Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: španělštinaangličtinafrancouzštinarumunština
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Při podání návrhu u soudu v Estonsku v rámci evropského řízení o drobných nárocích je nutno uhradit stejný státní poplatek jako při podání vnitrostátního návrhu. Státní poplatky a další náklady řízení se řídí občanským soudním řádem a zákonem o státních poplatcích. Státní poplatky a náklady řízení, které mají být uhrazeny soudu, lze uhradit pouze bankovním převodem.

Které poplatky je třeba uhradit?

Při podání návrhu je třeba uhradit státní poplatek na pokrytí nákladů řízení.

V jaké výši?

Při podání návrhu u soudu v Estonsku v rámci evropského řízení o drobných nárocích je státní poplatek, který je nutno uhradit, stejný jako při podání vnitrostátního návrhu. Výše státního poplatku závisí na částce, která je předmětem nároku. Například u nároku ve výši 500 EUR bude nutno uhradit státní poplatek ve výši 100 EUR, u nároku ve výši 1 000 EUR státní poplatek ve výši 175 EUR, u nároku ve výši 1 500 EUR státní poplatek ve výši 200 EUR a u nároku ve výši 2 000 EUR státní poplatek ve výši 225 EUR.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Státní poplatek je nutno uhradit předem při podání návrhu. Pokud státní poplatek neuhradíte, poskytne Vám soud možnost uhradit jej ve lhůtě stanovené soudem. Pokud státní poplatek neuhradíte ani v této lhůtě, soud Váš návrh odmítne.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Státní poplatky lze uhradit pouze bankovním převodem. Kreditní karty se nepřijímají. Příjemcem všech plateb určených soudům je ministerstvo financí.

Při úhradě státního poplatku předem je nutno v kolonce pro vysvětlení co nejpřesněji specifikovat řízení, za které je státní poplatek hrazen. Při úhradě státního poplatku prostřednictvím portálu, např. registračního portálu společností nebo veřejné elektronické evidence, je dané platbě vždy přiděleno jedinečné referenční číslo propojené s příslušným nárokem.

Více informací o účtech státních poplatků a referenčních číslech soudů najdete na webových stránkách estonských soudů..

Co dělat po uhrazení poplatků?

Je třeba soudu předložit informace potvrzující uhrazení státního poplatku, aby mohl ověřit jeho přijetí. Jedná se o následující informace: jméno osoby, která státní poplatek uhradila, informace o bance a účtu, na který byl státní poplatek uhrazen, výše uhrazené částky a datum provedení platby. Soud může ověřit přijetí této platby elektronicky, tj. není nutno předkládat platební příkaz, který úhradu státního poplatku potvrzuje. Soud si jej však může v případě potřeby vyžádat.

Poslední aktualizace: 24/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.