Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Německo

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní náklady evropského řízení o drobných nárocích jsou stanoveny zákonem o soudních nákladech (Gerichtskostengesetz).

Soud si úhradu soudních nákladů vyžádá prostřednictvím faktury za soudní náklady. Poplatky jsou splatné při podání návrhu na zahájení řízení. Průběh řízení je však na úhradě poplatků nezávislý.

Kromě navrhovatele má povinnost hradit soudní poplatky rovněž každý, komu tuto povinnost uloží soud, případně každý, kdo tuto povinnost přijme jako součást urovnání sporu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Konkrétní poplatky jsou uvedeny v příloze (index nákladů - Kostenverzeichnis) zákona o soudních nákladech. Bod 1210 indexu nákladů stanoví v případě evropského řízení o drobných nárocích sazbu poplatku ve výši 3,0. V případě předčasného ukončení řízení se tento poplatek snižuje na sazbu 1,0 (bod 1211 indexu nákladů).

Výše tohoto poplatku se odvíjí od sporné částky, která je obvykle totožná s hodnotou uplatněného nároku.

V jaké výši?

Poplatky k úhradě:

Hodnoty do výše
EUR

Sazba poplatku 3,0
EUR

Sazba poplatku 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Kromě těchto poplatků je nutno uhradit i veškeré vzniklé výdaje, jako jsou například náklady na doručení, svědky, znalce a tlumočníky.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Neuhrazené právní náklady budou vymáhány soudními pokladnami (Gerichtskassen).

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Úhradu je možno provést bankovním převodem na účet uvedený na faktuře. Při převodu je nutno uvést příslušné referenční číslo.

a) bankovním převodem

Úhrada bankovním převodem je možná.

b) kreditní kartou

Úhrada kreditní kartou není možná.

c) inkasem z Vašeho bankovního účtu

Úhrada inkasem není možná.

d) jiné způsoby úhrady (prosím upřesněte)

Žádné jiné způsoby úhrady nejsou možné.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Průběh řízení není podmíněný úhradou.

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.