива всички съдебни процедури.

Разноските за връчване на документите по пощата са включени в нея, но е възможно да има допълнителна такса, ако връчването на ответника трябва да се извърши от съдебен изпълнител на шерифа.

Не се изисква такса за подаване на отговор на иска с формуляр В.

Обикновено не се изисква представителство от адвокат и в таксата не са включени каквито и да е адвокатски хонорари.

Колко трябва да платя?

Настоящата такса за подаване на молба за европейска процедура за искове с малък материален интерес в съда за:

 • парични суми в размер на 300 GBP или 250 EUR се изисква плащането на такса в размер на 19 GBP;
 • при всяка друга молба за европейска процедура за искове с малък материален интерес таксата е 104 GBP.

Допълнителната такса за връчване на документите на ответника от съдебен изпълнител на шерифа включва административна такса в размер на 13 GBP, към която се прибавят разходите за връчване от съдебния изпълнител на шерифа.

По смисъла на член 8 от Наредбата на шерифа за съдебните такси от 2018 г., нормативен акт на Шотландия № 2018/481, изменен, дадена страна може да има право на освобождаване от такси, ако например има право на определени държавни помощи или ако има право на правна помощ по граждански спорове.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Съгласно точка 3 от Наредбата на шерифа за съдебните такси от 2018 г., нормативен акт на Шотландия № 2018/481, изменен, съдът не приема молбата и не е задължен да предприеме каквото и да било действие, без таксата да бъде платена.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси могат да бъдат платени чрез:

 • Чекове — могат да бъдат платени до „Съдебната служба на Шотландия“;
 • Дебитна и кредитна карта — моля, проверете кои видове карти се приемат в съответния съд и дали плащането може да се извърши по телефона.
 • Пощенски запис — може да бъде платен до „Съдебната служба на Шотландия“
 • В брой — ако плащате по пощата, не е препоръчително да извършвате плащанията в брой.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Съдът приема подаването на молбата с формуляр А от Регламент 861/2007 на ЕС, заедно с документа за плащането. Молбата и документа за плащането следва да се представят или да се изпратят на съда по едно и също време. След това, като следваща стъпка от процедурата, съдът ще предостави или ще изпрати формуляр Б или формуляр 1, или ще връчи формуляр А на ответника. Не се изисква доказателство за плащането.

Последна актуализация: 04/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.