Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod

Hlavním účelem evropského řízení o drobných nárocích je zjednodušit a urychlit spory týkající se přeshraničních drobných nároků v Evropské unii a zároveň snížit náklady na tato řízení mezi členskými státy.

Které poplatky je třeba uhradit?

Aby byla u soudu přijata žaloba, která má být projednána v rámci evropského řízení o drobných nárocích, je třeba uhradit soudní poplatky odpovídající (malému) procentu částky požadované žalobcem. Uvedené poplatky je třeba uhradit společně s podáním žaloby.

V jaké výši?

Výši úhrady stanoví soud jako určitý podíl částky požadované žalobcem. Například jestliže žalobce požaduje částku 5 000 EUR, budou jeho vlastní soudní náklady činit přibližně 65 EUR.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jestliže soudní poplatky nejsou uhrazeny včas, je soud oprávněn buď a) stanovit lhůtu, ve které může žalobce předložit doklad o zaplacení poplatku, nebo b) žalobu odmítnout.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky jsou obvykle hrazeny v hotovosti na určené pokladně. Konkrétní informace o postupu při platbě mohou zájemcům podat soudní tajemníci. Není možné (zatím) uhradit soudní poplatky prostřednictvím kreditní karty nebo bankovního účtu.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Doklad o zaplacení soudních poplatků vydaný patřičnou pokladnou se spolu se žalobou připojí ke spisu.

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.