Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Ustanovení o platbě soudních poplatků a nákladů občanskoprávních řízení jsou stanovena v občanském soudním řádu a přehledu státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu.

Občanský soudní řád:

„Kapitola osm. Poplatky a náklady, oddíl I. –náklady žaloby

Náklady žaloby
Článek 68. Peněžní hodnotou předmětu věci jsou náklady žaloby.

Náklady žaloby
Článek 69. 1) Výše nákladů žaloby činí:
1. v žalobách týkajících se peněžních nároků: požadovaná částka;

Určení nákladů žaloby:
Článek 70. 1) Náklady žaloby určí žalobce. Vůči nákladům žaloby může vznést námitku buď odpůrce, nebo soud jednající z moci úřední, a to nejpozději během prvního slyšení pro projednání věci. V případě nesrovnalostí mezi uvedenými a skutečnými náklady určí výši nákladů žaloby soud.
2) Proti rozsudku soudu, jímž se zvyšují náklady žaloby, je možné se odvolat mezitímním opravným prostředkem.
3) Pokud je v době podání žaloby obtížné odhadnout výši nákladů žaloby, určí přibližnou výši nákladů žaloby soud a následně budou naúčtovány dodatečné poplatky, nebo přeplatek vrácen v závislosti na výši nákladů, kterou určí soud při řešení věci.

Oddíl II. Státní poplatky a náklady

Odpovědnost za poplatky a náklady
Článek 71. 1) Za řešení věci se vybírají státní poplatky za náklady řízení a soudní výlohy. Nelze-li výši žaloby vyčíslit, určí výši státního poplatku soud.

Státní poplatky
Článek 73. 3) Státní poplatek se vybírá v souladu s přehledem přijatým Radou ministrů, když je předložen návrh na ochranu nebo zjednodušení a když je vydán dokument, pro nějž je poplatek splatný.

Přílohy návrhu na zahájení řízení
Článek 128. Spolu s návrhem na zahájení řízení se předkládá:
1. plná moc, kde prohlášení předkládá zmocněnec;
2. doklad o zaplacení státních poplatků a nákladů, jsou-li tyto povinnosti a náklady uloženy;
3. kopie návrhu a jeho přílohy dle počtu odpůrců.

Ověření návrhu na zahájení řízení
Článek 129. 1) Soud ověří shodu návrhu.
2) Pokud návrh nesplňuje požadavky stanovené v čl. 127 odst. 1 a článku 128, žalobce bude vyzván, aby nesoulad do jednoho týdne odstranil, a informován o možnosti využít právní pomoc, pokud ji žalobce potřebuje a má na ni nárok. Pokud není adresa žalobce uvedena nebo není soudu známa, komunikace probíhá zveřejněním oznámení u soudu na místě určeném k tomuto účelu po dobu jednoho týdne.
3) Pokud žalobce nedostatky neodstraní, návrh a jeho přílohy mu jsou vráceny, a v případech, kdy adresa není známá, zůstane návrh v kanceláři soudu, kde bude žalobci k dispozici. Proti vrácení návrhu lze podat mezitímní opravný prostředek, aniž by bylo nutné předložit kopii pro doručení.“

Přehled státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu
„Oddíl I
Poplatky vybírané v soudním řízení
Článek 1. Za návrh na zahájení řízení, protinávrh nebo návrh třetí strany s nezávislými právy se vybírá poplatek ve výši 4 % nákladů žaloby, nejméně však 50 BGN.“

Soudní poplatky jsou splatné pouze bankovním převodem na účet soudu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Státní poplatky se vybírají při podání žaloby. Žalobce musí k návrhu na zahájení řízení přiložit doklad o zaplacení veškerých splatných státních poplatků a nákladů.

V jaké výši?

V Bulharské republice státní poplatek za tyto žaloby činí 4 % nákladů žaloby, nejméně však 50 BGN.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce při podání žaloby k návrhu na zahájení řízení nepřiloží doklad o zaplacení splatných státních poplatků, zašle soud žalobci výzvu k uhrazení státních poplatků ve lhůtě jednoho týdne. Pokud není adresa žalobce uvedena nebo není soudu známa, komunikace probíhá zveřejněním oznámení u soudu na místě určeném k tomuto účelu po dobu jednoho týdne.
Pokud žalobce nedostatky neodstraní, návrh a jeho přílohy mu jsou vráceny, a v případech, kdy adresa není známá, zůstává návrh v kanceláři soudu, kde bude žalobci k dispozici. V těchto případech se věc zamítá.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky jsou splatné pouze bankovním převodem na účet soudu a doklad o platbě musí být předložen soudci / senátu, který věc projednává, prostřednictvím soudní kanceláře. Soudní poplatek nelze zaplatit v hotovosti na pokladně soudu. Každý soud má smlouvu s bankou, která soudu poskytuje služby. Čísla bankovních účtů naleznete na oficiálních webových stránkách soudu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Soudní poplatky jsou splatné pouze bankovním převodem na účet soudu a doklad o platbě musí být předložen soudci / senátu, který věc projednává, prostřednictvím soudní kanceláře.

Poslední aktualizace: 20/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.