V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Žalobce může využít postup podle nařízení o řízení o drobných nárocích, pokud podává žalobu proti žalovanému v přeshraničním případu, jestliže hodnota nároku (bez navýšení o úroky, náklady a výlohy) nepřesahuje částku 2 000 EUR. Přeshraničním případem se rozumí případ, ve kterém má alespoň jedna ze stran bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je členský stát soudu, u něhož byla podána žaloba. Toto řízení lze využít jak v případě peněžitého nároku, tak v případě nepeněžitého nároku v občanských i obchodních věcech. V Anglii a Walesu může být řízení zahájeno u soudu hrabství (County Court), nikoliv však u Vrchního soudu (High Court).

Které poplatky je třeba uhradit?

Soudní poplatky v evropském řízení o drobných nárocích jsou stejné jako ve vnitrostátním řízení o drobných nárocích.

Úhrada soudního poplatku je nezbytná pro zahájení evropského řízení o drobném nároku. Pokud si přejete platit debetní nebo kreditní kartou, je třeba uvést příslušné údaje o kartě v příloze „Evropské řízení o drobných nárocích, formulář A“.

V případech, kde bude nutné pro vyřešení sporu věc projednat, je třeba uhradit i poplatek za projednání.

Pokud bude třeba nárok i vymáhat, bude vyžadován další soudní poplatek. Další podrobnosti o dostupných způsobech řízení najdete na stránkách o vymáhání v Anglii a Walesu.

V jaké výši?

Soudní poplatky v Anglii a Walesu lze dohledat v informačním letáku s názvem EX50 – Soudní poplatky v občanských a rodinných věcech.

Pro usnadnění odkazu jsou poplatky za drobné nároky uvedené níže v tabulce platné od 17. listopadu 2016. Výše soudních poplatků se může měnit, je proto třeba vždy ověřit u soudu, právního zástupce nebo u jiných zainteresovaných subjektů, zda je daná částka stále aktuální. Tyto poplatky jsou uvedeny v britských librách (GBP). Pro výpočet ekvivalentu v eurech musí být převod proveden v den, kdy si přejete podat žalobu.

1.1 Pro zahájení řízení (včetně řízení zahájeného poté, co je zahájení řízení prohlášeno za přípustné po vyloučení případů týkajících se Střediska soudu hrabství pro obchod (County Court Business Centre – CCBC), které byly zahájeny uživateli střediska, nebo případů podaných uživateli služby vymáhání peněžních nároků online (Money Claim OnLine)) za účelem vymáhání peněžité částky, kde požadovaná částka:

Poplatek k úhradě (£)

a) nepřesahuje částku 300 £

35 £

b) přesahuje částku 300 , ale nepřesahuje částku 500

50 £

c) přesahuje částku 500 , ale nepřesahuje částku 1 000

70 £

d) přesahuje částku 1 000 , ale nepřesahuje částku 1 500

80 £

e) přesahuje částku 1 500 , ale nepřesahuje částku 3 000

115 £

K postoupení věci k projednání je nezbytné uhradit další poplatek.

Poplatek za projednání věci v řízení o drobných nárocích, kde požadovaná částka:

i) nepřesahuje částku 300

25 £

ii) přesahuje částku 300 £, ale nepřesahuje částku 500 £

55 £

ii) přesahuje částku 500 £, ale nepřesahuje částku 1 000 £

80 £

iii) přesahuje částku 1 000 , ale nepřesahuje částku 1 500

115 £

iv) přesahuje částku 1 500 , ale nepřesahuje částku 3 000

170 £

Pokud si přejete částku dále vymáhat, je nezbytné uhradit další poplatek.

Při podání návrhu musíte zaplatit soudní poplatek a dále zaplatit další soudní poplatky v různých fázích soudního řízení. Můžete mít nárok na prominutí poplatku (záleží na Vaší osobní situaci), což znamená, že nebudete muset platit soudní poplatek, či pouze určitou část. Je nutné však zažádat samostatně o prominutí každého jednotlivého poplatku, který je splatný během soudního řízení. Pokud si tedy například zažádáte o prominutí poplatku při prvním podání, poplatek Vám bude prominut pouze v rozsahu prvního, úvodního poplatku. Důvodem je to, že Vaše osobní situace se může během řízení změnit a Vy již nadále nebudete mít nárok na prominutí poplatku. Nebo v opačném případě může dojít k tomu, že během soudního řízení získáte nárok na prominutí poplatku.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud žalobce nevyplní správně příslušné údaje o kartě nebo z nějakého důvodu platba neproběhne, soud, který se případem zabývá, žalobci zašle formulář B „Žádost soudu o doplnění nebo opravu žalobního formuláře“, ve kterém požaduje, aby byly poskytnuty údaje o platné platební kartě tak, aby byla umožněna úhrada soudních poplatků. V postupu nelze dále pokračovat, pokud nebude přijata správná platba.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Úhrada soudních poplatků je provedena tím, že jsou soudu poskytnuty platné platební údaje. Toto by mělo být provedeno na začátku poskytnutím příslušných údajů v „Evropském řízení o drobných nárocích, dodatku k formuláři A“.

Úhrada se běžně provádí prostřednictvím debetní/kreditní karty. Pravděpodobně ne všechny způsoby platby uvedené ve formuláři A budou u soudu, u kterého je žaloba podávána, k dispozici. Žalobce by měl soud kontaktovat a ověřit si, jaké způsoby platby lze použít.

Rovněž může být možné zaplatit prostřednictvím kreditní karty přes telefon. Mnoho soudů má zařízení pro přijímání plateb kartou tímto způsobem, ale příslušný soud by měl být nejprve kontaktován, aby bylo možné potvrdit, že platbu lze tímto způsobem provést.

Elektronickou platbu lze využít pouze proti někomu, kdo má adresu ve Spojeném království.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Pokud byl návrh podán správně, soud doručí žalobu (a její průvodní dokumenty) spolu s odpovědním formulářem C Evropského řízení o drobných nárocích žalovanému. Žalobci bude zároveň spolu s dokladem o platební transakci zasláno oznámení o zahájení řízení.

Doklad je běžně ve formátu 8 x 12 cm a je na něm v úvodní části uvedeno jméno soudu spolu s jeho korespondenční adresou a zaplacenou částkou spolu s časem a místem zaplacení ve spodní části dokladu.

Pro více informací viz Přeshraniční nároky v rámci EU

Poslední aktualizace: 04/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.