Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Pravidla upravující soudní poplatky, které je třeba uhradit v řízeních zahájených v Maďarsku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, jsou stanovena v zákoně č. XCIII z roku 1990 o poplatcích. Podle těchto pravidel musí být při zahájení řízení uhrazen poplatek ve výši 6 procent z hodnoty předmětného nároku buď zakoupením kolkové známky na poště, nebo uhrazením poplatku příslušnému státnímu daňovému orgánu. Poplatek lze státnímu daňovému orgánu uhradit rovněž bankovním převodem.

Které poplatky je třeba uhradit?

Při zahájení řízení o drobných nárocích musí být uhrazeny soudní poplatky.

V jaké výši?

V případě peněžitých nároků je třeba uhradit 6 procent z hodnoty nároku bez dodatečných poplatků (úroky, náklady), zatímco v případě nepeněžitých nároků je třeba uhradit 6 procent odhadované hodnoty nároku, avšak nejméně 15 000 HUF. V případě peněžitých nároků denominovaných v jiných měnách, než je forint, se tento poplatek hradí podle hodnoty daného nároku přepočtené průměrným směnným kurzem centrální banky platným v den uplatnění nároku.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Navrhovatelé, kteří neuhradí poplatek při zahájení řízení, obdrží od soudu žádost o úhradu. Pokud ji navrhovatel v dané lhůtě nesplní, soud jeho žalobu zamítne.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

  1. Procesní poplatek lze zaplatit kolkovou známkou. Kolkové známky je možno zakoupit na poště. Pokud se procesní poplatek platí kolkovou známkou, zaokrouhluje se daná částka buď směrem nahoru nebo směrem dolů, takže jakýkoli zůstatek pod 50 HUF se nebere v úvahu a jakýkoli zůstatek nad 50 HUF se počítá jako 100 HUF.
  2. Navrhovatel může procesní poplatek uhradit rovněž na základě výpočtu státního daňového orgánu. V tomto případě je nutno státnímu daňovému orgánu předložit žalobní formulář s jednou kopií. Vypočtený poplatek lze uhradit peněžní poukázkou poskytnutou státním daňovým orgánem, převodem na účet určený státním daňovým orgánem, případně, pokud je to možné, bankovní kartou. Pro účely výpočtu procesního poplatku lze žalobní formulář podat na kterémkoli okresním finančním ředitelství státní správy daní a cel (Nemzeti Adó- és Vámhivatal), případně na tomto ředitelství v hlavním městě.

Co dělat po uhrazení poplatků?

  1. Je-li procesní poplatek hrazen kolkovou známkou, je nutno tuto známku nalepit na návrh, který musí být následně předložen soudu. Klient nesmí kolkovou známku nalepenou na návrhu žádným způsobem upravovat ani označovat.
  2. Je-li procesní poplatek hrazen na základě výpočtu, státní daňový orgán na daném návrhu pro účely výpočtu poplatku potvrdí, že byla žaloba podána,a žaloba pak může být následně předložena soudu.
Poslední aktualizace: 08/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.